Lierbyen

Lierbyen er Liers kommunesenter, og er pekt ut som ett av tre utviklingsområder. Dette gir grunnlag for økt attraktivitet gjennom god stedsutvikling.

Hva er planen?

På bakgrunn av antatt befolkningsvekst legges det opp til en mer bymessig utvikling av Lierbyens sentrumskjerne.  

Biltrafikken skal reduseres og det skal finnes frem til bedre parkeringsløsninger. Gode gang- og sykkelforbindelser prioriteres. Lierelva skal gjøres mer tilgjengelig, og det skal legges vekt på attraktive møteplasser.  

Det skal utarbeides en ny områdereguleringsplan for Lierbyen sentrum med forventet sluttbehandling i løpet av 2021. Områdeplanen skal bygge på et konseptvalg. Konseptvalget gjennomføres på bakgrunn av to mulighetsstudier av Lierbyen, gjennomført som er parallelloppdrag.  

Parallelt med planprosessen skal det gjennomføres stedsutviklingstiltak.  

Digitalt folkemøte om utvikling av Lierbyen

Mandag 25. mai 2020 ble det gjennomført et digitalt folkemøte om utvikling av Lierbyen. I møtet ble det blant annet presentert skisser fra to arkitektkontorer.

Her kan du se opptak av det digitale folkemøtet om utvikling av Lierbyen.

Presentasjon fra Gottlieb Paludan Architects til midtveismøte 25. mai 2020

Presentasjon fra Norconsult til midtveismøte 25. mai 2020

Vedtatte planer

Lierbyen 2030 – strategi 

Lierbyen 2030 – handlingsdel (2019-2022) 

Delprosjekter

Mulighetsstudie Lierbyen 2030 – program for parallelloppdrag 

Gamle Hegg skole aktivitetspark – mulighetsstudie  

Flytting av Lierbyen bibliotek til gateplan – en mulighetsstudie (gjennomføres våren 2020).  

Utredninger

Hegsbroveien gang- og sykkelrute 

Oppsummering medvirkning Lierbyen

Rapport pilotprosjekt om hjertesone ved Hegg og Gullaug skoler