Hopp til innhold

Deling av eiendom

Gå til

Søk om deling av eiendom

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny grunneiendom. Ved opprettelse av ny grunneiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

Opprettelse av ny grunneiendom innebærer to tjenester/prosesser:

 • Tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom (deling)
 • Oppmålingsforretning (grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses)

Du kan bestille begge tjenestene samtidig, eller bestille de hver for seg. Søknadsskjemaet er det samme for begge tjenestene, men kun deling behøver nabovarsel.

Dersom søknaden avviker fra reguleringsplanen må du også søke om reguleringsendring.

Slik søker du om opprettelse av ny grunneiendom

Bestill naboliste fra kommunen via infoland og send ut nabovarsel

Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen.

 

Følgende skjemaer skal fylles ut og sendes til kommunen

For krav om oppmålingsforretning som skal følge byggesaksbehandling:

Søknadsskjema til kommunen

Skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning - søknadspliktige tiltak

Dette skjemaet skal benyttes ved krav om oppmålingsforretning etter matrikkelloven, men som er unntatt byggesaksbehandling:

Skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning - unntatt søknadsplikt

Vedlegg:

Krav til situasjonskart

Opplysninger som skal vises i situasjonskartet

Du må sørge for at følgende vises i situasjonskartet:

 • nordpil
 • målestokk
 • eiendomsgrenser i farger som viser kvalitet
 • gnr/bnr. på eiendommen og berørte nabo- og gjenboereiendommer
 • bygninger, høydekurver, vei og vannkant
 • rutenett med koordinater.

Hva må du tegne inn på kartet

Du må tegne inn så nøyaktig som mulig:

 • nye grenser samt eksisterende grenser som skal slettes eller oppmåles. NB! Må samsvare med mål/areal gitt i søknad
 • nye og/eller endrede adkomster

Ved avkjøring til kommunal vei kreves avkjøringstillatelse fra Lier vei, vann og avløp KF.

 • Forslag til plassering av hus og garasje
 • eventuelle rør/ledninger/utslipp over naboeiendommer.

For å vite hvor kommunale vann og avløpsledninger ligger, må Lier vei, vann og avløp KF kontaktes.

Er området regulert?

Dersom det foreligger reguleringsplan for området, er det ønskelig med to eller flere situasjonskart - ett med og ett uten plan. Dersom reguleringsplanen følger oppmålt eiendomsgrense med høy nøyaktighet, kan man samle alt på ett kart. Ved avvik må det fremgå at ny grense ikke er iht plan. 

Eksempel på situasjonskart

Gebyr

For deling eller opprettelse av grunneiendom se punkt 4.1 i gebyrregulativ for oppretting av matrikkelenhet.

For delingssaker se punkt 3.2.6.7 i  gebyrregulativ for bygge og delingsaker

Gebyrregulativet

Sist oppdatert: 30. januar 2024

Fant du det du lette etter?