Bygge nytt anlegg

Gå til
Jeg skal bytte ut avløpsanlegget mitt, men har en gammel utslippstillatelse. Må jeg søke?

Vi anbefaler at du alltid tar kontakt med oss før du gjør arbeid på avløpsanlegget ditt. Mange avløpsanlegg står for tur til å få pålegg om oppgradering til dagens krav. Hvis du gjør en mindre utbedring nå, kan dette være bortkastede penger dersom vi krever andre typer utbedringer i nærmeste framtid.

Dersom du skal bytte ut en anleggskomponent med en som er helt lik, f.eks. en ødelagt 4 m3 slamavskiller med en ny som er like stor, trenger du ikke å søke.

Dersom du skal endre dimensjon på en anleggskomponent, legge til en ny komponent (f.eks. installere bakterierensing), eller flytte et infiltrasjonsareal, må du søke om dette til oss. Du kan gjerne legge ved gammel søknad og eksisterende utslippstillatelse, og kun beskrive endringene du vil gjøre

Jeg skal bare ha en enkel vanntank på hytta. Må jeg søke?

Hvis du skal ha vanntoalett (også vannsparende vakuumløsninger) eller vanntank / cisterne større enn 25 L, må du søke om utslippstillatelse. Dette gjelder også for tette avløpstanker. Dersom det skal settes ned kummer eller avløpstanker, må du i tillegg kontakte byggesaksavdelingen i kommunen.

Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg e.l. som er ført innendørs gjennom rør eller ledninger. Dette omfatter også hageslanger og regnvann fra takrenne som fører vann inn i bygningen. Kommunen kan også sette krav til utslipp fra bygning uten innlagt vann dersom det er fare for forurensning eller helseskade, jf. forurensningsloven § 11.

Kan jeg søke om utslippstillatelse selv, eller må jeg engasjere et firma til dette?

Det kreves solid fagkompetanse for å gjennomføre nødvendige grunnundersøkelser og prosjektere og dimensjonere et avløpsanlegg. Dette gjelder også ved tilstandsvurdering av eksisterende anlegg. Derfor må du få hjelp fra et fagkyndig firma.

Kan jeg gjøre enkelt arbeid på avløpsanlegget mitt selv?

Arbeid som omfattes av bestemmelsene i Plan- og bygningsloven, må du søke om til byggesaksavdelingen i kommunen hvor eiendommen ligger.

Husk også at all kontakt med avløpsvann medfører eksponering for smittestoffer, du kan bli syk selv om det er ditt eget avløpsvann. Alle som utfører arbeidet på avløpsanlegg skal være vaksinert i forhold til dette.

Hvor lang er saksbehandlingstiden?

I forurensingsforskriften er saksbehandlingstiden satt til 6 uker, fra fullstendig søknad er mottatt. Så langt vi har kapasitet prøver vi å være raskere enn dette, men vår og sommer er høysesong. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål, kontaktinfo finner du her: Om oss

Hva dekker gebyret for utslippstillatelser?

Gebyret for utslippstillatelser skal dekke kommunens kostnader med behandling av utslippssøknader. Timeforbruket på saksbehandling omfatter bl.a. noe veiledning av søker / tiltakshaver før søknad kommer inn, evt. forhåndskonferanser, postmottak og arkivtjenester, dialog rundt søknaden og eventuelle mangler, befaring på eiendommen, dialog med naboer eller andre parter som har merknader / protester til søknaden, evt. dialog med leverandør av anlegg samt utstedelse av utslippstillatelse. Se også gebyrregulativ og prisliste.

Sist oppdatert: 23. desember 2015

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?