Hopp til innhold

Landbrukseiendom

Gå til

Konsesjon på eiendom

Hvis du kjøper en konsesjonspliktig eiendom må du søke om konsesjon etter konsesjonsloven. Du trenger også konsesjon om du skal forpakte eiendom lengre enn ti år, og hvis du skal søke om utsettelse på boplikt. En eiendom som er konsesjonspliktig har mer enn 35 dekar fulldyrka jord eller/og er over 100 dekar totalt. Konsesjonssøknader behandles vanligvis politisk og du må søke på eget skjema for søknader. Er dere samboere eller ektefeller som skal eie sammen må dere fylle ut hvert deres skjema.

Les mer hos Landbruksdirektoratet

Overtar du en landbrukseiendom konsesjonsfritt fra nær familie vil det være boplikt på eiendommen.

Det kan også være konsesjonsplikt på andre typer eiendommer. Ta kontakt hvis du er usikker.

Gebyr for behandling etter konsesjonsloven er kr 5000.

Priskontroll ved konsesjon

På landbrukseiendommer med mer enn 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord er det priskontroll ved konsesjonsbehandling. Det er derfor viktig at du som skal kjøpe en landbrukseiendom ikke signerer på en kjøpekontrakt som også er bindene i tilfelle det blir gitt avslag på konsesjonssøknaden på grunn av pris.
Norges Eiendomsmeglerforbund har utarbeidet en kjøpekontrakt de anbefaler ved kjøp av landbrukseiendommer.

Boplikt

Boplikt betyr at erverver må bo på en eiendom, og ta den som din reelle bolig innen et år. Det er vanligvis boplikt i 5 år på landbrukseiendommer. Landbrukskontoret følger opp om boplikten på landbrukseiendommer er oppfylt.
Les mer hos landbruksdirektoratet.

Driveplikt

Reglene om driveplikt gjelder alle eiere av jordbruksareal uansett om det er konsesjonsplikt på eiendommen eller ikke. Etter jordlova § 8 har eiere av eiendom med jordbruksareal driveplikt i hele eiertiden. Dette gjelder uansett størrelsen på jordbruksarealet. Driveplikten kan ivaretas også gjennom utleie av arealet. Her finner du eksempel på jordleiekontrakt.
Landbruksdirektoratet undersøker hver vår priser på jordleie til ulike formål. Her finner du statistikken.

Landbrukskontoret følger opp driveplikten og dette gjøres gjennom flyfoto, når vi er ute på befaringer og tips fra publikum. Les mer om driveplikt hos landbruksdirektoratet.

Omdisponering og deling

Dyrka jord skal ikke brukes til annet enn jordbruksproduksjon. det vil si at du f.eks. ikke har lov til å etablere parkeringsplass til biler på dyrka jord, fylle ut med tilkjørte masser og lagre ting som ikke har med jordbruksproduksjon å gjøre. Jordloven har regler om omdisponering av dyrka og dyrkbar jord og om deling av landbrukseiendom. Les mer hos landbruksdirektoratet eller ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Omdisponeringstillatelse

Det kan søkes om omdisponeringstillatelse etter jordloven §9. En slik tillatelse skal vanligvis behandles politisk. Det er ikke noe spesielt skjema du skal bruke, men en søknad om omdisponering må minst inneholde:

  • Hva du ønsker arealet omdisponert til.
  • Hvorfor du ønsker arealet omdisponert.
  • Hvor stort areal du ønsker omdisponert
  • Et gårdskart hvor du har tegnet inn arealet. Kartet du må bruke er et gårdskart, slik at vi ser markslagsgrensene.

Søknaden sendes til postmottak@lier.kommune.no, men merk gjerne mailen med navnet på den du har snakket med på landbrukskontoret.

Landbrukskontoret følger opp at areal ikke ikke tas i bruk til annet formål en jordbruksproduksjon uten tillatelse. 

Deling

Ønsker du å dele fra areal fra din eiendom må du sende en delingssøknad etter jordloven § 12. Det er ikke noe spesielt skjema for en delingssøknad. Du må sende inn en søknad i fritekst hvor du informerer om dette:

  • Hvorfor ønsker du å dele fra?
  • Hva skal arealet brukes til?
  • Hva er det du ønsker å dele fra?
  • Tegn på et gårdskart det arealet du ønsker å dele fra og oppgi areal.

Delingsgebyr er kr 2000 etter jordloven.

Her finner du en fin veiledning om fradeling av kårbolig skrevet av Vestre Toten kommune

Fylling og planering med eiendommens egne masser

Skal du etablere en fylling på eiendommen må du ta kontakt med landbrukskontoret. Avhengig av fyllingsens størrelse og omfang kan det hende fyllingen må behandles etter plan- og bygningsloven. Noen ganger kreves det også reguleringsplan.

Landbruksfyllinger er fyllinger hvor bu bruker masser fra egen eiendom. Slike fyllinger behandles etter forurensninsgforskriften Kapittel 4. Anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt . Er fyllingen eller planeringen stor og det fører til vesentlige terreninngrep kan det hende at den må behandles etter Plan- og bygningsloven.

Her er noen viktige retninglinjer/veiledere som du bør ha kjenskap til.

Fylling med tilkjørte masser

Noen ganger får man tilbud om å motta masser utenfra. Da er det viktig at du på forhånd har søkt om dette og har tillatelse før det blir kjørt inn masser. Be om et møte med byggesak og landbrukskontoret så gir vi veiledning.

Det som er viktig å merke seg er at de tilkjørte massene ikke inneholder plantepatogener, ugrasfrø, tungmetaller og urene masser. Den som leverer massene skal ha tatt en jordprøve som analyserer for dette og du får dermed dokumentasjon at massene er fri.

Mattilsynet fører tilsyn med dette og har utarbeidet informasjonen under

I tllegg er det viktig å vite at de tilkjørte massene ikke inneholder svartelista arter som kan skape store problemer i etterkant. Miljødirektoratet håndhever forskrift om fremmede arter. Relevante arter kan være:

Matjordplan

Lier kommune vedtok våren 2020 en veileder for matjordplan. Det skal utarbeides matjordplan når det er påkrevd i kommuneplanens arealdel og i reguleringsplanen. Det skal også utarbeides matjordplan ved omdisponering av dyrka mark over et dekar. Du finner veilederen til matjordplanen her

Nydyrking

Dersom du ønsker å dyrke opp areal til jordbruksformål, må du ta kontakt med landbrukskontoret for å høre om det er søknadpliktig, om det er naturverdier og kulturminner som må hensyntas. Viser det seg at det er søknadspliktig må du bruke dette søknadsskjemaetLes mer hos landbruksdirektoratet.

Markslag

NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi) har oversikt over markslag i hele landet. Se kart over din eiendom i gårdskartet.
Søknad om produksjonstilskudd forholder seg til gårdsdkartet som regnes som fasiten. Ser du at det er feil i gårdskartet på din eiendom, ta kontakt med landbukskontoret så vi kan komme på befaring for å oppdatere kartet.

Sist oppdatert: 04. januar 2023

Fant du det du lette etter?