Hopp til innhold

Grensejustering

Gå til

Grensejustering

Grensejustering er justering av en eksisterende grense mellom to naboeiendommer.

Slik søker du om grensejustering

Send søknadsskjema til kommunen

Husk at alle eiere av berørte eiendommer må signere søknadsskjemaet.

Legg ved situasjonskart som viser ønsket justering av grensen

 

Viktige begrensninger for grensejustering

Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m2. (Matrikkelforskriften § 34, nr. 3)

Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp.

Vilkårene om areal og verdi gjelder ikke eiendom som i sin helhet er regulert til samferdselsformål, når justeringen er i samsvar med vedtatt reguleringsplan.

Krav til situasjonskart

Opplysninger som skal vises i situasjonskartet

Du må sørge for at følgende vises i situasjonskartet:

  • nordpil
  • målestokk
  • eiendomsgrenser i farger som viser kvalitet
  • gnr/bnr. på eiendommen og berørte nabo- og gjenboereiendommer
  • bygninger, høydekurver, vei og vannkant
  • rutenett med koordinater.

Hva må du tegne inn på kartet

Du må tegne inn så nøyaktig som mulig:

  • nye grenser samt eksisterende grenser som skal slettes eller oppmåles. NB! Må samsvare med mål/areal gitt i søknad
  • nye og/eller endrede adkomster

Ved avkjøring til kommunal vei kreves avkjøringstillatelse fra Lier vei, vann og avløp KF.

  • Forslag til plassering av hus og garasje
  • eventuelle rør/ledninger/utslipp over naboeiendommer.

For å vite hvor kommunale vann og avløpsledninger ligger, må Lier vei, vann og avløp KF kontaktes.

Er området regulert?

Dersom det foreligger reguleringsplan for området, er det ønskelig med to eller flere situasjonskart - ett med og ett uten plan. Dersom reguleringsplanen følger oppmålt eiendomsgrense med høy nøyaktighet, kan man samle alt på ett kart. Ved avvik må det fremgå at ny grense ikke er iht plan. 

Eksempel på situasjonskart

Gebyr

Gebyr for oppmålingsarbeider

 

Sist oppdatert: 30. januar 2024

Fant du det du lette etter?