Hopp til innhold

Byggesak

Gå til

Behandlingstid for byggesaker

Byggesaker behandles innen den frist som følger av plan- og bygningsloven § 21-7. Hovedregelen om saksbehandlingstid er 12 uker, men enkelte søknadstyper har frist på 3 uker. Fristen løper ikke i den tiden søknaden ligger til uttalelse hos regionale og statlige myndigheter.

 

Byggesak har for tiden svært stor pågang som gjør at vi ikke klarer å overholde saksbehandlingsfristen på 3 uker. Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre!

Du/dere kan likevel igangsette arbeidene tre uker etter at vi har mottatt komplett søknad selv om det ikke er fattet vedtak i saken (jf. plan- og bygningsloven § 21-7), hvis følgende forutsetninger er oppfylt:

 • Tiltaket er i samsvar med plan- og bygningsloven, forskrifter gitt i medhold av loven og gjeldende arealplaner;
 • Det foreligger ikke merknader fra naboer eller gjenboere (gjelder kun for tiltak med krav til ansvarsrett);
 • Ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet er ikke nødvendig.

 

Kommunen gjør oppmerksom på at det er tiltakshaver og ansvarlig utførende sitt ansvar at disse vilkårene er oppfylt, og eventuell igangsetting skjer på egen risiko. Hvis det i ettertid viser seg at vilkårene ikke var oppfylt, anses tiltaket som ulovlig igangsatt.

Hva skal du bygge?

Enten det dreier seg om nybygg, tilbygg, endring på eksisterende bygg eller riving etc, behøver du tillatelse fra bygningsmyndighetene i kommunen.

Kommunen skal gjennom sin byggesaksbehandling påse at plan- og bygningslovgivningen overholdes, og legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir mest mulig hensiktsmessig for alle parter.

Flere byggeprosjekter er unntatt søknadsplikt, men det du bygger må være i samsvar med kommunale planer. Kommunen kan for eksempel ha egne bestemmelser om plassering, utforming og størrelse. Kontakt oss om du er usikker på hva som gjelder for din eiendom.

Du finner god informasjon fra Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no) her:
Dette kan du bygge uten å søke kommunen om tillatelse
Bygge eller endre
Verktøy og veivisere

 

 

Hvordan søker du?

Situasjonsplan

I de fleste byggesaker er det krav om at du sender inn en situasjonsplan som viser det planlagte byggetiltaket tegnet inn i kommunens kart.

Du må ha et situasjonskart. Dette danner grunnlag for situasjonsplanen for tiltaket som skal følge byggesaken.

Kartet skriver du selv ut via kommunens kartportal for situasjonskart.

Situasjonskartet inneholder ikke opplysninger om offentlige eller private hovedledninger for vann og avløp. Informasjon om vann og avløpsledninger kan hentes hos Lier VVA KF. Kontakt postmottak@lier.kommune.no

(Alternativt kan du få utlevert situasjonskart ved å henvende deg til teknisk etat.)

 

Kartsiden gir deg to kart:

 1. Situasjonskart som viser juridiske linjer som formålsgrenser, regulert byggegrense, regulert senterlinje, frisiktlinje m.m. 
 2. Plankart med planopplysninger som viser plan i farger og opplysninger om hvilke planer som berører eiendommen, samt arealer. Det følger også med bestemmelser til bebyggelsesplan, reguleringsplan og/eller kommuneplan.

Når situasjonskartet skal skrives ut på papir - sjekk riktig målestokk:
PDF'en må skrives ut i "faktisk størrelse", ikke "tilpasset". Kontrollmål gjerne rutenettet. På et kart i målestokk 1:500 skal avstanden mellom to rutenettslinjer være 10 cm.

Situasjonsplanen (situasjonskart med det planlagte tiltaket tegnet inn) skal tydelig og nøyaktig vise:

 • ønsket tiltak markert med farge
 • utvendige mål på tiltaket
 • forslag til sokkelhøyde på tiltaket (frittliggende tiltak)
 • avstand til nabogrense
 • avstand annen bebyggelse
 • avstand midt vei
 • arealbruk for parkering og oppholdsareal ute og byggets møneretning

Kartgrunnlaget skal være maksimalt ett år gammelt.

Det er viktig at kartets blanke tittelfelt blir riktig utfylt med identifikasjon som viser hvilket foretak/hvem som har utarbeidet situasjonsplanen og eventuelt versjons- eller revisjonsnummer.

