Hopp til innhold

Si din mening om ny skolestruktur og endring av skolekretsgrenser

Illustrasjon: AVAS/Asplan Viak
Forslag til ny skolestruktur og endring av skolekretsgrenser i Lier er nå ute på høring. Du kan komme med innspill innen 16. mars 2020.

I forbindelse med utarbeidelsen av skolebehovsplan ønsker oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget en høring. Høringen er åpen for alle som vil uttale seg. Høringen omhandler følgende:  

1. Bygging av ny skole i Fjordbyen.

2. Løsninger knyttet til kapasitetsutfordringer ved Høvik og Lierbyen skole.

3. Foreslått endring av skolekretsgrenser for Hallingstad, Nordal og Hennummarka skole.

4.  Hvor velkomstklassen skal ha sin tilknytning.

Bakgrunn  

Det forventes at Fjordbyen kan få et innbyggertall på 20.000 mennesker i løpet av de neste 20-30 årene. Prognosene tilsier et elevtall på totalt 2400 i Høvik skolekrets, som Fjordbyen per i dag er en del av. Barneskolekretsen bør dermed splittes. I Lier er det budsjettert med én ny skole i denne tiårsperioden (2018-2028).

Befolkningsveksten kommer i ytre Lier, først knyttet til Fjordby-utbyggingen og deretter Gullaug-utbyggingen. Kommunen ønsker at flest mulig elever skal kunne gå eller sykle til skolen. Det vil alltid være en usikkerhet knyttet til store utbygginger som Fjordbyen og Gullaug. Samtidig har Lier kapasitetsutfordringer ved Høvik og Lierbyen skole per i dag.

Alternativene for skolestruktur må inkludere løsninger for disse utfordringen innenfor gitte rammer. Nordal skole har en lite hensiktsmessig kretsgrense, hvilket innebærer at mange av elevene som bor i Nordal skolekrets har Hallingstad eller Hennummarka som sin nærmeste skole. Høringen innebærer derfor forslag til nye kretsgrenser for Hallingstad, Nordal og Hennummarka krets.     

Ny skole i fjordbyen  

Det er i dag over 920 elever ved Høvik skole og kapasiteten er i praksis på ca. 750 elever. Skolebygget har 31 klasserom, men det er kun i teorien at man kan fylle opp med 30 elever i alle klasserom. Det er 10 klasserom i modulbygget som ikke er en permanent løsning. Alternative løsninger henger sammen med bygging av ny skole i Fjordbyen.  

Alternativ A: Høvik forblir en kombinert 1-10 skole, men skolekretsen snevres inn.

Fjordbyen alternativ A (Ny).PNG

Fjordbyen skole bygges for 700 elever og vil ha ca. 410 elever ved åpningen i 2025/26. Fjordbyen skole forblir kombinert barne- og ungdomsskole frem til skolen blir for liten. Da flytter barnetrinnet eller ungdomstrinnet til ny skole i Fjordbyen. Det planlegges allerede for en skole nr. 2 i Fjordbyen. Trygg skolevei med overgang over Strandveien og jernbanen vil ligge inne i planen uavhengig av alternativ.   

Elever som i dag bor i området Lierstranda, Frydenlund og Vitbank vil tilhøre ny skole i Fjordbyen i stedet for Høvik. I disse områdene, på nedsiden av E-18, bor det per i dag tilsammen ca. 200 elever. Høvik vil kunne forbli 1-10 skole, og forslaget vil kunne løse kapasitetsutfordringene.

Ungdomsskoleelevene fra Gullaug som i dag busses til Høvik, vil begynne på ny skole i Fjordbyen, noe som ytterligere øker kapasiteten på Høvik med ca. 100 elever. Elevene fra Reistad- og Utsiktenområdet begynner på Fjordbyen skole allerede fra første klasse, noe som løser kapasitetsutfordringene på Lierbyen skole.  

Fordeler med alternativ A:

 • Løser kapasitetsutfordringene ved Høvik skole ved at skolekretsgrensen endres slik at Lierstranda, Frydenlund og Vitbank tilhører Fjordbyen skolekrets.
 • Løser kapasitetsutfordringene ved Lierbyen skole ved at elevene fra Reistad/Utsikten bytter fra Hegg skole til Fjordbyen skole.
 • Øker attraktiviteten til Fjordbyen som bosted også for barnefamilier.    

Ulemper med alternativ A:  

 • Ungdomstrinnet på Høvik skole blir lite med ca. 210 elver fra 2025/26.
 • Kombinerte skoler bygges på en annen måte enn en ungdomsskole, så flere endringer og midlertidige løsninger må påregnes inntil barne- og ungdomsskole splittes.
 • Elevene kan ha godt av et skole-/miljøskifte etter 7 år.  

