Starter vaksinering av ny gruppe

Lier kommune starter nå vaksinering av innbyggere mellom 65-74 år og personer mellom 18-64 år med tilstander som gir høy risiko for å bli alvorlig syk av korona. Disse er alle i det FHI definerer som prioriteringsgruppe 4, og vil derfor bli vaksinert parallelt.

I Lier er vi i hovedsak ferdig med å vaksinere innbyggere over 75 år som har ønsket å bli vaksinert. Kommunen er nå klar for å starte vaksinering av en ny prioriteringsgruppe. Det er viktig å være klar over at det er noen få igjen i foregående prioriteringsgrupper. Det er ulike årsaker til dette. Kommunen har god kontroll på hvem disse er, og følger dem opp fortløpende.  

Hvem får vaksine de neste ukene?  

Fra uke 12 vil Lier kommune vaksinere innbyggere i FHIs prioriteringsgruppe 4 - altså innbyggere mellom 65-74 år og samtidig personer mellom 18-64 år med utvalgte tilstander med særlig høy risiko for alvorlig forløp av koronasykdom.  

I Lier er det om lag 2700 innbyggere i gruppe 4. Rundt 500 av disse er personer mellom 18-64 år med høy risiko for å bli alvorlig syke hvis de blir smittet med korona.  

Tilstandene som er prioritert i gruppe 4 er definert av FHI. Fastlegene har hatt ansvaret for å utarbeide oversikt over hvilke innbyggere dette gjelder, og har formidlet det til kommunen.  

Tilstander for innbyggere fra 18-64 år som er prioritert i gruppe 4:

  • Organtransplantasjon

  • Immunsvikt

  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år

  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)

  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)

  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon  

NB! Dersom innbyggere mener de burde vært prioritert i gruppe 4, må de ta kontakt med fastlegen. Fastlegen kan ettermelde innbyggere til kommunen via elektronisk melding.  

Nasjonale føringer og prioriteringer

Det er antall vaksiner kommunen mottar per uke som bestemmer hvor fort liungene får tilbud om vaksine. Lier kommune kaller inn innbyggerne til vaksinering basert på nasjonale føringer og prioriteringer som til enhver tid er gjeldene.  

- Innbyggerne våre skal føle seg trygge på at de blir ivaretatt og kalt inn til vaksinering i tråd med nasjonale føringer og prioriteringer. Vi har systemer og prosesser som ivaretar dette, og vi samarbeider også med fastlegene, sier Heidi Kristin Ringstad, prosjektleder for koronavaksinasjonsprogrammet i Lier.  

Lier kommune bruker tjenesten helsenorge.no for å gi innbyggerne tilbud om koronavaksine.  Det betyr at liungene ikke trenger å sette seg på venteliste. De blir kontaktet når det blir deres tur.      

På kommunens koronavaksineside kan innbyggerne lese mer om koronavaksinasjonsprogrammet i Lier kommune.