Hopp til innhold

Helse- og omsorgstjenester

Gå til

Trygghetsalarm

Sikre tilgang på hjelp i akutte situasjoner. Varslingen går direkte til alarmsentralen som tar imot henvendelsen og videreformidler alarmer til kommunen. Det kreves at det monteres nøkkel boks.

Trygghetsalarm er i hovedsak en servicetjeneste som det kreves betaling for etter gjeldende satser.

Her finner du satsene for trygghetsalarm

Utkjøring av middag

For deg som har behov for hjelp til å tilberede middag. Maten blir tilberedt på Fosshagen institusjonskjøkken og kjøres hjem mandager og torsdager. Levering av middag er en tjeneste du må betale for. Se satser for betalte tjenester.

Her finner du satsene for utkjøring av middag

Dagsenter

Dagsenter er et tilbud til hjemmeboende eldre som har behov for sosialt fellesskap og tilrettelagte aktivitetstilbud.

Praktisk bistand- betaling (hjemmehjelp)

Bistand til renhold av nødvendige bruksrom i boligen, klesvask, vindusvask inntil x 2 i året, hjelp til sengetøyskift og/eller bistand til å bestille matvarer. Dette er en tjeneste du må betale for.

Praktisk bistand opplæring

Hjelp til opplæring i dagliglivets personlige og praktiske gjøremål. Det tas egenandel for opplæring praktisk bistand, men ikke for personrettet bistand.

BPA

BPA er ingen egen tjeneste, men en måte å organisere praktisk og personlig bistand for personer som har et omfattende tjenestebehov. Ordningen krever at bruker selv er i stand til å være arbeidsleder for egen tjeneste. Øvre grense for rettskrav på BPA er 67 år.

Helsehjelp i hjemmet/hjemmesykepleie

Bistand til å utføre nødvendige helsehjelp som medisinhåndtering, medisinske prosedyrer, oppfølging av sykdom i samarbeid med fastlegen og pleie og omsorg til personer med helsesvikt. Tjenesten omfatter også omsorg i livets siste fase.

Korttidsopphold i institusjon

Tidsbegrenset opphold i institusjon for personer som har behov for nødvendig helsehjelp hele døgnet på grunn av funksjonsnedsettelse. Korttidsopphold er en tjeneste du må betale for.

Se satser for kortidsopphold i institusjon

Rehabiliteringsopphold i institusjon

Er et tilbud til brukere som har behov for tverrfaglig rehabilitering med sikte på å komme hjem til egen bolig. Målet er å gjenvinne funksjonsnivå etter sykdom/skade. Oppholdet er tidsavgrenset.

Langtidsopphold i institusjon

For personer som vurderes å være avhengig av nødvendig helsehjelp hele døgnet, og som ikke kan bo hjemme med hjemmetjenester. Betaling for oppholdet regnes ut i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Fra 01.07.17 gjelder lokal forskrift om rett til langtidsopphold i institusjon.

Avlastningsopphold i institusjon

Avlastning er et tilbud til de som har særlig tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet. Oppholdet er tidsavgrenset og kan søkes av deg som er omsorgsyter eller den som er omsorgsmottaker.

Transport for funksjonshemmede (TT- tjeneste)

TT-tjeneste gis av Buskerud Fylkeskommune. Kommunen vurderer behovet etter fylkeskommunens retningslinjer. Søknad om TT-tjeneste har eget søknadsskjema. Skjemaet sendes kommunen med legeerklæring og bilde. Det er kommunen som godkjenner søknaden etter de regler som gjelder.

Mer informasjon om ordningen på Buskerud fylkeskommunes nettsider

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad kan innvilges som støtte til omsorgsyter som utfører særlig tyngende og nødvendige omsorgsoppgaver

Hjelpemiddelvurdering

Vurdering av behov for hjelpemidler i hjemmet, syns- og hørselshjelpemidler og forflytningshjelpemidler. Tjenesten utføres av fysio/ergoterapitjenesten i kommunen. Tjenestene bistår også med informasjon, tilpassing og opplæring.

Her finner du mer informasjon om hjelpemiddellageret

Støttekontakt/fritidskontakt

Formålet med tjenesten er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid og samvær med andre.

Tilrettelagt bolig med heldøgns bemanning

Tjenesten er for personer som har et omfattende bistandsbehov, hvor det vurderes at personen er avhengig av praktisk bistand og nødvendig helsehjelp gjennom døgnet, og som ikke kan bo hjemme med hjemmetjenester.

Sist oppdatert: 19. januar 2024

Fant du det du lette etter?