Hopp til innhold

Tranby

Gå til


Illustrasjon: Norconsult

Områderegulering for Tranby

Kommunestyret vedtok 10.mai 2022 at det skulle gjennomføres en områderegulering for Tranby. Områdereguleringen skulle ta utgangspunkt i en mulighetsstudie utført av DARK arkitekter på bestilling fra Lier eiendomsselskap KF. Mulighetsstudien ble ferdigstilt i februar 2022, og gir en del klare anbefalinger for det videre arbeidet med en områderegulering. Du kan lese mer om mulighetsstudien lenger ned på siden.

I arbeidet med områdereguleringen har vi sett på hvordan planen kan tilrettelegge for å videreutvikle idrettsparken og skolene, samt hvordan områdene nord i området kan utvikles med boliger.

Høsten 2022 ble Norconsult valgt som konsulent for å utarbeide områdeplanen. I tillegg til en rekke utredninger om trafikk, overvann etc. har Norconsult laget en volumstudie for å synliggjøre potensialet for boligutvikling i planområdet.

Her kan du lese Norconsults volumstudie for Tranby fra februar 2023

Volumstudien med tilhørende analyser viser at det kan fortettes med opp mot 450 boliger nord og øst i planområdet, uten at det vil gå ut over det grønne preget. Dette arbeidet er godt illustrert og viser en mulig utvikling i området med boligbebyggelse i varierende høyder, omgitt av grøntarealer med turstier, friområder, park, gatetun og torg. I tillegg foreslås det å åpne en bekk som føres gjennom deler av grøntarealet diagonalt fra Joseph Kellers vei og ned til parken. I områdene med boligfortetting vil det være krav om detaljregulering før man kan bygge på eiendommene. For skolene og den planlagte Tranby arena i idrettsområdet skal det være mulig å gå direkte fra områderegulering til byggesak. 

Et viktig tema i planen har vært å sørge for tilstrekkelig antall parkeringsplasser i området for besøkende, tilreisende og ansatte. Det er imidlertid viktig å holde fast ved at torget og områdene ved skolene skal være bilfrie. Planen må ivareta områdets grønne preg og naturområder, som er viktige for opphold og aktivitet og at kommuneplanens mål om grønn mobilitet opprettholdes.

Lier IL har presentert skisser for ny Tranby arena med to håndballflater og en 9-er fotballhall, samt tilhørende servicebygg. Planen gir plass til dette anlegget, som vil få adkomst fra parkeringsplassen syd i planområde og ha sin hovedinngang mot vest sentralt i idrettsområdet.

For skolene er det gjennomført en parallell utredning som gir føringer som også innlemmes i områdeplanen. I dette området åpnes det både for nybygg og mulig rehabilitering av eksisterende skoler. Et viktig grep i planen er å gjøre skoleområdet bilfritt. Derfor legger planen opp til å stenge biladkomsten fra området, som i dag utgjør parkering utenfor butikken. Ny kjøreadkomst til skolen, forbeholdt miljøverkstedet, varelevering og beredskap, planlegges samtidig med plass til henting og levering av barn ved eksisterende klubbhus.

Etter planen skal områderegulering for Tranby opp til førstegangsbehandling 24.august 2023, og deretter legges ut til offentlig ettersyn.    

Mulighetsstudie Tranby sentrum

Lier kommune har utarbeidet en mulighetsstudie for videre stedsutvikling på Tranby. Mulighetsstudien gir grunnlaget for følgende tre prosesser i det videre stedsutviklingsarbeidet:

 • Områderegulering av Tranby sentrum
 • Lokalisering og organisering av idrettsflatene på Tranby
 • Muligheter og behov for tiltak på skolebygninger og utendørs oppholdsarealer
   

Dokumenter:

 1. Mulighetsstudie stedsutvikling Tranby
 2. Scenarioer kostnadsramme
 3. Scenarioer nybygg
 4. Scenarioer arealbehov
 5. Scenarioer miljø

 

IMG_2053.jpg

Folkemøte med presentasjon av mulighetsstudien

Mulighetsstudien for videre utvikling av Tranby sentrum ble presentert i et folkemøte på klubbhuset til Lier IL 23. mars 2022. Ragnhild Pedersen Foss fra DARK arkitekter har vært ansvarlig for arbeidet og holdt presentasjonen.

Opptak fra folkemøtet

Tranby stedsutviklingsprosjekt

I kommunens handlingsprogram for perioden 2019 – 2022 er følgende vedtatt:

«Det igangsettes et mulighetsstudie/prosjekt for lokalsenterutvikling for Tranby med hovedfokus på fremtidig utvikling innen området som omfatter skole/idrett/senter/torv/omsorg.

Prosjektet skal ha som mål å skape aktive og gode sosiale møteplasser for et mangfold av befolkningen og gjennomføres i samarbeid med ulike aktører innen idrett, FAU, næringsliv, frivillige organisasjoner, velforeninger og andre aktører. Tranby-befolkningen og andre som sogner til Tranby sikres bred medvirkning.»

Tranby som studentoppgave på Arkitektur- og designhøgskolen

Lier kommune inngikk et samarbeid med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo om gjennomføring av en semesteroppgave for 3. års studenter høsten 2020.

Kommunens oppdrag var å se på den fremtidige utviklingen av Tranby Torg. Studentenes oppgave har vært å utforske begrepet sentralitet, og finne frem til løsninger som bidrar til dette.

Studentene ble satt sammen i 20 grupper. Hver gruppe har jobbet med en av følgende problemstillinger:

 • Arkadia (Tranby i relasjon til Grønne Lier)
 • Parkveien (Tranby som sted langs Joseph Kellers vei)
 • Campus (Tranby Torg)
 • E18-byen (Tranby sin plass i Osloregionen)

Her kan du se hele opptaket av det digitale møtet der studentene presenterte semesteroppgavene sine:

Prosjektkontakt

Kjartan Askim, samfunnsplanlegger Lier kommune
kjartan.askim@lier.kommune.no | 975 13 103

Skisser og bildegalleri

Alle illustrasjoner: Arkitekt- og designhøyskolen Oslo

ADH Oslo 2020 (1).png

ADH Oslo 2020 (10).png

ADH Oslo 2020 (11).png

ADH Oslo 2020 (12).png

ADH Oslo 2020 (13).png

ADH Oslo 2020 (14).png

ADH Oslo 2020 (2).png

ADH Oslo 2020 (3).png

ADH Oslo 2020 (4).png

ADH Oslo 2020 (5).png

ADH Oslo 2020 (6).png

ADH Oslo 2020 (7).png

ADH Oslo 2020 (8).png

ADH Oslo 2020 (9).png

Sist oppdatert: 22. mai 2023

Fant du det du lette etter?