Kommunedelplaner og andre kommunale planer

Varsel om oppstart av planarbeid og utleggelse av planprogram og kommunale planer til offentlig ettersyn.

Når planarbeid igangsettes, skal naboer, berørte og andre interesserte varsles. Det varsles oppstart med annonse i Lierposten og Drammens Tidende. Det sendes også brev til regionale myndigheter, naboer, berørte og andre interesserte, med frist for å komme med merknader til planarbeidet. Høringsfrist for planoppstart skal være minst 30 dager. Offentlig ettersyn skal ha en frist på minst 6 uker.

 

 • Kommunedelplan for E134 Dagslett - E18

  Forslag til planprogram på høring og varsel om oppstart

  Les mer

 • Strategi for grønn mobilitet

  Lier kommune har et mål om at liersamfunnet skal være klimanøytralt innen 2030. Strategi for grønn mobilitet skal gi svar på hvordan reisemønsteret i kommunen skal bli grønnere.

  Les mer

 • Kommunedelplan samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt Fjordbyen- fastsatt planprogram

  Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§11-13 og 4-1, samt forskrift om konsekvensutredning § 16, har kommunestyret i Lier kommune og bystyret i Drammen kommune vedtatt å fastsette planprogram, datert 12.02.2019, for kommunedelplan samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt - Fjordbyen.

  Les mer

Sist oppdatert: 27. februar 2019