Alternativ B: Høvik blir en barneskole og ungdomstrinnet flyttes til ny skole i Fjordbyen.

Fjordbyen alternativ B (Ny).PNG

Skolen bygges for 700 elever og vil ha ca. 360 - 410 elever ved åpningen i 2025, avhengig av om Reistad/Utsikten inkluderes i Fjordbyen skole. Elevene fra Reistad/Utsikten tilhører Gullaug barneskole.   

Høvik skolekrets endres ikke og alle barneskoleelevene fortsetter på Høvik. Ungdomsskoleelevene begynner på ny skole i Fjordbyen. Ny skole kan stå klar skoleåret 2025/26 og vil da få elever fra Høvik og Gullaug barneskole, og på sikt også fra nye Fjordbyen barneskole.  

Fordeler med alternativ B:

 • Løser kapasitetsutfordringene ved Høvik skole ved at ungdomstrinnet flyttes til Fjordbyen.
 • Løser kapasitetsutfordringene ved Lierbyen skole ved at elevene fra Reistad/Utsikten bytter fra Hegg skole til Gullaug skole, og dermed begynner på Fjordbyen ungdomsskole i stedet for Lierbyen skole.
 • Skolen vil ha tilstrekkelig med elever til et stort ungdomstrinn allerede første skoleår (2025/26) 
 • Skolen bygges som en ungdomsskole og forblir en ungdomsskole, ingen midlertidige løsninger eller snarlige endringer.

Ulemper med alternativ B: 

 • Barneskoleelevene i Fjordbyen må til Høvik skole frem til det bor så mange i Fjordbyen at det bygges ny barneskole der.
 • Gullaug skole har kapasitet til å ta imot noen av elevene fra Reistad/Utsikten, men på sikt må det bygges en ny Gullaug skole. Denne krever ny tomt og ses i sammenheng med Gullaugutbyggingen. Her må midlertidige løsninger påberegnes.  

Andre alternativ som er utredet, men som ikke løser nevnte kapasitetsutfordringer.

 • Høvik blir en ungdomsskole og barnetrinnet flyttes til Fjordbyen. 
  Dette innebærer at alle elevene i barneskolealder i Høvik krets begynner på skole i Fjordbyen i 2025/26. De fleste førsteklassingene, som kan gå til Høvik per i dag, må da ha skolebuss. Høvik blir en ungdomsskole og tar imot elever fra Gullaug og Fjordbyen barneskole. Dette ansees ikke som et godt alternativ.
   
 • Det bygges først kun en barneskole i Fjordbyen.
  Barneskoleelevene fra Lierstranda, Frydenlund, Vitbank utgjør per i dag ca. 140 elever. Disse kunne begynt på Fjordbyen barneskole sammen med barneskoleelevene fra Reistad og Utsikten. I dag er det ca. 120 barneskoleelever i dette området og elevtallet vil øke noe i årene fremover. Alternativet løser ikke kapasitetsutfordringene ved Høvik skole, men øker heller problemet. Selv om ca. 140 elever fra Lierstranda, Frydenlund og Vitbank flyttes til Fjordbyen, vil ungdomstrinnet på Høvik bli veldig stort dersom alle ungdomstrinnselevene fra Fjordbyen barneskole skal dit. Dette vil si at ny ungdomsskole i Fjordbyen må bygges umiddelbart. Fjordbyen barneskole ville også hatt veldig stor ledig kapasitet i mange år fremover. Dette ansees dermed ikke som et godt alternativ.  

 

Kapasitetsutfordringene ved Lierbyen skole per i dag og Hegg skole på lenger sikt  

Lierbyen skole er for full og brakkene som benyttes i dag er ingen varig løsning. Det er kun lagt inn én ny skole i Liers planer denne 10-årsperioden. På grunna av den sterke befolkningsvelsken i ytre Lier, må dette området prioriteres. Utbygging av Lierbyen skole er et kostbart alternativ. En mulig endring av kretsgrensen for Lierbyen skole vil også innebære en endring av kretsgrensen til Hegg skole.

Etter prinsippet om at elevene skal tilhøre samme krets på barneskolen som ungdomsskolen, er det barneskolekresen som må endres. Per i dag hører elevene fra Utsikten – Reistad til Hegg skolekrets. Det er ca. 17 elever per trinn som busses fra Utsikten og Reistad til Hegg skole per i dag, dvs. totalt ca. 120 elever fordelt på 1.-7. trinn. Elevtallsprognoser tilsier at Hegg skole kommer til å få kapasitetsutfordringer fra skoleåret 2027-2028.

