Hopp til innhold

Nytt avløpsanlegg

Gå til

Viktig veiledning fra Norsk Vann

Etablering og drift av mindre avløpsanlegg – Veiledning for huseier, foretak og kommune

Vi på Tilsynskontoret legger vekt på å følge anbefalingene i denne veilederen i vår saksbehandling. I tillegg er veilederen et hjelpemiddel for:

 • Huseier (kapittel 3) – Informasjon om valg av anlegg og oppfølging av anlegg i drift
 • Prosjekterende foretak (kapittel 5 mm) - søknadsplikt, ansvar, kompetanse, helhetlig kartlegging og vurdering, dokumentasjon i søknadsprosessen
 • Utførende foretak (kapittel 6 mm) - søknad, ansvar, prosjekteringsgrunnlag, kompetansen og kontrollpunkter

Nær drikkevannskilder er det ofte ekstra strenge krav til avløpsrensning.

Uttalelse fra Mattilsynet til aktuelle tiltakshavere

Hvordan velge riktig avløpsløsning?

Grunnforholdene på eiendommen og avstand til ulike brukerinteresser (bl.a. drikkevann, rekreasjon og jordvanning) bestemmer hvilken avløpsløsning man bør velge og hvor anlegget kan plasseres. Avløpsanlegget og utslippet må ikke bli til ulempe for omgivelsene.Du må kontakte et fagkyndig firma som kan gjennomføre grunnundersøkelser, prosjektere anlegget og sende inn søknad om utslippstillatelse. Søknaden behandles av tilsynet for små avløpsanlegg, og vi kan også gi noe veiledning underveis. Før fagkyndig firma kommer på befaring, bør du tenke gjennom følgende spørsmål:

Er det aktuelt med felles avløpsløsning med naboer?

Felles renseanlegg for flere bygninger/boenheter er både miljømessig og økonomisk det beste. Renseanlegg som betjener flere hus får jevnere tilførsler og har derfor bedre renseresultater. Kostnaden ved både etablering og drift blir lavere når man deler avløpsanlegg. Slamtømming og tilsynsgebyr deles mellom de som deler avløpsanlegg, og du får ingen problemer dersom naboen din ikke betaler regningene sine. Vi kan sende deg forslag til skriftlige avtaler om å dele avløpsanlegg og / eller ha anlegg på annen manns grunn. Større fellesløsninger bør organiseres juridisk i sameie eller andelslag.

Er det fare for forurensing av drikkevannkilder eller andre hygieniske hensyn?

Fagkyndig firma må avklare om det er drikkevannskilder eller andre brukerinteresser i området hvor utslippet skal etableres. Utslipp kan ikke plasseres slik at det kan forurense ditt eller naboens drikkevann. Utslippet må også plasseres slik at man unngår rekreasjons- eller lekeområder, luktplager for naboer, og dårlig vannkvalitet i lokale bekker og dammer. Kommunen kan kreve bakterierensing eller forby utslipp av avløpsvann i bestemte områder.

ulovlig avløpsledning
Det er ikke lov å slippe ut avløpsvann slik
at mennesker eller dyr kommer i kontakt
med det.

Hvor kan jeg slippe ut renset avløpsvann?
 • til grunnen i stedegne løsmasser
 • til sjø eller ferskvann
 • til elv med helårs vannføring

Utslipp til grunnen gir størst sikkerhet mot uhellsutslipp. Utslipp av slamavskilt avløpsvann kan infiltreres i grunnen der løsmassene er egnet for dette (sandholdige jordmasser). For å avklare dette, må fagkyndig firma gjennomføre grunnundersøkelser på eiendommen. Der hvor løsmassene ikke er egnet for infiltrasjon, må avløpsvannet forbehandles / renses før utslipp til grunnen, eller til sjø / elv.

Hvor bør renseanlegg og tanker plasseres?

Det trengs tilgjengelige arealer for anleggskomponenter som slamavskiller, pumpekum, infiltrasjonsgrøfter og renseanlegg. I tillegg må det hele året være mulighet for adkomst til anlegget for slamtømming, drift og vedlikehold. Terrengforholdene avgjør om avløpsvann kan ledes med selvfall til renseanlegg. Hvis det ikke er mulig må pumpe benyttes.

Anlegget skal legges med minimum avstand til nabogrense på 4 meter, dersom ikke annet avtales med nabo. Dersom anlegget skal legges på annen mannns grunn, kreves det tinglyst erklæring om dette. Det kan også foreligge planer eller bestemmelser for området som har betydning for valg av avløpsløsning.

