Hopp til innhold

Kommunedelplan for Gullaug

Etter vedtak i kommunestyret 9.mai 2023, settes planarbeidet i bero i påvente av neste rullering av kommuneplanens arealdel.

Lier kommune har jobbet med kommunedelplan for Gullaug for å beslutte framtidig arealbruk for det nedlagte industriområdet, etter at det ikke lenger er aktuelt som tomt for nytt sykehus.

Kommunedirektørens forslag om å legge et utkast til kommunedelplan ut til offentlig ettersyn ble behandlet i kommunestyret 9. mai 2023.

Kommunestyrets vedtak ble:

"Forslagene til kommunedelplan for Gullaug, datert 11.04.2023, legges ikke ut til offentlig ettersyn. Forutsatt nytt kunnskapsgrunnlag basert på en helhetlig konsekvensutredning, kan forslag til kommunedelplan inngå i en rullering av kommuneplanen,  jf. merknader fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, Viken fylkeskommune m.fl. i forhåndshøringen av planene. Konsekvensutredningen skal ha eksisterende situasjon for eiendommen som 0-alternativ, og vektlegge konsekvenser for naturmiljø, herunder særlig Linnesstranda naturreservat, dyrka mark, boligmarkedet i kommunen og regionen, samspillet mellom fjordbyplanene og Gullaug, samt trafikale og samferdselsmessige forhold".  

Det betyr at planarbeidet foreløpig stilles i bero i påvente av oppstart av neste rullering av kommuneplanens arealdel.

Dokumenter i saken:

Saksfremlegg kommunedelplan for Gullaug - 1.gangsbehandling

Planbeskrivelse

Planbestemmelser alternativ 1,2 og 3

Plankart alternativ 1

Plankart alternativ 2

Plankart alternativ 3 

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Jon Arvid Fossum på e-post:  
jon.arvid.fossum@lier.kommune.no

 

Video om Gullaugodden

Presentasjoner fra informasjonsmøte 28. januar 2020

28. januar 2020 arrangerte Lier kommune informasjonsmøte om utviklingen av Gullaug.  

Lier kommune informerte om planarbeidet og i tillegg var det innlegg fra:  

• Gullaug utvikling

• Gullaughalvøyas venner

• Naturvernforbundet  

Etter innledningene var det mange av de nesten 150 fremmøtte som benyttet anledningen til å si sin mening om hvordan Gullaug bør disponeres i fremtiden. Her kan du se de ulike presentasjonene fra møtet:  

Lier kommunes presentasjon

Gullaug utviklings presentasjon

Gullaughalvøyas venners presentasjon 

Naturvernforbudets presentasjon