Hopp til innhold

To viktige planer skal sluttbehandles i 2021

Arbeidet med å sluttføre kommunedelplan og områdeplan for Fjordbyen tar noe lenger tid enn planlagt. Nye fremdriftsplaner anslår at de to planene kan sluttbehandles høsten 2021.

En kommunedelplan er en overordnet plan som angir hvordan kommunen ønsker å utvikle et geografisk område. En områdeplan er mer detaljert enn en kommunedelplan, og angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i bestemte områder.

Sluttbehandling av kommunedelplanen

Opprinnelig var det planlagt at kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt i Fjordbyen skulle sluttbehandles i Lier og Drammen kommuner i oktober i år.

I en melding til formannskapet og kommunestyret (melding 42/2020) i Lier går det imidlertid frem at det ligger an til en forsinkelse på ca. ett år. Det er flere forhold som påvirker forsinkelsen – blant annet interne forhold i Lier kommune, en kanskje litt for optimistisk fremdriftsplan og omorganisering av fylkeskommunen og Statens vegvesen.

Etter en ny vurdering legges det nå opp til sluttbehandling av denne planen i august - september 2021. Det er imidlertid flere forutsetninger knyttet til den nye fremdriftsplanen - blant annet avhengigheten til kommunedelplan for E134 og samspill med regionale myndigheter.

Sluttbehandling av områdeplanen

Det skal også vedtas en områdeplan for Fjordbyen. Denne var planlagt sluttbehandlet høsten 2020, men også her ligger det an til en forsinkelse på ca. ett år. En justering av fremdriftsplanen for områdeplanen legger opp til politisk behandling i formannskapet og kommunestyret i november 2021.

Mange av de samme forutsetningene som er knyttet til kommunedelplanen gjelder også for områdeplanen.