Dette er mobbeombudet i Lier

Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal håndtere mobbing eller utrygge miljøer i barnehage- og skolesammenheng, både for personer som er i situasjonen og de som ser den fra utsiden. Mobbeombudet kan hjelpe i disse situasjonene, og kan kontaktes av barn, elever, foresatte og ansatte i barnehage og skole.

Mobbeombudet skal jobbe for at alle barn og elever i Lier føler seg trygge i hverdagen. I Lier kommune er det ansatte i helsetjenesten barn og unge og PP-tjenesten som har funksjonen som mobbeombud. Mobbeombudet er tilgjengelig for barn, elever, foresatte og ansatte i barnehage og skole når det oppstår situasjoner der barn eller elever har det vondt, føler seg utrygge eller ekskludert.

Råd og veiledning

Maren Fossen, Katrine Wesmann og Mona Kristiansen utgjør mobbeombud-funksjonen i kommunen. De har som oppgave å gi råd når barn eller elever ikke har det trygt og godt, og gi veiledning om hvordan man kan gå frem for å kontakte barnehagen eller skolen. Veiledning og bistand med å løse utfordringer i det psykososiale miljøet i barnehage og skole inngår også i deres arbeid.

Dette tilbudet har eksistert i Lier siden 2015, men har tidligere hatt navnet «beredskapsteam mot mobbing». I fjor ble det bevilget ekstra midler til å ruste opp tjenesten, slik at blant annet tilgjengeligheten på teamet kunne utvides og kompetansen i skolene og barnehagene kunne heves.

Mobbeombudet tar hovedsakelig imot henvendelser der situasjonene knyttes til barnehage- og skolemiljø, men de er også tilgjengelige for alle innbyggere som har spørsmål forbudet med tema mobbing.

Hva er mobbing?

Mobbebegrepet er i stadig utvikling og inneholder i dag flere forklaringer og former enn tidligere. Mobbing i barnehage og skole kan ha sammenheng med status i gruppen. En motivasjon for å mobbe kan være ønske om tilhørighet med en eller flere andre. Et annet motiv kan være ønske om å redusere en annens opplevelse av tilhørighet eller å være en betydningsfull person for fellesskapet.

Sentralt i dette er gruppeprosesser, status i uformelle sosiale hierarkier og eksklusjonsmekanismer. Dette kan ses i sammenheng med følgende perspektiv på mobbing:

«Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning.» (Lund, Helgeland & Kovac, 2017, s. 6)

Uavhengig av definisjonene og perspektivene av mobbing og krenkelser, er det individets subjektive opplevelse som gjelder. Barn og unge og deres foreldre i lierbarnehagen og lierskolen skal oppleve at de blir lyttet til, tatt på alvor og får hjelp når de er i vansker.

Det finnes forskjellige former for mobbing som kan foregå både fysisk og digitalt. Eksempler på ulike former for mobbing kan være:

  • Verbal mobbing: baksnakking, stygge kommentarer eller bruk av kallenavn.
  • Sosial mobbing: ekskludering.
  • Psykisk mobbing: bli truet eller tvunget til å gjøre noe.
  • Materiell mobbing: få ødelagt klær eller eiendeler.
  • Fysisk mobbing: bli slått, sparket eller spyttet på.

Kilder: Folkehelseinstituttet og Redd Barna.

Kontakt mobbeombudet

Det er viktig å ta tak i situasjonen hvis man er vitne til noen som blir mobbet, eller selv blir utsatt for mobbing. Du kan kontakte mobbeombudet i Lier enten via e-post eller telefon. Teamet er tilgjengelig for å ta imot henvendelser gjennom hele arbeidsuken.

E-post: mobbeombudet@lier.kommune.no
Oppgi navn og telefonnummer, så vil en fra teamet ta kontakt med deg. Husk at sensitive personopplysninger ikke må sendes på e-post.

Maren Fossen, pedagogisk psykologisk rådgiver, PPT
Telefon: 90 81 39 56

Katrine Wesmann, pedagogisk psykologisk rådgiver, PPT
Telefon: 40 80 44 16

Mona Kristiansen, psykologspesialist og familieterapeut, helsetjenesten barn og unge
Telefon: 90 15 28 78

Informasjon om mobbeombudet finnes her.