Mottakskanal for informasjon om uheldige opplevelser

I forbindelse med pågående undersøkelser av helse-, omsorgs- og velferdssektoren i Lier kommune, er det etablert en mottakskanal der innbyggere kan formidle informasjon om uheldige opplevelser eller utfordringer knyttet til tjenestene innenfor denne sektoren. 

Det gjennomføres nå undersøkelser av helse-, omsorgs- og velferdssektoren i Lier kommune. Den første undersøkelsen er av Fosshagen ressurssenter. Bakgrunnen er en rekke varsler knyttet til ulike forhold ved Fosshagen og varslingssekretariatets gjennomgang av disse høsten 2020.

Kommunestyret i Lier har bedt kontrollutvalget om å gjennomføre en ekstern undersøkelse av Fosshagen med utgangspunkt i gjennomgangen av varslene. Formålet er å avdekke utfordringer, mangler og svikt i tjenestene.

Deloitte er Lier kommune sin revisor og er engasjert av kontrollutvalget til å gjennomføre de eksterne undersøkelsene. I forbindelse med undersøkelsene er det etablert en mottakskanal der innbyggere kan formidle informasjon om uheldige opplevelser eller utfordringer knyttet til tjenestene levert av Lier kommune, enten spesifikt knyttet til Fosshagen ressurssenter, eller til kommunens øvrige tjenestetilbud innenfor helse-, omsorgs- og velferdssektoren.

Meld fra via elektronisk skjema

Mottakskanalen er i form av et elektronisk skjema. Informasjon formidlet gjennom mottakskanalen vil vurderes av Deloitte, og kan bli brukt som informasjonsgrunnlag i den pågående undersøkelsen, og eventuelt sammenfattes i et eget notat som leveres kontrollutvalget i Lier kommune. Den som formidler informasjon vil ikke bli fulgt opp utover dette.

Du kan formidle informasjon under forutsetning om at vi ikke skal opplyse om din identitet overfor vår oppdragsgiver eller andre. Deloitte forplikter seg da til å ikke gi slike opplysninger videre, slik at din anonymitet blir ivaretatt. Du kan også velge å formidle informasjon anonymt.

Deloitte presiserer at informasjon som formidles gjennom denne mottakskanalen, ikke vil bli vurdert som et varsel etter arbeidsmiljøloven eller en klage etter forvaltningsloven.

Elektronisk skjema for å formidle informasjon om uheldige opplevelser eller utfordringer knyttet til driften ved og/eller tjenestene levert av Lier kommunen innenfor helse-, omsorgs- og velferdssektoren (inkludert Fosshagen ressurssenter): https://response.questback.com/deloitte/fyfx03fzsg

Opplysninger, herunder opplysning om kilde, som formidles Deloitte gjennom det elektroniske skjemaet kan bli begjært utlevert i forbindelse med en eventuell sivil- eller strafferettslig behandling ved domstolene.

Andre kritikkverdige forhold og klager

Dersom du vil melde fra om andre kritikkverdige forhold i Lier kommune, kan du følge instruksene på Meld fra-siden på nettsiden

Ønsker du å klage på et vedtak som kommunen har fattet, skal du ta kontakt med kommunen via våre kanaler