Hopp til innhold

Lierbyen

Illustrasjon: Asplan Viak
Lierbyen er Liers kommunesenter, og er pekt ut som ett av tre utviklingsområder. Dette gir grunnlag for økt attraktivitet gjennom god stedsutvikling.

Områdereguleringsplan for Lierbyen 

Forslag til områderegulering for Lierbyen skal fastsette nye rammer og innhold for arealbruken i Lierbyen. Planforslaget legger opp til å styrke kommunesenteret med mulighet for flere hundre nye boenheter.

Gatestruktur og byrom skal sammen med mulighet for nytt bibliotek legge til rette for inkluderende møteplasser. Ivaretakelse av kulturmiljø og grønnstruktur i planen er viktig for identitet og trivsel.

Planmaterialet med konsekvensutredning er utarbeidet og kommunen ønsker at berørte og interesserte skal komme med innspill og merknader til planen.  

Her kan du se forslag til områderegulering for Lierbyen med konsekvensutredning

Her kan du se presentasjonen av områderegulering for Lierbyen (Asplan viak)

Offentlig ettersyn

Formannskapet vedtok i møtet 24. november 2022 å legge forslag til områderegulering for Lierbyen ut til offentlig ettersyn.

Merknader til planen kan sendes til Lier kommune ved planseksjonen, postboks 205, 3401 Lier, eller e-post: postmottak@lier.kommune.no innen 1. februar 2023. 

Det avholdes åpne kontordager på LierLaben 6. desember 2022 fra klokken 12.00-18.00 og 7. desember fra klokken 09.00-16.00. Her kan du møte areal- og samfunnsplanleggere som jobber med områdereguleringsplanen for Lierbyen og stille spøsmål om planarbeidet. 

Torsdag 12. januar 2023 klokken 18.00 blir det folkemøte på Lier kulturscene. Her blir det presentasjon av planen og mulighet til å stille spørsmål i plenum. Vel møtt!

Planprogram

Planoppstart av områderegulering ble varslet i februar 2021, og planprogrammet ble fastsatt i sak 34/2021 i formannskapet 22.04.2021.  

Her kan du se saksdokumentet og protokoll for områdereguleringsplan med konsekvensutredning for Lierbyen 

Folkemøte med presentasjon av mulighetsstudier

3. september 2020 var det folkemøte om stedsutvikling i Lierbyen.

Under folkemøtet var det presentasjoner av mulighetsstudier fra to arkitektkontorer. Her kan du se mulighetsstudiene og presentasjonene:

Mulighetsstudie om Lierbyen fra Norconsult

Presentasjon 3. september 2020 Norconsult

Mulighetsstudie om Lierbyen fra Gottlieb Paludan

Presentasjon 3. september 2020 Gottlieb Paludan

Møtet den 3. september ble streamet direkte via nettsiden.

Se opptak av folkemøtet om Lierbyen.

Bildegalleri og illustrasjoner

Fugleperspektiv komprimert.jpg2020-08-31 lierbyen SENTRUM v1.jpg

Lierbyen Ny.jpgLierbyen illustrasjon fugleperspektiv Norconsult.jpg

Basecamp Lierbyen - Gottlieb Paludan

Mulighetsstudie Lierbyen_Norconsult

Digitalt folkemøte om utvikling av Lierbyen

Mandag 25. mai 2020 ble det gjennomført et digitalt folkemøte om utvikling av Lierbyen. I møtet ble det blant annet presentert skisser fra to arkitektkontorer.

Her kan du se opptak av det digitale folkemøtet om utvikling av Lierbyen.

Presentasjon fra Gottlieb Paludan Architects til midtveismøte 25. mai 2020

Presentasjon fra Norconsult til midtveismøte 25. mai 2020

Vedtatte planer

Lierbyen 2030 – strategi 

Lierbyen 2030 – handlingsdel (2019-2022) 

Delprosjekter

Mulighetsstudie Lierbyen 2030 – program for parallelloppdrag

Gamle Hegg skole aktivitetspark – mulighetsstudie  

Lierbyen bibliotek - konseptvalgutredning

Utredninger

Hegsbroveien gang- og sykkelrute 

Oppsummering medvirkning Lierbyen

Rapport pilotprosjekt om hjertesone ved Hegg og Gullaug skoler