Flyktningtjenesten

Gå til

    

Om flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten har ansvar for å bosette og etablere flyktninger som har fått avtale om bosetting i Lier kommune, samt koordinere innsatsen rundt voksne flyktninger i introduksjonsprgrammet.

Alle flyktningene som bosettes etter avtale med IMDi har allerede oppholdstillatelse i Norge. 

Antall flyktninger som hvert år tas imot, vedtas politisk.

Flyktningtjenesten skal hjelpe flyktningene på vei mot målet om å bli selvforsørget og ha et godt og innholdsrikt liv for seg og sin familie i bygda vår.

Lier kommune godtar ikke avtalt selvbosetting, men kun bosetting etter avtale med IMDi.

Ta kontakt med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDI dersom du er flyktning som ønsker å bli bosatt i Lier kommune.

Flyktningtjenestens arbeid utføres i henhold til "Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere". Lovens formål er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og derigjennom deres økonomiske selvstendighet.

Kontaktinformasjon

Flyktningtjenesten holder til i Fosskvartalet. Bruveien 2, 3403 Lier. Telefon: 32 22 01 00 
e-post: postmottak@lier.kommune.no 

Virksomhetsleder: Unni Thingberg

Avdelingsleder: André Sirnes  

Lov om introduksjonsordning

Introduksjonsprogrammet varer i inntil to år, med mulighet inntil tre år ved særlige grunner. Alle søknader om deltakelse i introduksjonsprogrammet behandles ved Flyktningtjenesten.

Formålet med introduksjonsprogrammet er å styrke flyktningers mulighet for deltakelse i arbeidslivet og deres økonomiske selvstendighet.

Det er en forutsetning at du er bosatt i en kommune etter avtale med utlendingsmyndighetene, og at du har behov for grunnleggende kvalifisering.

Introduksjonsprogrammet skal minst inneholde opplæring i norsk og samfunnskunnskap og forberedelse til å delta i arbeidslivet.

Programmet skal være helårlig og på fulltid. Det skal utarbeides en individuell plan med bakgrunn i ditt opplæringsbehov.

Som deltaker har du krav på introduksjonsstønad. På årsbasis utgjør dette to ganger folketrygdens grunnbeløp. Personer under 25 år mottar 2/3 stønad.

Målgruppe

Du er nyankommet flyktning mellom 18 og 55 år og har fått innvilget oppholdstillatelse som listet opp nedenfor. Med nyankommet menes at du har vært i landet under to år.

Ett av følgende kriterier gjelder: 

  • Du har fått asyl
  • Du er overføringsflyktning med innreisetillatelse
  • Du er innvilget oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter søknad om asyl
  • Du blir familiegjenforent med personer i de ovennevnte grupper som ikke har vært bosatt her i mer enn fem år
  • Du har etter samlivsbrudd fått oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag på grunn av mishandling i samlivet

Veiledning: Ta kontakt med Flyktningtjenesten så får du nærmere informasjon.

Beslektede tjenester:  Norsk og samfunnskunnskap. Kontakt Lier voksenopplæring.

Vil du hjelpe flyktninger i Lier?  

Disse kan du kontakte for å bidra:

Har du bolig til utleie: Flyktningtjenesten trenger private boliger i alle størrelser gjennom hele året. Dersom du kan tenke deg å leie ut til flyktninger kan du ta kontakt med Flyktningtjenesten. Vi tilbyr tett oppfølging av leieforholdene gjennom tjenesten.

Lier frivilligsentral kan du få informasjon om hvordan du kan engasjere deg i frivillig arbeid rettet mot flyktninger.

Kontakt oss på frivillig@lier.kommune.no eller telefon: 45 89 58 80/ 32 22 03 78.

Flyktningguide: En ordning hvor frivillige møter flyktninger et par timer i uken eller annenhver uke i ett år. Ny kultur og nytt språk, dette er hverdagen for flyktninger som blir bosatt i Norge – som flyktningguide kan du gjøre overgangen lettere. Lier Røde Kors kobler flyktninger sammen med en frivillig guide som kjenner lokalsamfunnet. Lier Røde Kors kan kontaktes om du vil bli guide. E-post: leder@lierrodekors.no

Åpen kafé: Lier Sanitetsforening og Lier Røde Kors inviterer til internasjonal kafé utvalgte lørdager i Lierbyen seniorsenter, Vestsideveien 9D. Tilbudet er spesielt rettet mot flyktninger og innvandre som sammen med frivillige trener på norsk språk i en uformell sammenheng.

Lier United: Stoppen SK og Lier kommune samarbeider om et fotballtilbud til unge voksne flyktninger mellom 18-30 år. Ta kontakt med kulturkontoret dersom du ønsker å bidra som frivillig. E-post: kultur@lier.kommune.no

Sist oppdatert: 10. mars 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?