Hopp til innhold

Forvaltning helse og bolig

Gå til

Om forvaltning helse og bolig

Vi behandler søknader og henvendelser om kommunale boliger, inkludert innskuddsleiligheter og de ulike bofellesskapene. Videre har vi har vi ansvar for saksbehandling av Husbankens virkemidler: startlån og refinansiering, tilskudd til etablering, tilpasning, prosjektering og utbedring, og statlig og kommunal bostøtte. 

I tillegg har forvaltning helse og bolig ansvar for fremskaffelse av boliger til bosetting av flyktninger.

Åpningstider:

Du når oss på vår vakttelefon 32 22 02 82. Den er bemannet fra kl. 09.00 til kl. 11.00 og fra kl. 12.00 til kl. 14.00 alle hverdager. 

Du når oss også på e-post: forvaltningbolig@lier.kommune.no

Du kan levere og/eller hente søknadsskjema i vår resepsjon mandag, tirsdag og torsdag mellom kl. 1130 og 1430. Utenom våre åpningstider kan du levere og hende søknadspapirer hos Innbyggerservice. Det ligger i Rådhusets første etasje og er åpnet i kommunens åpningstider.

Service erklæring

Forvaltning helse og bolig - hva kan du forvente når du henvender deg til oss?

Vakttelefon og resepsjon:

Når du henvender deg til vakttelefonen eller i resepsjon kan du forvente å bli møtt på en positiv måte og få god informasjon om våre saksbehandlingsrutiner. Du vil også kunne få generell informasjon om tjenestetilbudet i kommunen.

Du kan ikke forvente å få snakke med saksbehandleren din, men vi vil ta imot beskjed om at du har henvendt deg og hva saken gjelder. Saksbehandler vil ta kontakt med deg så fort som mulig og senest innen tre virkedager.

E-post:

Når du henvender det til oss på vår mail forvaltningbolig@lier.kommune.no vil henvendelsen bli fordelt til en saksbehandler som vil ta kontakt med deg, senest innen tre virkedager. Vi ber om at du ikke deler sensitiv informasjon i e-post, da vi ikke har kryptert e-post.

Ønsker du å snakke med en saksbehandler?

Vi er opptatt av at du skal bli møtt på en profesjonell og god måte. Derfor ønsker vi at møter med deg, er avtalt på forhånd, slik at vi kan stille forberedt og med avsatt tid. Dette er også grunnen til at du ikke vil få snakke direkte med saksbehandler når du tar kontakt med oss på vakttelefonen eller i resepsjonen.

Kommunale boliger

Innbyggere som på grunn av helsemessige eller sosiale problemer har vansker med å skaffe seg bolig kan søke om kommunal bolig. Med kommunale boliger menes alle boliger som Lier kommune disponerer og har tildelingsrett til, uavhengig om kommunen eier, leier eller disponerer boligen på annet grunnlag.

Alle søknader sendes til forvaltning helse og bolig, som også kan gi deg mer informasjon og hjelp til å fylle ut søknaden. 

Søknad om kommunal bolig

Om du er i en nødsituasjon og uten tak over hodet neste natt kan du kontakte NAV Lier, som har ansvar for midlertidige boliger etter Lov om sosiale tjenester i Nav § 27.

NAV Lier

Hvilke kommunale boliger har vi?

Ordinære utleieboliger - velferdsboliger:

Dette er en midlertidig løsning for den som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, og leietiden er derfor som hovedregel opptil tre år. Det kan stilles krav til oppfølging i boligen.

Tildeling skjer etter en totalvurdering av søkeres nåværende boforhold, økonomi og øvrige sosiale og helsemessige forhold.

Hovedprinsippet for tildeling av kommunale gjennomgangsboliger vil være å tildele bolig til søkere med størst behov vurdert opp mot ledig boligmasse.

Ved utgang av kontraktsperioden vil behovet vurderes på nytt etter ny søknad med dokumentasjon.

Omsorgsboliger/tilrettelagte boliger:

Personer som har behov for omsorgsbolig på grunn av alder, sykdom eller funksjonshemming kan søke om tilrettelagt bolig.