Hvor mye vil det koste å etablere og drifte ulike typer avløpsanlegg?

For informasjon om ulike typer avløpsanlegg og kostnadsvurderinger vises det til www.avlop.no , under ”hvordan velge avløpsløsning” (sammenligning av gjennomsnittlige kostnader for ulike renseløsninger)

Hvem kan hjelpe meg?

Eier må få hjelp fra fagkyndig firma til å prosjektere anlegget og sende inn søknad om utslippstillatelse. Det kan ta litt tid å skaffe nødvendig informasjon , så det er lurt å starte prosessen tidlig. Husk også nabovarsel, det har fire ukers svarfrist. Søknad om utslippstillatelse har jf. forurensningsforskriften har inntil 6 ukers saksbehandlingstid.

For søknader om utslipp setter forurensningsforskriften krav til at dokumentasjon for alle nye renseløsninger skal gis av nøytrale fagkyndige. Firmaet skal etablere den renseløsningen som er best egnet ut fra de naturgitte forutsetningene, miljø, brukerens interesser og økonomi, uavhengig av type renseløsning eller produsent. Anleggseier står fritt til selv å velge fagkyndig firma.

Tilsynet for små avløpsanlegg får imidlertid ofte spørsmål om aktuelle firmaer. Listen under viser foretak som har dokumentert tilstrekkelig avløpsteknisk fagkompetanse for oss:

 • Minimum 3 dagers kurs om små avløpsanlegg. Kurset må omhandle prosjektering av flere relevante anleggstyper.
 • Praktisk erfaring med grunnundersøkelser.
 • Oppdateringsmulighet gjennom tilgang til VA-miljøblad.
 • Relevante referanseprosjekter.
  Skal kunne stå ansvarlig for prosjektet i forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak (byggesøknaden) i den kommunen som anlegget skal oppføres i.

Liste over nøytrale fagkyndige firma

Det finnes også firmaer med nødvendig kompetanse som ikke regnes som nøytrale. Dette kan være fordi de forhandler en bestemt type anlegg, eller har eierinteresser som gjør det. Tilsynet for små avløpsanlegg godtar også søknader fra disse foretakene.

Liste over andre fagkyndige firma

Dersom ditt firma ønsker å stå på en av listene, vennligst send den etterspurte dokumentasjonen til postmottak@lier.kommune.no

Søknadspapirer og informasjon om saksbehandlingen

Før bygging av anlegg eller oppgradering av gamle anlegg kan igangsettes skal det foreligge:

 • godkjent søknad om utslipptillatelse etter Forurensningsforskriften
 • godkjent byggesøknad etter Plan- og bygningsloven

Søknad om utslippstillatelse

Eier må få bistand fra nøytralt fagkyndig firma til å utarbeide og sende inn søknad om utslippstillatelse. Nabovarsel for avløpsanlegg har fire ukers svarfrist. Søknad om utslippstillatelse har jf. forurensningsforskriften inntil 6 ukers saksbehandlingstid.

Send søknad om utslipp til:postmottak@lier.kommune.no, eventuelt:

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen
Lier kommune
Postboks 205
3401 Lier 

Bruk følgende skjema og vedleggsmaler:

Dokumentasjonen i søknaden skal være i henhold til Norsk Vanns rapport A 262 Undersøkelser som grunnlag for valg av avløpsløsning og sjekkliste fra Norsk Vann. Ved endringer/tilføyelser i søknaden under behandlingen må Tilsynet får en komplett søknad som legges ved utslippstillatelsen til slutt. Dette for å sikre at entreprenør som skal bygge får de beste forutsetningene til å bygge rett.

For varsling av naboer og gjenpart av slikt varsel, kan tilsvarende skjema som for tiltak etter plan- og bygningsloven benyttes. Husk imidlertid at høringsfristen er 4 uker for utslippssaker.

For øvrige vedlegg (B, E og H) har vi per i dag ingen maler.

Det skal betales gebyr for behandling av søknader, se gebyrregulativ og prisliste.

Søknad om tillatelse til tiltak (byggesaken)

Byggesøknaden sendes til den kommunen anlegget ligger i. Tilsynet for små avløpsanlegg sørger for at behandlingen av søknad om utslippstillatelse og byggesøknaden samordnes.

Ved etablering av små avløpsanlegg, setter plan- og bygningsloven krav til ansvarlige aktører. Krav til ansvarlig søker, prosjekterende, kontrollerende og utførende er viktig, da firmaer som mangler kompetanse og driftsrutiner kan forårsake at nye anlegg kan få alvorlige feil og mangler.

