Flyktningtjenesten

Gå til

    

Om flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten har ansvar for å bosette og etablere flyktninger som har fått avtale om bosetting i Lier kommune, samt koordinere innsatsen rundt voksne flyktninger i introduksjonsprgrammet.

Alle flyktningene som bosettes etter avtale med IMDi har allerede oppholdstillatelse i Norge. 

Antall flyktninger som hvert år tas imot, vedtas politisk.

Flyktningtjenesten skal hjelpe flyktningene på vei mot målet om å bli selvforsørget og ha et godt og innholdsrikt liv for seg og sin familie i bygda vår.

Lier kommune godtar ikke avtalt selvbosetting, men kun bosetting etter avtale med IMDi.

Ta kontakt med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDI dersom du er flyktning som ønsker å bli bosatt i Lier kommune.

Flyktningtjenestens arbeid utføres i henhold til "Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere". Lovens formål er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og derigjennom deres økonomiske selvstendighet.

Kontaktinformasjon

Flyktningtjenesten holder til i Fosskvartalet. Bruveien 2, 3403 Lier. Telefon: 32 22 01 00  epost: postmottak@lier.kommune.no 

Virksomhetsleder: Unni Thingberg

Avdelingsleder: André Sirnes  

Lov om introduksjonsordning

Introduksjonsprogrammet varer i inntil to år, med mulighet inntil tre år ved særlige grunner. Alle søknader om deltakelse i introduksjonsprogrammet behandles ved Flyktningtjenesten.

Formålet med introduksjonsprogrammet er å styrke flyktningers mulighet for deltakelse i arbeidslivet og deres økonomiske selvstendighet.

Det er en forutsetning at du er bosatt i en kommune etter avtale med utlendingsmyndighetene, og at du har behov for grunnleggende kvalifisering.

Introduksjonsprogrammet skal minst inneholde opplæring i norsk og samfunnskunnskap og forberedelse til å delta i arbeidslivet.

Programmet skal være helårlig og på fulltid. Det skal utarbeides en individuell plan med bakgrunn i ditt opplæringsbehov.

Som deltaker har du krav på introduksjonsstønad. På årsbasis utgjør dette to ganger folketrygdens grunnbeløp. Personer under 25 år mottar 2/3 stønad.

Målgruppe

Du er nyankommet flyktning mellom 18 og 55 år og har fått innvilget oppholdstillatelse som listet opp nedenfor. Med nyankommet menes at du har vært i landet under to år.

Ett av følgende kriterier gjelder: 

  • Du har fått asyl
  • Du er overføringsflyktning med innreisetillatelse
  • Du er innvilget oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter søknad om asyl
  • Du blir familiegjenforent med personer i de ovennevnte grupper som ikke har vært bosatt her i mer enn fem år
  • Du har etter samlivsbrudd fått oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag på grunn av mishandling i samlivet

Veiledning: Ta kontakt med Flyktningtjenesten så får du nærmere informasjon.

Beslektede tjenester:  Norsk og samfunnskunnskap. Kontakt Lier voksenopplæring.

Vil du hjelpe flyktninger i Lier?  

Disse kan du kontakte for å bidra:

Har du bolig til utleie: Flyktningtjenesten trenger private boliger i alle størrelser gjennom hele året. Dersom du kan tenke deg å leie ut til flyktninger kan du ta kontakt med Flyktningtjenesten. Vi tilbyr tett oppfølging av leieforholdene gjennom tjenesten.

Lier Frivilligsentral: Har ansvar for å koordinere det frivillige engasjementet rettet mot flyktninger.  Ta kontakt dersom du ønsker å gi av din tid. Tlf: 32 22 03 78 epost: kathrine.hoem@lier.kommune.no

Flyktningguide: En ordning hvor frivillige møter flyktninger et par timer i uken eller annenhver uke i ett år. Ny kultur og nytt språk, dette er hverdagen for flyktninger som blir bosatt i Norge – som flyktningguide kan du gjøre overgangen lettere. Lier Røde Kors kobler flyktninger sammen med en frivillig guide som kjenner lokalsamfunnet. Lier Røde Kors kan kontaktes om du vil bli guide.  Epost: leder@lierrodekors.no

Åpen Kafé: Lier Sanitetsforening  og Lier Røde Kors inviterer til internasjonal kafé utvalgte lørdager i Lierbyen Seniorsenter, Vestsideveien 9D. Tilbudet er spesielt rettet mot flyktninger og innvandre som sammen med frivillige trener på norsk språk i en uformell sammenheng.

Lier United: Stoppen SK og Lier kommune samarbeider om et fotballtilbud til unge voksne flyktninger mellom 18-30 år. Ta kontakt med Kulturkontoret dersom du ønsker å bidra som frivillig. Epost: kultur@lier.kommune.no

Sist oppdatert: 16. desember 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?