Hopp til innhold

Områdereguleringsplan for Fjordbyen

Forslag til områdereguleringsplan for Fjordbyen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, i tråd med plan- og bygningslovens §12-10. Vedtak ble fattet i formannskapet 16.mars 2023, sak 25/2023.

Formålet med områdereguleringen for Fjordbyen er å gi gode rammer for utvikling av et sentralt område med stort utviklingspotensial.

Lierstranda skal transformeres til et attraktivt, urbant og bærekraftig byområde som knytter sammen land og sjø og gjør strandlinja tilgjengelig for alle. Intensjonen er å skape en mangfoldig og levende by for beboere og besøkende i alle aldre og situasjoner, med fokus på barn, unge og eldre.

Transformasjonen blir en naturlig videreutvikling av utbyggingen som nå skjer på Brakerøya, med nytt sykehus og Helsepark.  

Områdereguleringsplanen bygger videre på premisser og retningslinjer gitt i kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt for Fjordbyen (KDP samferdsel). De to planene må derfor ses i en sammenheng. Forslag til KDP samferdsel sendes på høring parallelt med denne planen.  

Dokumenter i saken

Merknader til planen 

Send dine merknader på e-post: postmottak@lier.kommune.no eller med brev til Lier kommune, Fjordbykontoret, Postboks 205, 3401 Lier.

Vennligst merk innspillet med «Områderegulering Fjordbyen, høringsuttalelse» og saksnummer «2023/1534».

Høringsfrist

Innspill og merknader sendes innen 2. juni 2023.

Sist oppdatert: 20. april 2023