Hopp til innhold

Kommunedelplan samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt Fjordbyen- fastsatt planprogram

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§11-13 og 4-1, samt forskrift om konsekvensutredning § 16, har kommunestyret i Lier kommune og bystyret i Drammen kommune vedtatt å fastsette planprogram, datert 12.02.2019, for kommunedelplan samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt - Fjordbyen.

Planprogrammet beskriver målsettinger og føringer, og tematisk beskrivelse med status, problemstillinger og utredningsbehov.

Hensikten med kommunedelplanen er å avklare nødvendig arealbehov for fremtidig samferdselsinfrastruktur og lokalisering av fremtidig togstasjon/kollektivknutepunkt.
  
  
 
 
 

Planavgrensning er vist i kartutsnittet over.

Endelig planavgrensning vurderes ved 1.gangs behandling av planforslaget.

 

Kommunestyrets fastsettelse av planprogrammet kan ikke påklages, men det vil være mulig å komme med ytterligere innspill når forslag til kommunedelplan blir lagt ut på høring.

 

Saksdokumentene kan ses her:

 

 

Vedlegg:

  1. Vedlegg til planprogrammet – Strategisk plattform med masterplan for Fjordbyen
  2. Vedlegg til planprogrammet – alternativ 1 knutepunktutvikling
  3. Vedlegg til planprogrammet – alternativ 2 knutepunktutvikling
  4. Vedlegg til planprogrammet – alternativ 3 knutepunktutvikling
  1. Endringer i planprogram i forhold til høringsutkast
  2. Merknadsbehandling med rådmanns kommentar
  3. Innspill som fører til endringer i planprogrammet
  4. Høringsinnspill samlet

 

Fastsatt planprogram med vedlegg kan også ses på servicetorget i Lier kommune.

Saksdokumenter og bystyrets behandling i Drammen kommune kan ses på www.drammen.kommune.no under  - 0010/19

 

Spørsmål om planprogrammet og planarbeidet, kan rettes til:

Lier kommune v/ Anne Kristin Mehren:  anne.kristin.mehren@lier.kommune.no

Eller Drammen kommune v/ Marit Engseth marit.engseth@drmk.no

 

Sist oppdatert: 19. mars 2019