Byggesak

Gå til

Hva skal du bygge?

Enten det dreier seg om nybygg, tilbygg, endring på eksisterende bygg eller riving etc, behøver du tillatelse fra bygningsmyndighetene i kommunen.

Kommunen skal gjennom sin byggesaksbehandling påse at plan- og bygningslovgivningen overholdes, og legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir mest mulig hensiktsmessig for alle parter.

 

Hvordan søker du?

 • Skriv ut situasjonskart og tegn byggetiltaket inn på dette kartet
 • Bestill naboliste fra Kart og oppmålingskontoret.
 • Send ut nabovarsel basert på mottatt naboliste. Skjema for nabovarsel finner du ved å bruke elektronisk skjema på siden for papirblanketter. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.
 • Vent minst to uker for eventuelle nabomerknader, og send følgende til postmottak@lier.kommune.no, eller pr. post til Lier kommune, Postboks 205, 3401 Lier:
 • Søknadsskjema (elektronisk via ByggSøk eller papirblankett)
 • Gjenpart av nabovarsel
 • Eventuelle nabomerknader m/dine kommentarer
 • Eventuelt søknad om dispensasjon  - søknadsskjema finner du her
 • Målsatt situasjonsplan i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak), altså tiltaket ditt inntegnet på kartet du fikk fra kommunen. For noen tiltak holder det med kartutsnitt. Dette vil i så fall gå frem av veiledningen, se lenger nede på denne siden.
 • Tegninger av tiltaket; plan, snitt og fasade i 1:100.

Situasjonsplan

I de fleste byggesaker er det krav om at du sender inn en situasjonsplan som viser det planlagte byggetiltaket tegnet inn i kommunens kart.

Du må ha et situasjonskart. Dette danner grunnlag for situasjonsplanen for tiltaket som skal følge byggesaken.

Kartet skriver du selv ut via kommunens kartportal for situasjonskart.

(Alternativt kan du få utlevert situasjonskart ved å henvende deg til teknisk etat.)

Kartsiden gir deg to kart:

 1. Situasjonskart som viser juridiske linjer som formålsgrenser, regulert byggegrense, regulert senterlinje, frisiktlinje m.m. Ledninger er også med på kartet.
 2. Plankart med planopplysninger som viser plan i farger og opplysninger om hvilke planer som berører eiendommen, samt arealer. Det følger også med bestemmelser til bebyggelsesplan, reguleringsplan og/eller kommuneplan.

Når situasjonskartet skal skrives ut på papir - sjekk riktig målestokk:

PDF'en må skrives ut i "faktisk størrelse", ikke "tilpasset". Kontrollmål gjerne rutenettet. På et kart i målestokk 1:500 skal avstanden mellom to rutenettslinjer være 10 cm.

Situasjonsplanen (situasjonskart med det planlagte tiltaket tegnet inn) skal tydelig og nøyaktig vise:

 • ønsket tiltak markert med farge
 • utvendige mål på tiltaket
 • forslag til sokkelhøyde på tiltaket (frittliggende tiltak)
 • avstand til nabogrense
 • avstand annen bebyggelse
 • avstand midt vei
 • arealbruk for parkering og oppholdsareal ute og byggets møneretning

Kartgrunnlaget skal være maksimalt ett år gammelt.

Det er viktig at kartets blanke tittelfelt blir riktig utfylt med identifikasjon som viser hvilket foretak/hvem som har utarbeidet situasjonsplanen og eventuelt versjons- eller revisjonsnummer.

Begrepsforklaringer:

 • Kartutsnitt: Kart over eiendommen som kan skrives ut fra våre kartsider.
 • Situasjonskart: Kart fra kommunen over eiendommen med eksisterende godkjent bebyggelse, byggegrenser, vann- og avløpsledninger m.m.
 • Situasjonsplan: Kart med det planlagte tiltaket tegnet inn.

Gebyrer

Her finner du priser og gebyrer for Planseksjonen i Lier kommune

Ofte stilte spørsmål

Hvordan går jeg fram hvis jeg ønsker å dele eiendommen før bygging?

Se våre nettsider om fradeling.

Hvor finner jeg godkjente fagfolk?

