Hopp til innhold

Flyktningtjenesten

Gå til

    

Om flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten har ansvar for å bosette og etablere flyktninger som har fått avtale om bosetting i Lier kommune, samt koordinere innsatsen rundt voksne flyktninger i introduksjonsprgrammet.

Alle flyktningene som bosettes etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har allerede oppholdstillatelse i Norge. 

Det er politikerne i kommunestyret som vedtar antall flyktninger som hvert år tas imot i Lier. 

Flyktningtjenesten skal hjelpe flyktningene på vei mot målet om å bli selvforsørget og ha et godt og innholdsrikt liv for seg og sin familie i bygda vår.

Lier kommune godtar ikke avtalt selvbosetting, men kun bosetting etter avtale med IMDI.

Ta kontakt med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet dersom du er flyktning som ønsker å bli bosatt i Lier kommune.

Flyktningtjenestens arbeid utføres i henhold til «Lov om integrering gjennom oppæring, utdanning og arbeid (integreringsloven)» og «Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere» (introduksjonsloven). Lovens formål er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet og dermed deres økonomiske selvstendighet.

Kontaktinformasjon

Flyktningtjenesten holder til i Fosskvartalet.
Adresse: Bruveien 2, 3403 Lier. Telefon: 32 22 01 00 
E-post: postmottak@lier.kommune.no 

Integreringsloven

Introduksjonsprogrammet varer mellom tre måneder - tre år, med mulighet til forlengelse ved særlige grunner. Alle søknader om deltakelse i introduksjonsprogrammet behandles ved flyktningtjenesten.

Formålet med introduksjonsprogrammet er å styrke flyktningers mulighet for deltakelse i arbeidslivet og deres økonomiske selvstendighet.

Det er en forutsetning at du er bosatt i en kommune etter avtale med utlendingsmyndighetene, og at du har behov for grunnleggende kvalifisering.

Introduksjonsprogrammet skal minst inneholde opplæring i norsk og samfunnskunnskap, obligatoriske kurs i livsmestring, familieveiledning og aktiviteter til forberedelse til å delta i arbeidslivet.

Programmet skal være helårlig og på fulltid. Det skal utarbeides en individuell plan med bakgrunn i ditt opplæringsbehov.

Som deltaker har du krav på introduksjonsstønad.

Målgruppe

Du er nyankommet flyktning mellom 18 og 55 år og har fått innvilget oppholdstillatelse som listet opp nedenfor. Med nyankommet menes at du har vært i landet under to år.

Ett av følgende kriterier gjelder: 

  • Du har fått asyl
  • Du er overføringsflyktning med innreisetillatelse
  • Du er innvilget oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter søknad om asyl
  • Du blir familiegjenforent med personer i de ovennevnte grupper som ikke har vært bosatt her i mer enn fem år
  • Du har etter samlivsbrudd fått oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag på grunn av mishandling i samlivet

Veiledning: Ta kontakt med flyktningtjenesten så får du nærmere informasjon.

Beslektede tjenester: Lier voksenopplæring

Vil du hjelpe flyktninger i Lier?  

Har du bolig til utleie?
Flyktningtjenesten trenger private boliger i alle størrelser gjennom hele året. Dersom du kan tenke deg å leie ut til flyktninger kan du ta kontakt med boligkontoret. Vi tilbyr tett oppfølging av leieforholdene gjennom tjenesten. På Lier frivilligsentral kan du få informasjon om hvordan du kan engasjere deg i frivillig arbeid rettet mot flyktninger. Kontakt oss på frivillig@lier.kommune.no eller telefon 45 89 58 80/ 32 22 03 78.

Ønsker du å være flyktningguide?
Dette er en ordning der frivillige møter flyktninger et par timer i uken eller annenhver uke i ett år. Ny kultur og nytt språk er hverdagen for flytninger som er bosatt i Norge. Som flyktningguide kan du gjøre overgangen lettere. Lier Røde Kors kobler flyktninger sammen med en frivillig guide som kjenner lokalsamfunnet. Kontakt Lier Røde Kors dersom du vil bli flyktningguide. E-post: leder@lierrodekors.no

Ukrainske flyktninger

Her kan du lese om hvordan Lier kommune jobber for å ta imot flyktninger fra Ukraina og hvor du som ønsker å bidra kan henvende deg

Sist oppdatert: 22. januar 2024

Fant du det du lette etter?