Hopp til innhold

Si din mening om to viktige planer for Fjordbyen

Illustrasjon: Link arkitektur
Er kystlinjen godt nok tilrettelagt for folk, er det lagt til rette for nok sosiale møteplasser og bussholdeplasser? Nå kan du si din mening om to viktige planer for utvikling av Fjordbyen. Send oss dine innspill innen 2. juni 2023.

Lier og Drammen kommuner har et felles mål om å transformere industri- og næringsområdet på Lierstranda og Brakerøya til et urbant og bærekraftig byområde - også kalt Fjordbyen. Det er planer om å tilrettelegge området for ca. 8.000 boenheter og ca. 16.000 arbeidsplasser, inkludert det nye sykehuset og helsepark.

Vil høre din mening

Politikerne våre skal vedta to viktige planer for Fjordbyen. Dette er kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt i Fjordbyen og områdereguleringsplan for Fjordbyen.

Men først vil de høre dine meninger og synspunkter om forslagene som foreligger. 16. mars 2023 vedtok formannskapet i Lier at begge planene legges ut på høring.

Innspill til kommunedelplanen

Kommunedelplanen for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt i Fjordbyen skal legge premissene for samferdsel i området - altså hvordan man kan få til fjordbyutvikling uten at det overbelaster eksisterende veinett.

Det er blant annet forslag som både reduserer behovet for bruk av bil og sikrer at gange, sykkel og kollektivtransport blir de enkleste transportvalgene for de som bor og arbeider i Fjordbyen.

Høringstekst og dokumenter til kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt i Fjordbyen

Innspill til områdereguleringen

Områdereguleringsplanen for Fjordbyen skal kort fortalt legge føringer for hvordan arealene i Fjordbyen kan utnyttes - for eksempel hvor høye bygningene kan være og hvor store grøntarealene skal være.

Høringstekst og dokumenter til områdereguleringsplan for Fjordbyen

Høringsfrist

Har du innspill til planene? Send dem til oss via e-post: postmottak@lier.kommune.no eller via brev til Lier kommune, Fjordbykontoret, Postboks 205, 3401 Lier.

Merk innspillet «KDP Fjordbyen, høringsuttalelse - saksnummer 23/05672» eller «Områderegulering Fjordbyen, høringsuttalelse - saksnummer 2023/1534».

Høringsfristen er 2. juni 2023 for begge planene.

Medvirkning rundt Fjordbyen

Lier kommune kommer til å invitere til ytterligere medvirkningsprosesser rundt utviklingen av Fjordbyen, og dette vil vi informere om vår når den tid kommer.