Stenger Mikkel Rev familiebarnehage

Med hjemmel i barnehageloven § 16 har Lier kommune besluttet å stenge Mikkel Rev familiebarnehage permanent med virkning fra og med tirsdag 20. oktober 2020.

Etter kommunes oppfatning evner ikke barnehageeier å drifte barnehagen i samsvar med gjeldende lovverk. Dette dreier seg i hovedsak om:

  • Barnas psykososiale miljø i barnehagen er uforsvarlig.

  • Den pedagogiske praksisen i barnehagen følger ikke forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

  • Samarbeidet mellom barnehage og hjem fungerer ikke slik regelverket forutsetter.

Etter en bekymringsmelding åpnet Lier kommune tilsyn mot barnehagen våren 2019. Det ble også gjennomførte et oppfølgingstilsyn høsten 2019. I tilsynsrapportene konkluderte kommunen med at det var flere ulovlige og uforsvarlige forhold i barnehagen. Det ble derfor fattet vedtak om pålegg om retting.

Tilsynene er ikke lukket fordi kommunen mener at eier ikke har sannsynliggjort at alle uforsvarlige forhold og brudd på regelverket er rettet. Etter omfattende tilsyn og veiledning er Lier kommune av den oppfatning at barnehageeier ikke driver barnehagen etter gjeldende lover og regelverk, og har derfor besluttet å stenge Mikkel Rev familiebarnehage.

Siste ordinære åpningsdag er mandag 19. oktober 2020. Kommunen har plikt til å tilby barna plass i andre barnehager.

Det vil være et informasjonsmøte for foreldrene tirsdag 13. oktober.