Hopp til innhold

Kommunedelplaner og andre kommunale planer

Varsel om oppstart av planarbeid og utleggelse av planprogram og kommunale planer til offentlig ettersyn.

Når planarbeid igangsettes, skal naboer, berørte og andre interesserte varsles. Det varsles oppstart med annonse i Lierposten og Drammens Tidende. Det sendes også brev til regionale myndigheter, naboer, berørte og andre interesserte, med frist for å komme med merknader til planarbeidet. Høringsfrist for planoppstart skal være minst 30 dager. Offentlig ettersyn skal ha en frist på minst 6 uker.

 • Kommunedelplan for Gullaug

  Offentlig ettersyn, merknadsfrist 1.oktober 2024

  Les mer

 • Høring av Lier kommunes planstrategi 2024-2027 og varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram

  Les mer

 • Kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt Fjordbyen

  Forslag til kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt Fjordbyen legges ut til høring og offentlig ettersyn i tråd med plan- og bygningslovens §11-14. Vedtak ble fattet i formannskapet i Lier kommune 16.mars 2023, sak 24/2023, og formannskapet i Drammen kommune 21.mars 2023, sak 0022/23.

  Les mer

 • Kommunedelplan for E134 Dagslett - E18

  Vedtak av plan

  Les mer

 • Kommunedelplan samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt Fjordbyen- fastsatt planprogram

  Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§11-13 og 4-1, samt forskrift om konsekvensutredning § 16, har kommunestyret i Lier kommune og bystyret i Drammen kommune vedtatt å fastsette planprogram, datert 12.02.2019, for kommunedelplan samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt - Fjordbyen.

  Les mer

Sist oppdatert: 19. januar 2021