Hopp til innhold

Kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt Fjordbyen

Forslag til kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt Fjordbyen legges ut til høring og offentlig ettersyn i tråd med plan- og bygningslovens §11-14. Vedtak ble fattet i formannskapet i Lier kommune 16.mars 2023, sak 24/2023, og formannskapet i Drammen kommune 21.mars 2023, sak 0022/23.

Lier og Drammen kommuner inngikk i 2010 avtale om plansamarbeid for å transformere industri- og næringsområdet på Lierstranda og Brakerøya til et urbant og bærekraftig byområde.

Hovedhensikten med kommunedelplanen er å legge til rette for en framtidsrettet samferdselsinfrastruktur i planområdet med et stasjonsområde som blir et velfungerende kollektivknutepunkt. Det innebærer også å fastlegge trasé for hovedgate med kollektivtrase fra sykehuset på Brakerøya og videre gjennom området.

Man søker også å fremme tiltak som reduserer mobilitetsbehovet og sikrer at kapasiteten og standarden på infrastruktur i og utenfor planområdet til enhver tid er tilstrekkelig.

Dokumenter i saken

Planforslaget behandlet i formannskapet i Drammen

Merknader til planen i Lier

Send dine merknader på e-post: postmottak@lier.kommune.no eller via brev til Lier kommune, Fjordbykontoret, Postboks 205, 3401 Lier.

Vennligst merk innspillet med «KDP Fjordbyen, høringsuttalelse» og saksnummer «2023/1424»  

Merknader som angår forhold innenfor Drammen

Send dine merknader på e-post: kommunepost@drammen.kommune.no eller via brev til Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk innspillet med «KDP Fjordbyen, høringsuttalelse» og saksnummer «23/05672»  

Frist for innspill

Frist for merknader til planforslaget er 2. juni 2023. 

 

Sist oppdatert: 20. april 2023