Hopp til innhold

Brygger

Gå til

Brygger

Utvidelse av eksisterende, og etablering av nye adkomstbrygger er som hovedregel ikke tillatt, men kommunen vurderer dispensasjoner der tiltaket fører til en forbedring.

Det kan for eksempel være samling av flere enkeltbrygger til ett fellesanlegg. I tillegg til søknad om dispensasjon, kreves vanlig søknad om byggetillatelse.

Mange steder er det registrert verneverdig natur. På slike steder tillater vi normalt ikke utvidelser av bryggeanlegg eller mudring.

Mer informasjon om verneverdige marine naturtyper finner du på Miljødirektorates nettsider.

Mudring og dumping kan være søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven. Søknadsprosessen skal håndteres av en profesjonell aktør som får innvilget ansvarsrett som "ansvarlig søker". Dette kan være en arkitekt, ingeniør, byggmester eller lignende.

Mudring og dumping må avklares i forhold til arealplanen for området (reguleringsplan eller kommuneplan). Dersom mudringen skal skje i et område som er avsatt til natur, friluftsliv eller lignende må det søkes om dispensasjon fra planformålet. En søknad om dispensasjon sendes kommunen før eller samtidig med vanlig byggesøknad.

Krav til innhold i en søknad om dispensasjon
Søknaden om dispensasjon behandles av kommunen. Kommunen sender søknaden på høring til blant annet fylkeskommunen og fylkesmannens miljøvernavdeling. Dette avklarer for eksempel hvordan hensyn skal tas til kulturminner eller verneverdig natur.

Dersom kommunen innvilger dispensasjon kan det settes vilkår til tillatelsen. I utmarksområder vil det for eksempel settes vilkår rundt gjennomføringen av anleggsarbeidet slik at dette skjer på en mest mulig skånsom måte med hensyn til terreng og vegetasjon. Dette gjøres for å ivareta viktige kvaliteter knyttet til natur, friluftsliv og kulturminner.

Etter at anlegget er avklart i forhold til arealplan, kan søknaden om tillatelse til tiltak (selve byggesøknaden) behandles. Det må være et profesjonelt foretak som søker om ansvarsrett for de ulike ansvarsområder.

Dersom det er hentet inn tillatelse fra andre myndigheter, f eks Havnevesenet, Fylkesmannens miljøvernavdeling eller Sjøfartsmuseet, må dette legges ved søknaden om byggetillatelse.

Sist oppdatert: 26. januar 2015

Fant du det du lette etter?