Nabovarsel sendes ut i forbindelse med søknad om utslipp. Det meste av byggearbeidet må utføres av rørlegger / entreprenør (ansvarlig utførende) som er godkjent av kommunen.

En fullstendig søknad for små avløpsanlegg vil normalt inneholde følgende:

 1. Søknad om tillatelse til tiltak
 2. Tegninger målsatt og fagmessig utført som viser det som skal bygges
 3. Situasjonskart (målsatt 1:1000) som viser plassering av det som skal bygges
 4. Nabovarsling sendes ut i forbindelse med søknad om utslipp
 5. Gjennomføringsplan
 6. Søknad om lokal godkjenning for ansvarsrett med relevant dokumentasjon

Ferdigattest

Så snart arbeidet med avløpsanlegget er ferdig skal ansvarlig søker sende inn ferdigmelding med anmodning om ferdigattest til kommunen. Dokumentasjon i ferdigmelding skal oppfylle vilkårene som er satt i byggemelding for at ferdigattest kan gis.

Avløpsanlegget regnes ikke som godkjent før ferdigattest er gitt av kommunen.

Krav til ulike typer avløpsanlegg

Generelt rensekrav er at utløpskonsentrasjon ikke skal overstige <1,0 mg/l fosfor, <25 mg/l organisk stoff (BOF5) og <1000 stk./100 ml E.coli. Dersom restutslippet infiltreres i grunnen på betryggende måte, forutsetter vi at nødvendig bakterierensing skjer i infiltrasjonstrinnet.

For informasjon om ulike typer avløpsanlegg og kostnads-vurderinger viser vi til www.avlop.no. Alle anlegg skal prosjekteres etter gjeldende forskrifter, NS-standarder og VA-miljøblad, og avvik fra disse skal oppgis. Listen under er presiseringer og tilleggskrav til fagkyndige firma som skal prosjektere nye anlegg eller gjøre tilstandsvurdering av eksisterende anlegg.

Lukkede infiltrasjonsanlegg (og jordhauginfiltrasjonsanlegg)
Minirenseanlegg
 • Alle minirenseanlegg skal ha godkjenning etter ny ordning Liste over anlegg godkjent hos SINTEF etter ny ordning.
 • Anlegget skal dimensjoneres for 200 liter per pe og døgn.
 • Minirenseanleggets restutslipp skal føres til grunnen i stedegne løsmasser der dette er mulig. Ved utslipp til sjø eller elv, må anlegget suppleres med en filterløsning. Type filterløsning skal ha renseegenskaper for fosfor, tarmbakterier og organisk materiale. Filterløsning kan være prefabrikert eller plassbygd. Det skal gjøres resipientvurdering med vurdering av brukerinteresser og resipientkapasitet (bl.a. vannføring og andre belastninger i vannforekomsten).
 • Anlegget må være tilrettelagt for uttak av representativ vannprøve, gjerne ved prøvetakingskum.
 • Alle minirenseanlegg må til enhver tid ha gyldig drifts- og serviceavtale med servicebesøk minimum 2 ganger per år. Serviceavtale skal tegnes med leverandøren av minirenseanlegget eller annet godkjent foretak . Det er ikke tillatt at anleggseier selv står for service på anlegget.
 • Minirenseanlegg må plasseres ved helårsveg for tunge kjøretøyer. Maksimalavstand til kjørbar veg er 25m. Største løftehøyde mellom vei og tankbunnen er 5m.
Filterbedanlegg (våtmarksfilter)
 • Biofilteret (forfilteret) skal støtbelastes.
 • Beregnet levetid for fosforfilteret må oppgis.
 • Det må etableres prøvetakingskum med mulighet for å ta ut representativ utløpsprøve.
 • Et godkjent firma skal være ansvarlig for drift og vedlikehold av filterbedanlegg, Firma skal forplikte seg til å gjennomføre service på anlegg 1 gang pr år. Serviceavtale skal tegnes med leverandøren av anlegget eller annet godkjent foretak med kvalifisert kompetanse. Det er ikke tillatt at anleggseier selv står for service på anlegget.
Slamavskiller
 • Slamavskiller må plasseres ved helårsveg for tunge kjøretøyer. Maksimalavstand til kjørbar veg er 25m. Største løftehøyde mellom vei og tankbunnen er 5m. Slamavskillere av termoplast og glassfiberarmert polyester må legges utenfor trafikkarealer.
 • Alle tanker skal ha låsbart eller sikret lokk. Lokket skal kunne fjernes  av én person, uten bruk av maskiner.
 • Tanklokk skal ikke tildekkes, og det skal være synlig i terrenget.
Separate toalettløsninger (tett tank for svartvann):
 • Tett tank for avløpsvann tillates vanligvis ikke. I spesielle tilfeller kan tett tank for svartvann vurderes i kombinasjon med godkjent renseløsning for gråvann.
 • Tank bør være laget av glassfiberarmert polyester (GUP) godkjent etter NS1545.
 • For alle tanker settes det krav til installasjon av nivåvarsler i tanken (lyd- og lysalarm for full tank).
 • Tette tanker må plasseres ved helårsveg for tunge kjøretøyer. Maksimalavstand til kjørbar veg er 25m. Største løftehøyde mellom vei og tankbunnen er 5m. Tette tanker av termoplast og glassfiberarmert polyester må legges utenfor trafikkarealer.
 • Alle tette tanker kontrolleres av slamtømmer ved hver tømming i henhold til kontrollskjema.
Biologiske toaletter og forbrenningstoaletter:

