Hopp til innhold

Barneverntjenesten

Gå til

Når tar man kontakt med barneverntjenesten?

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Videre å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.

Alle kan kontakte barneverntjenesten med bekymring for et barn. Er du offentlig ansatt, utfører arbeid for det offentlige eller er fagperson med taushetsplikt er du omfattet av meldeplikten

Privatpersoner har et moralsk ansvar for å melde fra, men ikke et juridisk ansvar, slik offentlig ansatte har.

Er du usikker på om du vil melde bekymring, kan du ringe og drøfte bekymringene du har med barneverntjenesten. Dette kan også være anonymt.

Send bekymringsmelding til barnevernet

Både barn, voksne og offentlige instanser kan ringe eller sende skriftlig melding til barneverntjenesten. 

Skjema for bekymringsmelding til barneverntjenesten i Lier

NB: Skjemaet er klikkbart, men kan ikke sendes elektronisk. Printes ut og sendes i posten eller leveres på servicetorget på Lier rådhus.
Postadresse: Barnevernstjenesten, Lier kommune Postboks 205, 3401 Lier.

Er du under 18 år, og har det vanskelig selv eller kjenner noen som du er bekymret for, ta dette opp med en voksen du stoler på. Dersom du ikke vet hvem du skal ta kontakt med, ta kontakt med helsesykepleier, lærer eller ta kontakt med barneverntjenesten på vakttelefon 97 77 03 70 (hverdager fra klokken 09.00-15.00) eller Barnevernvakten på telefon 32 04 65 00 på kveldstid og helg. Se åpningtid for Barnevernvakten under "Kontaktinformasjon".

Kontaktinformasjon

Barneverntjenesten i Lier

Besøksadresse: Vestsideveien 2, 3401 Lier
Postadresse: Barnevernstjenesten, Lier kommune Postboks 205, 3401 Lier
Telefon: 32 22 01 00
Vakttelefon: 97 77 03 70 (klokken 09.00-15.00)

Åpningstider:
Mandag: 08.00-15.30
Tirsdag - fredag: 08.00-15.00

Barnevernvakten

Barnevernvakten i Drammen ivaretar våre funksjoner utenfor vår åpningstid.
Telefon: 32 04 65 00

Åpningstider:
Mandag - torsdag: 15.30-23.00
Fredag: 15.30-01.00
Lørdag: 16.00-01.00
Søndag: 15.00-23.00

Adresse: Rosenkrantzgt. 17, 3018 Drammen

Alarmtelefon for barn og unge

Telefon: 116 111 (gratis)
Fra utlandet: +47 95 41 17 55
E-post: alarm@116111.no
SMS: 41 71 61 11

 

Oppdrag for barneverntjenesten

Fosterhjem

Et fosterhjem er et tilbud til barn og unge som trenger stabile voksne over lang tid. Det å være et fosterhjem kan til tider være en svært krevende oppgave.

For de fleste barn og unge kommer dette som en uforberedt beslutning, og det er derfor av stor betydning at fosterfamilien mestrer å ta imot et barn og familier som kan befinne seg i en vanskelig situasjon.

Potensielle fosterforeldre må ha muligheten til å kunne være hjemme på heltid for en kort eller en lengre periode. Fosterforeldre må ha et ønske om å ivareta et barn som virkelig trenger det.

Fosterfamilien vil få tett oppfølging fra en erfaren fagkonsulent. De vil i tillegg få individuell veiledning, opplæring og tilbud om ulike kurs knyttet til rollen som fosterhjem. For å kunne bli et fosterhjem må den aktuelle familien gjennom en vurderingsprosess. Dette innebærer sosialrapport som utarbeides ut fra samtaler med våre fagkonsulenter, opplæringskurs, innhenting av vandelsattest og helseattest, samt vurdering av egnethet.

Fosterbarn er forskjellig og har forskjellige behov. Fosterforeldre må likevel forstå at barn som blir flyttet har det vanskelig og til tider kan virke avvisende. Det er dermed viktig at fosterforeldre har forståelse for at noen av barna har utfordringer der de trenger ekstra oppfølging. Fosterforeldre må også inkludere biologiske foreldre ved behov.

Barna trenger:

 • Forståelse for deres situasjon
 • Fosterforeldre som har tid til dem
 • At du har ekstra energi og overskudd til å være en ressursperson for barnet/ungdommen
 • At du evner å gi utviklingsfremmende omsorg
 • Trygge voksne som tåler sterke smerteutrykk fra barnet/ungdommen
 • At du evner å skape trygghet og forutsigbarhet for barnet/ungdommen
 • At du har gode samarbeidsevner, kan være en brobygger, og må kunne samarbeide med biologiske foreldre og familie i tillegg til samarbeidsparter som barneverntjeneste, BUP, lege, skole osv. har egen og egnet bolig, god helse, ordnet økonomi og plettfri vandel
 • Daglig omsorg, oppfølging på skole, i barnehage og helsetjenester

Vi tilbyr:

 • Veiledning og opplæring i TBO-F (traumebevist omsorg)
 • Deltakelse i veiledningsgruppe
 • Barneverntjenesten arbeider etter prinsipper om traumesensitiv omsorg, der trygghet, relasjon og følelsesregulering er viktige prinsipper.
 • Barnet/ungdommen gis anledning til samtaler med konsulenten
 • Koordinering av kontakt mellom barnet/ungdommen og dens familie
 • Tiltakskonsulenten har hovedansvar for oppfølging av omsorgsbasen
 • En eller begge av fosterforeldrene er frikjøpt fra å ha annet lønnet arbeid det første året
 • Utgiftsdekning og lønn etter avtale

Kontaktinformasjon fosterhjem:

E-post: barneverntjenesten@lier.kommune.no

Avdelingsleder Heidi Skråmestø, e-post: heidi.skramesto@lier.kommune.no

 

Besøkshjem

Besøkshjem innebærer å være avlasting både for biologiske foreldre og for fosterhjem. Mange barn som bor hos foreldrene eller fosterforeldre, kan ha behov for et ekstra hjem som de kan besøke.

