Hopp til innhold

Basseng

Gå til

Basseng

Hvis du ønsker permanent basseng, må du ta kontakt med et profesjonelt foretak som kan stå ansvarlig for utbygging og omsøking av bassenget ditt etter plan- og bygningsloven § 20-1.

Det er krav om installasjon av vannmåler for basseng.

Basseng mindre enn 20 cm dypt - unntatt søknadsplikt

Unntatt fra søknads- og meldeplikt er dersom bassenget er mindre 20 cm dypt, er plassert oppå terrenget uten at det gjøres inngrep i terrenget og forutsatt at tiltaket ikke kommer i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Midlertidig basseng - plassert kortere enn 2 måneder

Basseng som skal plasseres midlertidig på eiendommen, og som ikke skal stå lengre enn to måneder, er unntatt søknadsplikt til kommunen, jf plan- og bygningsloven § 20-3, 3. ledd.

Dersom tiltaket er unntatt søknadsplikt, så behøver du ikke søke kommunen om tillatelse. Dette er likevel forutsatt at alle bestemmelser i plan- og bygningsloven, forskrifter, regulerings- og kommuneplan o.l. følges.

Kommunen må alltid behandle plasseringen dersom det er ønskelig å plassere basseng i strid byggegrensen eller ved plassering mindre enn fire meter fra nabogrense.

Midlertidige basseng - plassert over to måneder, men kortere enn to år
Dersom du ønsker å plassere et basseng midlertidig, for en periode lengre enn 2 måneder, men kortere enn to år, så må du søke kommunen, jf plan- og bygningsloven § 20-2, 1. ledd, bokstav c.

Krav til sikring

Basseng, brønn, dam o.l. skal til enhver tid være sikret og utformet slik at personer ikke faller uti, jf plan- og bygningsloven § 28-6. Dette er grunneiers ansvar.

Overdekking eller overbygging av basseng, brønn eller åpen beholder for væske må være utført av solide materialer og være godt festet til forsvarlig fundament. Dersom trevirke benyttes til overdekking, må dekket være utført av planker som tåler hendelig belastning, f.eks. barns lek.

Har overdekkingen eller overbyggingen lokk (dør), må dette være utført i solide materialer og være forsynt med forsvarlig lås eller annet stengsel, slik at det ikke lett kan løftes av eller skyves til side.

Gjerde rundt basseng, brønn eller åpen beholder for væske bør gå helt ned til marken, være minst 1,50 m høyt og ha solid fundament. Port eller grind bør ha solid lås eller annen lukningsanordning. Gjerde med port eller grind, må være utført av solide materialer og være så tett at barn ikke kan komme gjennom det. Overdekking, overbygging, lokk, lås og gjerde med port eller grind må holdes i forsvarlig stand.

Ansvarsforhold

Grunneieren er ansvarlig for at anlegg er sikret, jf plan- og bygningsloven § 28-6, annet ledd. Er grunnen bortleid mer enn 2 år, påhviler ansvaret leieren (festeren). Blir anleggene kun brukt av noen som ikke er ansvarlig etter foranstående regler, er det brukeren som har ansvaret.

Avstandskrav

For svømmebasseng gjelder kravene i plan- og bygningsloven § 29-4 om avstand til nabogrense. Utgangspunktet er at også basseng skal plasseres 4 meter fra nabogrense.

Kommunen kan godkjenne basseng nærmere nabogrense enn 4 meter ved samtykke fra nabo, eller ved en konkret vurdering etter plan- og bygningsloven § 29-4 tredje ledd. I en slik vurdering er det ikke bare høyde over terreng som er avgjørende, men også bassengets størrelse og eventuelle tilhørende konstruksjoner (sikkerhetsgjerde/innhengning, stupebrett, platting, terrasse o.l.).

Sist oppdatert: 08. november 2022

Fant du det du lette etter?