Det anbefales at det velges et miljømerket (svanemerket) toalett som har vært
igjennom en kvalitetstest.

Biologiske filtre / prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg:
 • Biofilteret skal støtbelastes.
 • Det må etableres mulighet for å ta ut representativ utløpsprøve.
 • Gråvannsrenseanleggets restutslipp skal føres til grunnen i stedegne løsmasser der dette er mulig. Det skal gjøres resipientvurdering med vurdering av brukerinteresser og resipientkapasitet (bl.a. vannføring og andre belastninger i vannforekomsten).
 • Et profesjonelt firma skal være ansvarlig for drift og vedlikehold av gråvannsrenseanlegg, Firma skal forplikte seg til å gjennomføre service på anlegg 1 gang pr år for fritidsboliger og 1 – 2 ganger per år for helårsboliger. Serviceavtale skal tegnes med leverandøren av anlegget eller annet foretak med kvalifisert kompetanse. Det er ikke tillatt at anleggseier selv står for service på anlegget.

Ting å passe på ved installasjon av avløpsløsning

Monteringsfeil kan føre til at anlegget i renser som forutsatt. Her finner du viktig informasjon til den som skal montere anlegget.

Regelverk

Kommunestyrene i Drammensregionen har vedtatt likelydende lokal forskrift:

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter m.v.  og Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg.

Renseresultater for minirenseanlegg

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen har gjennomført prøvetaking av restutslipp fra minirenseanlegg. I lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter mv. er det satt følgende krav til restutslipp fra minirenseanlegg:

Parameter: Utløpskonsentrasjon:
Tot-P <1,0mg/l (Dette tilsvarer en renseeffekt på >90%
BOF5 <25mg/l (Dette tilsvarer en renseeffekt på >90%
TKB / E.coli <1.000 stk/100ml (Kravet frafalles der man kan oppnå tilstrekkelig hygienisk kvalitet ved infiltrasjon i grunnen)

Formålet med prøvetakingen er å identifisere anlegg som ikke renser så godt som forventet, og som derfor har behov for ytterligere undersøkelser eller tiltak. Prøvetakingen er utført etter opplæring fra leverandøren av anlegget, som også var med tilsynskontorets personell ved de første prøveuttakene.

Feilkilder og resultater

Det må påpekes at vannprøven kun viser et øyeblikksbilde, og at renseeffekten alltid vil variere over tid. Resultatene kan også bli påvirket av hva som havner i toalettet (kjemikalier, fett, søppel).

Renseresultatene er vist med følgende fargekoder:

 • Grønn - Anlegg som greier rensekravet i forurensningsforskriften, gitt i tabell over (grønn)
 • Gul - Anlegg med litt for høyt utslipp, undersøkelse nødvendig, total fosfor < 4,0 mg/l organisk stoff < 40mg/l
 • Rød - Anlegg med alt for høyt utslipp, tiltak nødvendig

Anlegg som mangler rensetrinn for hhv. fosfor eller organisk stoff er utelatt fra sammenstillingen, antall anlegg er oppgitt i tabellen. Anlegg med åpenbare driftsproblemer er ikke prøvetatt, og servicemannen har fått beskjed om problemet.

Tilsynskontoret tar prøver fra minirenseanleggene annet hvert år. Dersom servicemann foretar utbedringer på anlegg, ønsker vi fortløpende å ta nye, ekstra vannprøver for å dokumentere effekten. Resultatene under vil da også oppdateres fortløpende.

Renseresultater for ulike typer minirenseanlegg

Renseresultater for ulike typer gråvannsanlegg

 

Sist oppdatert: 26. januar 2024

Fant du det du lette etter?