Her får du en kort oppsummering av viktige saker som berører både innbyggere og næringslivet i Lier.

Strategisk næringsplan og frokostmøte

Strategisk næringsplan for Lier sendes ut på høring. Det legges opp til en måneds frist for å gi innspill, med mål om at planen blir vedtatt i løpet av 2016. 

Planen har en innledende del 1, og en strategisk og handlingsrettet del 2. Det er del 2 det er særlig aktuelt å gi innspill til. Planen legger opp til en langsiktig strategi for perioden frem til 2028. Her foreslås fem strategiske mål for kommunens arbeid for økt næringsaktivitet. Planen har også en handlingsplan for perioden 2017 – 2020. Her foreslås det seks innsatsområder med tilhørende tiltak som kommunen særlig skal fokusere på de nærmeste årene.

I forbindelse med strategisk næringsplan holdes det et frokostmøte onsdag 26. oktober på Lier kulturscene i Lierbyen fra klokken 08.00 – 10.00. 

Program for frokostmøtet:

8.00 – 8.30:         Frokost og mingling
8.30 – 8.35:         Velkommen ved ordfører Gunn Cecilie Ringdal
8.35 – 9.00:         Innovasjon, omstilling og samarbeid må til for å øke verdiskapingen – også i Lier.
                           Tore Ø. Strømsodd, direktør i Innovasjon Norge, avdeling Buskerud og Vestfold.
9.00 – 9.05:         Innledning til debatt, Knut Andreas Kran, Leder av Lier næringsråd.
9.05 – 10.00:      Åpen diskusjon.

Ønsker du å delta på dette frokostmøtet? Klikk deg inn her for å melde deg på.

 

Lier kommune og statsbudsjettet

250 millioner til tunnel på rv. 23 og nytt sykehus på Brakerøya er blant de viktigste sakene for Lier kommune som nevnes i forslaget til statsbudsjett. Slik rådmannen i Lier kommune leser forslaget, som ble lagt frem 6.oktober, gir ikke forslaget de store endringene for Lier kommunes økonomi. Deflator (lønns - og prisvekst for kommuner) blir 2,5% for 2017.

Status rv. 23

Som mange har sett og merket, er forarbeidene til ny rv. 23 Dagslett-Linnes i gang. Hovedentreprisen starter opp sommeren 2017. Status og fremdrift for arbeidet finner du her.

Samtidig forventer vi at Statens vegvesen i løpet av kort tid sender oss sitt endelig forslag til planprogram for påkoblingen til E18, altså rv.23 Linnes-E18. Leverer vegvesenet som planlagt, skal planprogrammet og rådmannens forslag til vedtak behandles i kommuneplanutvalget 10. november 2016.

I en melding til møte i Lier kommunestyre 11.oktober skisseres følgende fremdrift:

  • Godkjenning av planprogrammet i løpet av 2. kvartal 2017
  • Konsekvensutredning, risiko- og sårbarhetsanalyse samt forslag til kommunedelplan utarbeides i 2017
  • Førstegangsbehandling av forslag til kommunedelplan legges etter planen ut til offentlig ettersyn første halvår 2018
  • Med denne fremdriften ligger det an til en vedtatt kommunedelplan i 3. kvartal 2018

Kommune- og regionreform

Som kjent la Fylkesmanen i Buskerud nylig frem sin rapport med anbefalinger for ny kommunestruktur for Buskerud. Der anbefalte fylkesmannen at det dannes en ny stor-kommune med Lier, Drammen, Svelvik og Eiker-kommunene. Saken ligger nå på statsråd Jan Tore Sanners bord og skal sluttbehandles i Stortinget juni 2017.

Tidligere i høst ga Lier kommune sitt innspill om regionreformen til Buskerud fylkeskommune. Lier kommune anbefaler en løsning for den fremtidige regionen som omfatter dagens fylkeskommuner Akershus, Buskerud og Østfold. Den fremtidige regionen må sikres rammevilkår som ivaretar behovet for en sterk samhandling med Oslo.

Arbeidsledigheten går ned i Lier

I Lier var det registrert 287 helt ledige personer i september. Det er en nedgang på 30 personer fra august til september.

Ledigheten i Lier er på 2,1 prosent og for Buskerud var den på 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten for hele Norge gikk ned 1 prosent sammenlignet med samme tidspunkt året før, og var nå på 2,8 prosent av arbeidsstyrken.

Følg oss!

Vil du være oppdatert på det som skjer i Lier kommune?

Følg oss på Facebook eller sjekk ut nettsidene til Lier kommune. Meld deg gjerne på nyhetsbrevet for næringslivet ved å bruke dette skjemaet: http://eepurl.com/cjxzaz