Alle foretak som er kvalifiserte til den jobben de skal gjøre vil bli godkjent av kommunen. Kommunens oppgave er å sjekke at de foretakene som skal ha ansvar i en byggesak har den kompetansen og erfaringen byggesaksforskriften krever for det som skal bygges.

Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) har godkjent en del foretak sentralt. Disse godkjenningene vil også kommunen akseptere. I tillegg kan kommunen godkjenne foretakene lokalt etter søknad.

Hvordan måles gesims?

I nesten alle tilfeller er gesimshøyde distansen mellom gjennomsnittlig ferdig planert terreng, og skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten. For mer detaljer se veilederen Grad av utnytting side 44-51

Jeg har fått nabovarsel, hva skjer nå?

Det skal gis en frist for å få inn mulige merknader på minst 2 uker. Dersom du har merknader til tiltaket, så skal du sende disse skriftlig til søker.

Søker vil inkludere merknadene dine i søknaden til kommunen, og gi en beskrivelse av hva som er gjort for å imøtegå merknaden, eventuelt argumenter om hvorfor den ikke er imøtegått.

Kommunen vil deretter ta en helhetsvurdering når all informasjon er på bordet. Har du protestert vil du få kopi av kommunens vedtak, og kan klage på dette vedtaket hvis du ønsker.

Kan jeg bygge selv?

Dersom du kan søke selv, så står du også ansvarlig for gjennomføringen. Hvordan du praktisk velger å gjennomføre prosjektet er ikke viktig fra kommunens side. Du kan få en profesjonell til å gjøre jobben, eller du kan gjøre det selv. Dette gjelder også for tiltak som ikke krever tillatelse fra kommunen.

Dersom du har formell kompetanse og erfaring, kan du søke som selvbygger i tiltaksklasse 1, jf byggesaksforskriften § 6-8.

Kan jeg tegne bygget mitt selv?

Det er ingenting i veien for at du kan gjøre dette selv, dersom du sitter inne med nok kompetanse på slik teknisk tegning.

Det viktigste i en sak er at alle nødvendige opplysninger blir gitt, at tegninger er i målestokk 1:100 og at tegningene har god kvalitet slik at saksbehandler kan sette seg i saken og vurdere den på en riktig måte.

Hva gjør jeg når det mangler ferdigattest på eiendommen min?

Se vår side om ferdigattest.

Endringer i byggesaksforskriften fra 1. juli 2015

Fra 1. juli 2015 forenkles byggereglene. Dermed kan du sette i gang en rekke byggeprosjekter uten å søke.

Husk at du har ansvaret for at tiltaket ikke kommer i konflikt med arealplaner over området, plan- og bygningsloven, vegloven eller annet regelverk. Dersom tiltaket er i konflikt med arealplaner for området, må det søkes om dispensasjon, selv om tiltaket i seg selv er unntatt søknadsplikt.

Les mer om hvilke tiltak som er unntatt søknadsplikt, og finn regelverk og veiledning hos direktoratet for byggkvalitet: Bygg uten å søke

Informasjonsark om de nye byggereglene

Etter at de nye reglene for byggesak trådte i kraft 1. juli 2015, kan den som skal bygge blant annet bruke 12 informasjonsblader fra Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) for å finne veiledning og informasjon. Arkene er tilpasset byggesaker for Lier kommune og finnes her:

Arkene er laget av Norsk kommunalteknisk forening (NKF). I samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet er arkene oppdatert i henhold til de nye reglene som gjelder fra 1. juli 2015.

Åpningstider

Byggesakskontoret holder stengt for publikum inntil videre grunnet covid-19. Alle saksbehandlere er for øvrig tilgjengelig per telefon tirsdag-onsdag-torsdag kl. 12:00-15:00.

 

For å jobbe mest mulig effektivt, svarer byggesakskontoret på telefon tirsdag – onsdag – torsdag kl. 12-15.

Tlf. 32 22 04 10

Det samme gjelder for personlig oppmøte. 
Du må dessverre regne med noe kø i de mest hektiske periodene.

Geodata og Oppmåling svarer på telefon tirsdag – onsdag – torsdag kl. 12-15 via Servicetorget.

 • Besøksadresse:
  Rådhuset
  Vestsideveien 2
  3403 Lier

Nyttige lenker

Naboloven

Direktoratet for byggkvalitet

 

Sist oppdatert: 02. november 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?