Kartlegging av kvikkleire i Lier

Her finner du informasjon om kartlegging av kvikkleire i Lier. Vi ber innbyggere som observerer småskred, sprekker, skjeve trær på elveskråninger og lignende om å melde fra.

I 2004 ble det gjennomført en kartlegging av kvikkleire og evaluering av risiko for kvikkleireskred i Lier kommune. Du finner informasjon om denne kartleggingen på Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) nettsider   

Potensielt skredfarlige kvikkleiresoner er klassifisert med hensyn på faregrad, konsekvens og risiko. For en nærmere beskrivelse av metodikken ved klassifisering av risikoklasse og faregrad henviser vi til NVE-rapportens side 4-7.  

Soner og risikoklasser  

Den høyeste risikoklassen er 5. I Lier er det per 2004 seks soner i risikoklasse 4, men ingen i risikoklasse 5. De seks sonene i risikoklasse 4 er: Skjeggerud, Egge, Renskaug Nord, Eikenga, Gommerud-Haskoll og Gullaug. For disse sonene ble det anbefalt utført supplerende undersøkelser.  

I tillegg er det seks soner i faregradklasse «høy» som ikke er kommet i risikoklassene 4 eller 5. Disse sonene er: Ilabråten, Renskaug, Sørsdal, Brurberg, Kulberg og Hvam. Også for disse sonene ble det anbefalt vurdert utført supplerende undersøkelser.

Supplerende undersøkelser ble gjort samme år for 12 områder. Se informasjon om detaljutredning av kvikkleiresoner på NVEs nettsider  

Følgende tiltak er gjort i Lier for å hindre kvikkleireskred og følge opp kartleggingen i 2004:

  • Innenfor Eikenga ble det fylt på store mengder med steinmasser i kanten av Lierelva, og veien og Lierelva ble lagt om i den forbindelse. I tillegg ble Vellengbekken steinsatt og sikret mot videre utgraving.

  • Det er etter søknad fra grunneiere gitt tillatelser til sikringsarbeider og utbedringsarbeider etter erosjon innenfor eller i nær tilknytning til kvikkleireområdene Gommerud, Kulberg og Hvam. Disse tiltakene har blitt gjennomført i perioden 2001-2012.

  • Innenfor Renskaug Søndre gjennomførte NVE sikringsarbeider i Lierelva i 2014.

  • Innenfor Snarum har kommunedirektøren mottatt søknad om steinsetting i Lierelva. Supplerende dokumentasjon ble mottatt 02.12.2020, og søknaden ligger til behandling.  

Videre oppfølging  

Kartleggingen av kvikkleireforekomster i Lier ble gjort for over 15 år siden. For å sikre oppdatert kunnskap vil kommunen kontakte NVE og be om en gjennomgang av den kartleggingen som ble utført i 2004.

Dette er for å få en orientering om hvilke øvrige tiltak av forebyggende art som eventuelt kan og bør gjennomføres.    

Meld fra

For å forhindre kvikkleireras oppfordrer Lier kommune innbyggere om å melde fra dersom de oppdager terrengendringer som småskred, sprekker og skjeve trær på elveskråninger, slik at kommunen kan undersøke og eventuelt melde fra videre til NVE.

- Har du observert slike terrengendringer kan du melde fra via Meld fra-funksjonen på nettsiden vår, sier beredskapsleder Morten Egeberg.

Etter å ha markert hvor i Lier observasjonen er gjort, går du videre til «Velg tema» og velger «Ras/skredfare». Deretter merker du av for ras, terrengendrig eller annet. Så beskriver du observasjonen og legger eventuelt ved bilde. 

Meld fra om skred og andre terrengendringer 

Sjekk din eiendom  

I Lier kommunens kartportal kan du undersøke kvikkleireforekomst, risikoklasse og faregrad på din eiendom eller et område i Lier. Her finner du en bruksanvisning for hvordan du benytter kartportalen     

Utbygging av nye områder

Det følger av planbestemmelsene til kommuneplanens arealdel at utbygging i områder som er kartlagt som fare for skred skal utredes og ivaretas i reguleringsplaner. Også sikkerhet og hensynssoner skal ivaretas etter planbestemmelsene og i henhold til plan- og bygningsloven.  

Dette betyr at det i forbindelse med fremleggelse av reguleringsplaner skal dokumenteres at skredfare er utredet og at nødvendig sakkyndig bistand er innhentet om nødvendig. I behandlingen av fremlagte planer er det kommunens ansvar, med utgangspunkt i til enhver tid gjeldende regelverk, retningslinjer og veiledninger, å sikre at fare for skred er kartlagt, vurdert og tatt hensyn til når planer vedtas.   I

byggesaker som berører kvikkleireområdene skal det kreves en geoteknisk vurdering av det konkrete tiltaket. Søknaden blir avslått hvis rapporten konkluderer med at gjeldende krav til sikkerhet mot ras ikke er oppfylt.