Godt økonomisk resultat for 2020

Lier kommune, inkludert de kommunale foretakene, fikk et godt økonomisk resultat for 2020 med netto driftsresultat på 112,6 millioner kroner. Det gode resultatet er knyttet til ekstraordinære inntekter.

Resultatet inkluderer salg av aksjer i Eidos, avviklingsoppgjør på VIVA IKS og overføring av selvkostfondet fra VIVA IKS. Selvkostfondet tilhører innbyggerne, og skal brukes på investering i nytt renseanlegg.  

Uten de ekstraordinære forholdene ville Lier kommune hatt 43,2 millioner kroner i netto driftsresultat. Det tilsvarer 2,1 prosent av driftsinntektene. Dette er litt over den økonomiske handlingsregelen på netto driftsresultat på 1,75 prosent, som kommunestyret har vedtatt.  

Samlet sett går kommuneorganisasjonen i balanse. Kommunen har hatt noe høyere skatteinntekt og lavere pensjonskostnader enn budsjettert i 2020.  

Korona og ekstra utgifter  

Lier kommune har hatt ekstrautgifter knyttet til korona på 68 millioner kroner i 2020. Kommunen har fått kompensert 53 millioner av staten gjennom ulike krisepakker. Det vil si at 15 millioner kroner av våre kostnader ikke er kompensert.  

- Det at vi har hatt ekstrautgifter på 68 millioner knyttet til pandemien viser hvilken ekstraordinær situasjon kommunen og kommunens ansatte har stått i gjennom fjoråret, sier kommunedirektør Bente Gravdal.  

Hun roser kommunens ansatte for innsatsen i et hektisk og uforutsigbart år.

- Det er ekstra hyggelig at vi samlet sett går i pluss etter et meget spesielt år, sier Gravdal.  

Både kommunedirektøren og ordfører Gunn Cecilie Ringdal påpeker at det er stor usikkerhet fremover knyttet til pandemien, særlig med tanke på økte utgifter og økt arbeidsledighet.

- God og nøktern økonomistyring er viktig for både dagens og fremtidens innbyggere, sier Gunn Cecilie Ringdal.  

Det er også planlagt større investeringer i årene fremover. Dette vil gi kommunen betydelige finanskostnader, og kommunen er derfor avhengig av en kostnadseffektiv drift i årene fremover for å bære disse merkostnadene.    

Kommunens økonomiske handlingsregler  

For å ha kontroll på økonomien, er det lovpålagt å ha økonomiske handlingsregler. Lier kommune har tre økonomiske handlingsregler:  

  • Netto driftsresultat: Over 1,75 prosent av driftsinntektene
  • Disposisjonsfond: Over 10 prosent av driftsinntektene.
  • Gjeldsgrad eksklusive selvkost: Under 75 prosent av driftsinntektene.     

Det er første gang Lier kommune er i mål på alle de tre økonomiske handlingsreglene samtidig.