En omsorgsbolig er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at man skal kunne motta nødvendige tjenester og omsorg. Boligen er ens eget hjem, og tildeling av hjemmetjenester skjer som for andre hjemmeboende.

Lier kommune har ulike omsorgsboliger, både som man kan kjøpe og leie. I noen av boligene er det fast bemanning. De fleste boligene har ikke fast bemanning.

Bofellesskap med fast stedlig bemanning:       
 • Heggtoppen bofellesskap
 • Lierstranda 68-70
 • Saueveien 50
 • Tranbylia bofelleskapBratromveien 3-5
 • Eikeliveien 7-9 og 11 (innskudd) (Ekelyhagan borettslag)
Tilrettelagte innskuddsleiligheter uten fast stedlig bemanning:

Målgruppen for disse boligene er eldre og / eller trygdede.

 • Hallingstadtunet: Her er det 62 leiligheter.
 • Bakerikvartalet:Her er det 10 leiligheter, med fellesareal.
 • Alfheim: Her er det 15 leiligheter – 9 av dem har fellesareal.
 • Eikeli borettslag: Her er det 22 leiligheter, ikke fellesareal.
Tilrettelagt bolig med heldøgns bemanning:

Tjenesten er for personer som har et omfattende bistandsbehov, hvor det vurderes at personen er avhengig av praktisk bistand og nødvendig helsehjelp gjennom døgnet, og som ikke kan bo hjemme med hjemmetjenester. Dette er boliger som saksbehandles av Vedtakskontoret og er lokalisert på:

 • Nøstehagen
 • Fosshagen
 • Liertun
 • Bratromveien 7/9 og 11

Hvem kan få kommunal bolig?

Retningslinjer:

Lier kommune har egne retningslinjer for tildeling av kommunale boliger som ble vedtatt i kommunestyret 08.09.2020.  I retningslinjene fremgår det hvem som er i målgruppen for kommunale boliger og hvilke grunnkrav som må oppfylles for å kunne bli vurdert for bolig

Målgruppe og grunnkrav er likt for søkere til alle typer bolig.

For boliger med innskudd må kommunen i tillegg forholde seg til borettslagets vedtekter og egne tilleggskriterier for tildeling.

Målgruppe:

Personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet. Med vanskeligstilte menes personer som ikke selv, eller ved hjelp av andre former for offentlig boligbistand greier å skaffe seg egnet bolig, herunder personer som har behov for boliger med særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemming.

Skoleelever og studenter anses ikke å være i målgruppen for kommunal bolig.

Grunnkrav til søkere:
 1. Søker må bo i en selvstendig bolig i Lier kommune, og ha bodd her i 2 av de siste 3 år forut for søknaden. Bosettingen må være reell. I særlige tilfeller kan det gjøres unntak for krav til botid.

 2. Utenlandske statsborgere (utenom EØS-borgere) må ha lovlig opphold. Det stilles ikke krav til botid for flyktninger som skal førstegangs bosettes i Lier etter avtale mellom IMDI og Lier kommune.

 3. EØS-borgere må ha lovlig opphold og fast bopel. Det samme kravet stilles til en eventuell ektefelle/samboer og til barn dersom disse skal tas hensyn til ved vurdering av søknaden.

 4. Søker må ha fylt 18 år.

 5. Søker må være uten inntekt og formue som gjør vedkommende i stand til å skaffe seg egnet bolig.

 6. Søker må være uten, eller i ferd med å bli uten egnet bolig
Spesielt for søkere med behov for oppfølging:

Søker må kunne mestre bosituasjonen, og forpliktelser knyttet til denne, eventuelt ved hjelp av tilgjengelige bo trenings-, bo oppfølgings- eller lignende hjelpetiltak.

Hjelpetiltak som anses nødvendige for at søker skal kunne mestre bosituasjonen, skal spesifiseres og forelegges søker til uttalelse og godkjennelse før de tas inn som vilkår i et positivt vedtak.