Begrepsforklaringer:

 • Kartutsnitt: Kart over eiendommen som kan skrives ut fra våre kartsider.
 • Situasjonskart: Kart fra kommunen over eiendommen med eksisterende godkjent bebyggelse, byggegrenser, vann- og avløpsledninger m.m.
 • Situasjonsplan: Kart med det planlagte tiltaket tegnet inn.

Gebyrer

Her finner du priser og gebyrer for plan- og bygningstjenester i Lier kommune 

Oftestilte spørsmål

Hvordan går jeg fram hvis jeg ønsker å dele eiendommen før bygging?

Se våre nettsider om fradeling

Hvor finner jeg godkjente fagfolk?

Alle foretak som er kvalifiserte til den jobben de skal gjøre vil bli godkjent av kommunen. Kommunens oppgave er å sjekke at de foretakene som skal ha ansvar i en byggesak har den kompetansen og erfaringen byggesaksforskriften krever for det som skal bygges.

Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) har godkjent en del foretak sentralt. Disse godkjenningene vil også kommunen akseptere. I tillegg kan kommunen godkjenne foretakene lokalt etter søknad.

Hvordan måles gesims?

I nesten alle tilfeller er gesimshøyde distansen mellom gjennomsnittlig ferdig planert terreng, og skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten. For mer detaljer se veilederen Grad av utnytting side 44-51

Jeg har fått nabovarsel, hva skjer nå?

Det skal gis en frist for å få inn mulige merknader på minst 2 uker. Dersom du har merknader til tiltaket, så skal du sende disse skriftlig til søker.

Søker vil inkludere merknadene dine i søknaden til kommunen, og gi en beskrivelse av hva som er gjort for å imøtegå merknaden, eventuelt argumenter om hvorfor den ikke er imøtegått.

Kommunen vil deretter ta en helhetsvurdering når all informasjon er på bordet. Har du protestert vil du få kopi av kommunens vedtak, og kan klage på dette vedtaket hvis du ønsker.

Kan jeg bygge selv?

Dersom du kan søke selv, så står du også ansvarlig for gjennomføringen. Hvordan du praktisk velger å gjennomføre prosjektet er ikke viktig fra kommunens side. Du kan få en profesjonell til å gjøre jobben, eller du kan gjøre det selv. Dette gjelder også for tiltak som ikke krever tillatelse fra kommunen.

Dersom du har formell kompetanse og erfaring, kan du søke som selvbygger i tiltaksklasse 1, jf byggesaksforskriften § 6-8.

Kan jeg tegne bygget mitt selv?

Det er ingenting i veien for at du kan gjøre dette selv, dersom du sitter inne med nok kompetanse på slik teknisk tegning.

Det viktigste i en sak er at alle nødvendige opplysninger blir gitt, at tegninger er i målestokk 1:100 og at tegningene har god kvalitet slik at saksbehandler kan sette seg i saken og vurdere den på en riktig måte.

Hva gjør jeg når det mangler ferdigattest på eiendommen min?

Se nettsiden om ferdigattest

Kontakt byggesak

Generell veiledning innenfor byggesak

Byggesak holder åpnet for generell veiledning av publikum tirsdag og torsdag kl. 12:00-15:00. Veiledning foregår ved fysisk oppmøte på rådhuset eller via telefon 32 22 04 10 i samme tidsrom. Det må dessverre påregnes kø ved fysisk oppmøte og per telefon i de mest hektiske periodene. Har du spørsmål knyttet til en konkret sak hvor du er tildelt saksbehandler ber vi deg om å ta direkte kontakt med din saksbehandler.  

Kontakt med din saksbehandler
Din saksbehandler er tilgjengelig på telefon tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12:00-15:00. Kontakt servicetorget (tlf: 32 22 01 00) for å bli satt over. Spørsmål og henvendelser kan også rettes til kommunen på e-post postmottak@lier.kommune.no.

Geodata og Oppmåling
Svarer på telefon tirsdag–onsdag–torsdag kl. 12:00-15:00 via Servicetorget.

Besøksadresse:
Rådhuset
Vestsideveien 2
3403 Lier

Nyttige lenker

Naboloven

Direktoratet for byggkvalitet

Sist oppdatert: 15. april 2024

Fant du det du lette etter?