Tabellen viser elevtallsprognoser for Hegg skole med dagens skolekrets (2019):

Elevtallsvekst tabell NYYY.PNG

Dersom skolekretsgrensen til Hegg endres slik at disse elevene hører til Gullaug skolekrets, vil dette løse dagens kapasitetsutfordringer på Lierbyen skole og fremtidige kapasitetsutfordringer på Hegg skole. Dette forslaget forutsetter ny ungdomsskole i Høvik krets.

En mulig løsning er derfor at skolekretsgrensa til Hegg skole endres, slik at elevene fra Reistad og Utsikten tilhører Gullaug skolekrets. Elevene som skal begynne i 1. klasse skoleåret 2021/22 begynner da på Gullaug skole. Løsningen innebærer en midlertidig løsning (f.eks. ved at modulbygget på Høvik flyttes til Gullaug) frem til evt. ny Gullaug skole bygges. Elevene fra Gullaug begynner på ungdomsskole i Fjordbyen. Alternativt kan elevene fra Reistad og utsikten begynne på ny kombinert 1-10 skole i Fjordbyen. Da må et skolebytte for elevene fra Reistad og utsikten fra Hegg til Fjordbyen påregnes.    


Endring av Hennummarka, Nordal og Hallingstad skolekrets  

Mange av elevene som tilhører Nordal skole har Hennummarka eller Hallingstad som sin nærskole. Utbyggingen på Tranby har blant annet ført til at skolekretsgrensa deler boligfelt, noe som medfører mange søknader om skolebytte. Målet med endringen er at flere elever skal få gå på den skolen de bor nærmest uten å måtte søke om skolebytte. Forslaget til nye kretsgrenser ligger vedlagt.  

Fremtidig plassering av Velkomstklassen  

Velkomstklassen er klasser for elever fra hele Lier som er nyankomne til Norge. Elevene går i velkomstklassen til de kan tilstrekkelig norsk til å ha utbytte av ordinær undervisning. Etter det fortsetter de skolegangen på nærskolen sin.

Velkomstklassen var tidligere plassert på Tranby, men er nå en integrert del av Høvik skole. Det er totalt 37 elever i velkomstklassen på barne- og ungdomstrinnet i dag. Tallet varierer mye gjennom skoleåret. De er delt i tre grupper og har behov for hvert sitt undervisningsrom. Det varierer mye hvilket trinn elevene som kommer til Lier skal tilhøre. Gruppene må mange ganger justeres gjennom året og lærerressurser flyttes mellom småskole – mellomtrinn og ungdomstrinn.

Noen grupper blir også sammensatt på tvers av alderstrinn. Grunnen er at det til tider er elever som aldri har gått på skole, og som må lære svært grunnleggende ferdigheter, selv om de er 10-13 år eller mer. Nærheten til voksenopplæringen (på Stoppen) er trukket frem som en fordel ved dagens plassering. Da velkomstklassen har elever fra 1. til 10. trinn, innebærer en flytting at velkomstklassen deles slik at barneskoleelevene begynner på en barneskole og ungdommene på en ungdomsskole i Lier.

Alternativt må ungdomsskoleelevene gå på en barneskole. Å ha ungdomsskoleelevene i velkomstklassen på en barneskole anbefales ikke da det begrenser muligheten disse i dag har til å hospitere i vanlige klasser for å følge undervisningen i f.eks. gymnastikk, engelsk og matematikk, avhengig av tidligere skolegang. Det er kun Nordal skole som vil kunne ha ledig kapasitet til å huse velkomstklassen uten at det medfører utbygging. Selv om velkomstklassen flyttes til en annen skole løser ikke dette kapasitetsutfordringene på Høvik skole.      

Høringsspørsmål

Du kan sende inn svar på alle eller deler av spørsmålene.  

1Bør det bygges én kombinert barne- og ungdomsskole, eller en barneskole og en ungdomsskole i Fjordbyen? Begrunn!

2. Bør kretsgrensa til Høvik skole endres slik at Lierstranda, Frydenlund og Vitbank tilhører Fjordbyen krets? Da vil Høvik fortsatt kunne være en kombinert 1-10 skole.

3Bør elevene fra Reistad og Utsikten flyttes til henholdsvis Gullaug og/eller Fjordbyen skole som en løsning på kapasitetsutfordringene ved Lierbyen skole og på lengre sikt også Hegg skole?

4. Gi innspill til endring av skolekretsgrensa i Hennummarka, Nordal og Hallingstad skolekrets.

5Bør det vurderes å flytte Velkomstklassen for å bedre kapasiteten på Høvik skole? Begrunn!  

Svar på høringen sendes: postmottak@lier.kommune.no innen 16. mars 2020.    

Dokumenter til saken:  

Kart med forslag til nye skolekretsgrenser 

Saksfremlegg til oppvekst-, kultur og idrettsutvalget 26.11.19

Skolebehovsanalyse fra Norconsult