Aksepterte hjelpetiltak skal danne grunnlag for samarbeidsavtale mellom søker og kommunen. Det inngås ikke husleieavtale før samarbeidsavtalen er underskrevet.

Dersom søker ikke ønsker å benytte seg av tilbudte hjelpetiltak, som anses å være nødvendige for å mestre bosituasjonen, kan søknad avslås.

Uoppgjort gjeld :

Dersom søker har uoppgjort gjeld til Lier kommune eller Lier Eiendomsselskap KF som følge av tidligere boforhold kan søknad avslås på dette grunnlag. Det kan stilles vilkår om at søker inngår en nedbetalingsavtale dersom økonomien åpner for det.

Dersom søker er i offentlig gjeldsordning kan ikke kommunen kreve innfrielse av tidligere husleierestanse.

Saksbehandling – prioritering:

Dersom antallet søkere som fyller tildelingsvilkårene overstiger antallet boliger kommunen har til disposisjon, vil kommunen prioritere de søkerne som har størst behov vurdert opp mot ledig boligmasse.

Det kan tas hensyn til at noen boformer stiller spesielle krav til variert sammensetning av beboere.

Lovgrunnlag for kommunale boliger

Kommunale boliger er ikke en lovpålagt tjeneste, men kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, jf  Lov om sosiale tjenester i NAV § 15 og Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7.

Se retningslinjene for kommunal bolig

Boligfremskaffelse for bosetting av flyktninger

Ved første bosetting er flyktninger en av de prioriterte målgruppene i kommunale boliger og har da ikke krav om botid. Den første bolig blir fremskaffet av kommunen og er enten en kommunal utleiebolig, eller fremleid privat eid bolig.  Ved behov for ny bolig er flyktningene selv ansvarlig for å skaffe seg bolig.

Fremleie:

Kommunen inngår 3 års kontrakt med utleier og fremleier til flyktning. Etter 3 år sier vi opp kontrakten og flyktningene overtar kontrakten selv, eller må skaffe seg annen bolig.

Utleier får kommunal garanti fra kommunen de første 3 årene, og har egen kontaktperson dersom det skulle oppstå noe under leieperioden.

Familiegjenforening:

Ved familiegjenforening står flyktningen selv ansvarlig for å skaffe / eller ha bolig for familiemedlemmer som kommer. Dette skiller seg fra de som blir bosatt gjennom bosettingsvedtak mellom kommunen og Imdi.

For mer informasjon om bosetting og familieinnvandring kan linkene under benyttes.

Startlån og tilskudd

Startlån

Startlån er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som ikke har mulighet til å spare.

På grunn av stor saksmengde er forventet saksbehandlingstid for startlån for tiden 7-8 måneder.

Kommunen kan gi startlån til kjøp, utbedring og tilpasning av bolig, og refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen. Boligen skal være egnet for husstanden, nøktern og rimelig sammenliknet med prisnivået på stedet.

Kan jeg få startlån og tilskudd fra kommunen?

Du kan få startlån hvis du er eller har følgende:

Barnefamilie:

 • Du har barn og har økonomiske utfordringer med å skaffe en egnet bolig.
 • Du har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid.
 • Du har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån kan bidra til at familien din kan bli boende i boligen.

Mottar trygd/ offentlige ytelser

 • Du har lav, stabil og sikker inntekt, men får ikke tilstrekkelig lån i vanlig bank.
 • Du har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.

Boliglåntakere med gjelds-problemer

 • Du har boliggjeld og annen gjeld med høy rente og står i fare for å miste boligen ved tvangssalg.
 • Du klarer ikke å betjene nåværende gjeld, men kan dekke utgiftene og beholde boligen dersom lånene refinansieres med startlån.

Andre

 • Du har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og mangler en egnet bolig.
 • Du har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid.
 • Startlån til kjøp eller refinansiering er nødvendig for å kunne opprettholde ditt arbeidsforhold.

