Landbrukseiendom

Gå til

Konsesjon på eiendom

Hvis du kjøper, overtar, arver eller får en konsesjonspliktig eiendom må du søke om konsesjon etter konsesjonsloven. Du trenger også konsesjon om du skal forpakte eiendom lengre enn ti år, og hvis du skal søke om utsettelse på boplikt. En eiendom som er konsesjonspliktig har mer enn 30 dekar fulldyrka jord eller/og er over 100 dekar totalt. Konsesjonssøknader behandles vanligvis politisk og du må søke på eget skjema. Er dere samboere eller ektefeller som skal eie sammen må dere fylle ut hvert deres skjema. Les mer hos Landbruksdirektoratet

Boplikt

Boplikt betyr at noen må bo på en eiendom, og ta den som din reelle bolig. Det er vanligvis boplikt i 5 år på landbrukseiendommer. Landbrukskontoret har plikt til å følge opp boplikten på landbrukseiendommer. Les mer hos landbruksdirektoratet.

Driveplikt

Reglene om driveplikt gjelder alle eiere av jordbruksareal. Etter jordlova § 8 har eiere av eiendom med jordbruksareal driveplikt i hele eiertiden. Dette gjelder uansett størrelsen på jordbruksarealet. Driveplikten kan ivaretas også gjennom utleie av arealet. Landbruksdirektoratet undersøker hver vår priser på jordleie til ulike formål. Her finner du statistikken.

Landbrukskontoret har plikt til å følge opp driveplikten og setter også stor pris på tips fra publikum.

Les mer om driveplikt hos landbruksdirektoratet.

Omdisponering og deling

Dyrka jord skal ikke brukes til annet enn jordbruksproduksjon. Jordlova har regler om omdisponering av dyrka jord og om deling av landbrukseiendom. Les mer hos landbruksdirektoratet. 

Omdisponeringstillatelse

Det er mulig å søke om omdisponeringstillatelse etter jordloven §9. En slik tillatelse skal vanligvis behandles politisk. Det er ikke noe spesielt skjema du skal bruke, men en søknad om omdisponering må minst inneholde:

  • Hva du ønsker arealet omdisponert til.
  • Hvorfor du ønsker arealet omdisponert.
  • Hvor stort areal du ønsker omdisponert
  • Et gårdskart hvor du har tegnet inn arealet. Kartet du må bruke er et gårdskart, slik at vi ser markslagsgrensene.

Søknaden sendes til postmottak@lier.kommune.no

Landbrukskontoret har også plikt til å følge med slik at areal ikke omdisponeres uten søknad. Vi følger med når vi er ute og kjører, får tips fra publikum eller følger med på flyfoto som oppdateres men jevne mellomrom.

Deling

Ønsker du å dele fra areal fra din eiendom må du sende en delingssøknad etter jordloven § 12. Det er ikke noe spesielt skjema for en delingssøknad. Du må sende inn en søknad i fritekst hvor du informerer om minst følgende:

  • Hvorfor ønsker du å dele fra?
  • Hva skal arealet brukes til?
  • Hva er det du ønsker å dele fra?
  • Tegn på et gårdskart det arealet du ønsker å dele fra og oppgi areal.

Her finner du en fin veiledning om fadeling av kårbolig skrevet av Vestre Toten kommune

Fylling og planering

Skal du etablere en fylling på eiendommen må du ta kontakt med landbrukskontoret. Avhengig av fyllingsens størrelse og omfang kan det hende fyllingen må behandles etter plan- og bygningsloven. Noen ganger kreves det også reguleringsplan.

Landbruksfyllinger skal behandles etter forurensninsgforskriften Kapittel 4. Anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt og det er noen viktige retninglinjer/veiledere som du bør ha kjenskap til.

 

Nydyrking

Dersom du ønsker å dyrke opp areal til jordbruksformål, må du søke kommunen om godkjenning. Du må bruke et spesielt søknadsskjema fastsatt av landbrukssdirektoratet. Les mer hos landbruksdirektoratet.

Markslag

NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi) har oversikt over markslag i hele landet. Se kart over din eiendom i gårdskartet.
Søknad om produksjonstilskudd forholder seg til gårdsdkartet som regnes som fasiten. Ser du at det er feil i gårdskartet på din eiendom, ta kontakt med landbukskontoret så vi kan komme på befaring for å oppdatere kartet.

Sist oppdatert: 21. desember 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?