Hopp til innhold

Stadfester vedtak om Viker-korridor på E134

Kommunedelplanen for E134 Dagslett - E18 ble nylig vedtatt av kommunestyret. Viker-alternativet ble valgt som korridor for å binde E134 sammen med E18. Nå har planen vært til vurdering i Klima- og miljødepartementet, som mener at planen er i tråd med markalovens bestemmelser og dermed kan stadfestes.

Statens vegvesen skal bygge ny firefelts vei på strekningen E134 Dagslett i Asker - E18 i Lier. Strekningen er en forlengelse av Oslofjordforbindelsen som knytter E6 og E18 sammen. 

Dagens vei er i dårlig stand, og oppfyller ikke gjeldende krav til veibredde, avkjørsler, kryssløsninger eller fartsgrense. I tillegg skaper lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk store miljø- og trafikksikkerhetsproblemer for de som bor i området.  

Båndlegge korridor for ny E134

Statens vegvesen har i samarbeid med Lier og Asker kommuner utarbeidet kommunedelplan med konsekvensutredning for E134 på strekningen Dagslett i Asker kommune og E18 i Lier kommune.

Lier kommune har behandlet den delen av planforslaget som er i Lier kommune, og Asker kommune behandler den delen av planforslaget som er i Asker kommune. Hensikten med planarbeidet var å båndlegge en korridor for videre optimalisering og detaljplanlegging av ny E134 på strekningen Dagslett-E18.

Nylig vedtatt

Kommunestyret i Lier vedtok 8. november 2022 kommunedelplanen for E134 med Viker-alternativet (markert med blå linje i kartet) som valgt korridor mellom E134 og E18.

Nå har planen vært til vurdering i Klima- og miljødepartementet. Departementet finner at Lier kommunes kommunedelplan for E134-Dalslett er i tråd med markalovens bestemmelser, og at den kan stadfestes.

Finansiering og fremdrift 

I forslaget til Nasjonal transportplan 2022 - 2033 er ny E134 Dagslett-E18 prioritert med 570 millioner i første periode. Statens vegvesen antar at byggestart for E134 Dagslett – E18 blir i 2026 med antatt ferdigstillelse i 2030.  

Her kan du lese mer om Kommunedelplan for E134 Dagslett - E18