Ungdom og i etableringsfasen er ikke i målgruppen

 • Er du ungdom og mangler egenkapital, er du ikke i målgruppen for startlån.
 • Det forutsettes at du utnytter dine mulighet for å spare opp nødvendig egenkapital og søker lån i vanlig bank.

Ønsker du å vite hva du kan søke startlån til?

Slik søker du:

Du søker elektronisk via Husbanken sin nettløsning eSøknad. Du logger deg på via ID-porten og systemet henter automatisk inn opplysninger fra skatteetaten og arbeidsgiver. Andre vedlegg kan du laste opp via løsningen.  Det er kommunen som mottar og behandler søknaden.

Er du verge eller mangler du BankID? Slik gjør du.

Søk startlån

Kommunens retningslinjer for startlån

Tilskudd

Boligtilskudd til etablering

Boligtilskudd er en strengt behovsprøvd tilskuddsordning som skal bidra til at de med etableringsproblemer kan få kjøpt bolig. Boligtilskuddet gis ofte i sammenheng med startlån. Boligtilskudd kan også gis til refinansiering.

Boligtilskudd er et rente- og avdragsfritt lån som nedskrives over 20 år.

Boligtilskudd til tilpasning

Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger. Boligtilskudd er et rente- og avdragsfritt lån som nedskrives over 10 år.

Mer informasjon om tilskudd fra Husbanken

Statlig Bostøtte

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Hvor er bostøttekontoret i kommunen?

Forvaltning helse og bolig, Bruveien 2, 3. etg, 3403 Lier. Postadresse: Lier kommune, forvaltning helse og bolig, Pb 205, 3401 Lier. Telefon: 32 22 02 82.  

Kan jeg få bostøtte?

Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder.

Søk bostøtte

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned.

Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Søk bostøtte

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket. Klagen sendes til forvaltning helse og bolig i Lier, eller leveres i vår resepsjon.

forvaltning helse og bolig, Bruveien 2, 3. etg, 3403 Lier. Postadresse: Lier kommune, forvaltning helse og bolig, Pb 205, 3401 Lier. Telefon: 32 22 02 82.  

Kommunal bostøtte

Endringer i mulighetene for å få kommunal bostøtte:

Fra 01.01.2022 innlemmes kommunens velferdsboliger i den kommunale bostøtte ordningen. Det betyr at alle husstander som bor i kommunalt disponert omsorgs- eller velferdsbolig, inkludert tilrettelagte innskuddsboliger hvor kommunen har tildelingsrett, har mulighet til å søke om kommunal bostøtte.

Husstander med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt faller utenfor ordningen.

For å få kommunal bostøtte må man levere søknad om dette. Det er ikke krav om at husstanden kvalifiserer til statlig bostøtte fra Husbanken, men man må dokumentere at man har søkt.

Følgende vilkår må være oppfylt for å bli vurdert for kommunal bostøtte:

a) Søker må ha fått vedtak, og flyttet inn i, kommunalt disponert bolig i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler for tildeling av bolig til vanskeligstilte.

b) Søker skal ha søkt om statlig bostøtte fra Husbanken.

c) Ved søknad om bostøtte gir søker kommunen fullmakt til å kreve at den statlige bostøtten blir utbetalt direkte til kommunen.

d) Søkere som bor i leid omsorgs- eller velferdsbolig aksepterer at kommunal bostøtte ikke utbetales, men kommer som fratrekk på husleiefaktura.

Den kommunale bostøtten beregnes etter en rimelig boutgift som husstanden skal betale. Rimelig boutgift beregnes utfra husstandens brutto inntekt og antall medlemmer i husstanden.

Søknad om kommunal bostøtte

 • Søknaden sendes til Lier kommune v / forvaltning helse og bolig, PB 205, 3401 Lier.
 • Søknadsskjema kan også hentes hos forvaltning helse og bolig eller på Servicetorget.

Dersom dere har spørsmål kan dere ringer kommunens servicetorg på 32 22 01 00 eller forvaltning helse og boligs vakttelefon på 32 22 02 82.

Sist oppdatert: 09. mai 2023

Fant du det du lette etter?