Besøkshjemmet skal være et trygt og hyggelig sted der barna kan være en del av det vanlige familielivet.

Det stilles ingen krav om formell kompetanse, men en bør ha forståelse for at noen av barna har noen utfordringer og trenger oppfølging.  Et besøkshjem på også måtte påberegne seg å være et beredskapshjem om noe skjer noe akutt ved at barnet ikke kan bo i sitt hjem, i en kort periode.

Det kreves ordinær politiattest av husstandsmedlemmer som er over 18 år. Familien må ha en stabil livssituasjon og mulighet for å binde seg over tid. Det må ikke være noen store livskriser, rusproblemer eller psykiske problemer i familien.

Vi kan tilby:

 • Givende arbeidsoppgaver, med mulighet til å utgjøre en forskjell for det enkelte barn
 • Lønn og utgiftsdekning etter gjeldende satser
 • Veiledning gis ved behov

Kunne du/dere tenke å bli besøkshjem for barn?

 • Fyll ut egenpresentasjon ved oppdrag for barneverntjenesten og send oss i posten eller leverer til servicetorget på rådhuset i Lier.
 • Du/dere blir registrert som "søkere" og mottar brev med bekreftelse på registreringen.
 • Samtale hos barneverntjenesten og vanligvis et besøk hjemme hos deg/dere.
 • Så vil du/dere få tilsendt et brev om eventuelt godkjenning. Dette er i utgangspunktet en forhåndsgodkjenning eller generell godkjenning som besøkshjem.
 • Du vil da stå på vent til barneverntjenesten har et bestemt barn vi tenker kan "matche" med besøkshjemmet/familien. I den forbindelse vil hjemmet i så fall være godkjent i forhold til det bestemte barnet.
 • Politiattest må leveres og være tilfredstillende for at besøskhjemmet blir formelt godkjent og et engasjementet kan starte.

Kontaktinformasjon besøkshjem:

E-post: barneverntjenesten@lier.kommune.no

Avdelingsleder Heidi Skråmestø, e-post: heidi.skramesto@lier.kommune.no

Tilsynsfører

Kommunen har tilsynsansvar for alle fosterbarn som bor i Lier kommune. En tilsynsfører skal samtale med barnet minimum fire ganger i året for å forhøre seg om at barnet har det bra i fosterhjemmet.

Har du lyst til å bidra i dette arbeidet kan du fylle ut egenpresentasjon ved oppdrag for barneverntjenesten

 

Miljøarbeider

Vil du hjelpe til med å skape struktur og trygge rammer i hjemmet? Vi trenger fra tid til annen nye miljøarbeidere som kan ta på seg å jobbe sammen med en familie på oppdrag i en gitt periode.

Dersom dette virker interessant kan du fylle ut egenpresentasjon ved oppdrag for barneverntjenesten

 

Skjemaer for oppdragstaker

Arbeidsliste for oppdragstaker

Egenpresentasjon ved oppdrag for barnevernstjenesten

Rapport for oppdragstaker

Rapport etter gjennomført tilsyn

Om barneverntjenesten i Lier

Barneverntjenesten i Lier jobber etter verdiene kunnskap, trygghet og respekt.

Vi ønsker å bidra til at den enkelte familie mestrer de utfordringer de måtte ha. De fleste situasjoner løses i dialog med de den omfatter.

Vi kan tilby ulike tiltak som, endringsrettede tiltak, kompenserende tiltak og kontrollerende tiltak. Vi tilbyr tiltak til den enkelte familie og gruppebaserte veiledningstiltak. Vi tilbyr også gruppetiltak rettet mot barn og ungdom. Barneverntjenesten kan også i særskilte tilfeller ha anledning til å gi tiltak utenfor hjemmet.

Hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet kan du lese mer om barnevern

Barneverntjenestens formål er formulert i barnevernloven § 1-1.

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Videre å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.

Barnevernet skal gi barn og unge støtte når de har det vanskelig hjemme. Foreldrene har ansvar for å gi barna omsorg. Hvis de ikke klarer det, skal barnevernet hjelpe til slik at barn og unge får omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter.

 

Kurs og veiledning

Barnevernstjenesten i Lier tilbyr for tiden følgende veiledningsprogram:

Circle of security (COS)

International Child Development Program (ICPD)

Trening i foreldreferdigheter (TFF)

Nyttige linker for barn og ungdom

Ung.no

Forandringsfabrikken

Landsforeningen for barnevernsbarn

 

Sist oppdatert: 04. mai 2023

Fant du det du lette etter?