Kommunedelplaner og andre kommunale planer

Varsel om oppstart av planarbeid og utleggelse av planprogram og kommunale planer til offentlig ettersyn.

Når planarbeid igangsettes, skal naboer, berørte og andre interesserte varsles. Det varsles oppstart med annonse i Lierposten og Drammens Tidende. Det sendes også brev til regionale myndigheter, naboer, berørte og andre interesserte, med frist for å komme med merknader til planarbeidet. Høringsfrist for planoppstart skal være minst 30 dager. Offentlig ettersyn skal ha en frist på minst 6 uker.

 

 • Temaplan overvann Lier

  Les mer

 • Stedsutvikling Lierbyen 2030

  Hva synes du blir viktig for Lierbyen framover? Hvilke mål og strategier skal kommunen jobbe etter, og hvilke tiltak skal gjennomføres? Vi vil gjerne høre fra deg!

  Les mer

 • Tiltaksplan for folkehelse i Lier

  Les mer

 • Kommunedelplan samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt Fjordbyen- fastsatt planprogram

  Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§11-13 og 4-1, samt forskrift om konsekvensutredning § 16, har kommunestyret i Lier kommune og bystyret i Drammen kommune vedtatt å fastsette planprogram, datert 12.02.2019, for kommunedelplan samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt - Fjordbyen.

  Les mer

 • Overvannshåndtering og flomberedskap - temaplan- høring

  Les mer

 • Kommunedelplan for rv. 23 Linnes – E18 - vedtatt planprogram

  Les mer

 • Kommunedelplan for Gullaug - vedtatt planprogram

  Les mer

Sist oppdatert: 27. februar 2019