Hopp til innhold

Slamtømming

Gå til

Tilbake til hovedsiden

Ofte stilte spørsmål om slamtømming

Se også: gebyrregulativ og prisliste

 

Tidspunkt for slamtømming

Hvordan sendes varsel før slamtømming?

Tømmefirmaet sender varsel om slamtømming, helst som SMS. Dersom du ikke har fått varsel eller ønsker at varselet sendes til et annet mobilnummer, gir du Tilsynskontoret beskjed om dette på e-post tilsynet@lier.kommune.no eller telefon 32 22 79 10 (telefontid mandag til fredag 12.00 - 15.00). 

Hva må jeg gjøre før tømmebilen kommer?
 • Du må sørge for at veien inn til tanken er fremkommelig for en stor lastebil.
 • Overdekking av kumlokket med snø, jord, vegetasjon e.l. må være fjernet før tømming. Snødekke er generelt ikke gyldig grunn til å få utsatt slamtømming. Dersom det er problematisk for deg å måke fram tanklokket, anbefaler vi at du bestiller slamtømming før snøen kommer.
 • Det er viktig å ha tydelig husnummer, slik at tømmefirma vet hvilken eiendom de er på.

Du har plikt til å gi tømmefirmaet tilgang til avløpsanlegget ditt. Dersom eiers uaktsomhet fører til at tømmefirma får bomtur / ikke får tømt, vil dette bli fakturert anleggseier.

Hvor ofte må avløpsanlegget mitt tømmes?

Det avhenger av hva slags anlegg du har:

 • Minirenseanlegg: etter leverandørens spesifikasjon, minimum en gang i året.
 • Tett tank: minst en gang i året, oftere ved behov.
 • Slamavskiller / septiktank (bolighus): minst hvert annet år. 
 • Slamavskiller / septiktank (hytter): minst hvert fjerde år.
 • Kun gråvann (ikke vannklossett): minst hvert fjerde år.

Avhengig av belastning kan noen anlegg ha behov for hyppigere tømming. Anleggseier er ansvarlig for å melde fra til tømmefirmaet hvis det er behov for hyppigere tømming. For sjelden slamtømming øker risikoen for forurensning, tilbakeslag av kloakk inn i bygningen, gjentetting av infiltrasjonsgrøfter eller andre problemer. Som anleggseier har du plikt til å påse at ikke avløpsanlegget ditt fører til forurensning eller smittefare.

Jeg ønsker å utsette slamtømming?

Så lenge eiendommen er i bruk, må anlegget tømmes minimum så ofte som beskrevet over. Vi har tidligere kontaktet Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) som overordnet forurensningsmyndighet for å undersøke mulighetene for å gi dispensasjon fra minimumskravet for tømming i forskriftene. Klif fraråder tydelig å tilpasse tømmesystemet ut fra hvem som benytter eiendommen, da regelmessig tømming er nødvendig for sikker drift. Slike dispensasjoner blir derfor ikke gitt.

Hvis slamavskilleren ikke tømmes ofte nok, blir slammet så hardt at det er vanskelig å suge opp for tømmebilen og håndtere for septikmottaket. For en del typer minirenseanlegg kan for sjelden slamtømming føre til at anlegget ikke klarer rensekravet, fordi fosfor løses ut fra slammet. For tette tanker er hyppig tømming nødvendig for å kontrollere at tanken virkelig er så tett som man tror, det er dessverre ikke alltid tilfelle.

Eiendommen min er ikke i bruk. Må jeg betale for slamtømming da?

I gebyrregulativet punkt 2.4 står det: For eiendommer som ikke er i bruk i ett kalenderår eller lenger, kan det søkes skriftlig fritak fra tømming. Forutsetning for å gi fritak er at tømmefirma tømmer anlegget fullstendig og gir tilsynskontoret beskjed om at dette er gjort. For eiendommer hvor det er gitt fritak, plikter eier selv å informere når avløpsanlegget igjen tas i bruk. Tilsynskontoret vil også hvert år rutinemessig undersøke hvorvidt eiendommen står ubebodd.

I søknaden om fritak fra tømming må du beskrive hvilke planer du har for bruk av eiendommen i framtiden. Søknaden sendes til tilsynet@lier.kommune.no. Vi ber om at slutt-tømming gjennomføres samtidig som søknaden sendes inn.

Slutt-tømming betales av eier. Ved slutt-tømming tømmes tanken helt for vann. Eier må påregne å få årlige spørsmål om anlegget fortsatt er ute av bruk, og det kan også gjennomføres kontroller for å sjekke om det står vann i anlegget.

 

Faktura for slamtømming

Se også: gebyrregulativ og prisliste

Når får jeg faktura for slamtømming, og kan jeg utsette betalingsfristen?

Faktura for slamtømming sendes etter utført slamtømming, i slutten av hver måned. Dersom anlegget ditt tømmes annet hvert år, får du dermed faktura kun annet hvert år. Forfall på fakturaen er vanligvis den 25. i måneden etter at faktura er sendt.

Det er ikke mulig å stoppe varsel / purring som sendes automatisk etter forfallsdato. Første purring sendes den 08. i måneden etter forfall (gebyr kr 35,-) og andre purring sendes den 29. i måneden etter forfall (gebyr kr 105,-). Du kan delbetale underveis, men må likevel betale purregebyr. Hvis hele kravet er fullt innfridd innen den 13. i måneden etter andre purring, vil ikke saken gå videre til rettslig innfordring.

Faktura for slamtømming har pant i eiendom (legalpant), noe som innebærer strenge vilkår. Drammen kommune gjør innkreving av alle Tilsynskontorets fakturaer. Hvis du fortsatt har problemer med å betale etter de to purringene, må du ta kontakt med saksbehandler i Drammen kommune på telefon 32 04 61 40. Se også informasjon på Drammen kommunes nettsider.    

Hvordan får jeg fakturaen?

Se Drammen kommunes nettsider for informasjon om ulike betalingsmåter

Hvis du bruker brevgiro, skriver du på mottatt faktura hvilket kontonummer som skal belastes. Så legger du fakturaen inn i brevgirokonvolutten og sender den til banken. Kommunen sender ikke ut giro lenger på fakturaene. 

Hvorfor kan ikke alle gebyrene samles på samme faktura?

Slamtømmegebyret har pant i eiendommen (legalpant ). Ved et salg av eiendommen vil eventuelle ubetalte krav følge eiendommen. Derfor må det sendes separate fakturaer for hver eiendom, selv om eiendommene har samme eier. 

Gebyr for slamtømming har samme lovhjemmel som avfallsgebyr, jf. forurensningsloven § 26, 4. ledd. Gebyret har legalpant etter panteloven § 6-1, jf. forurensningsloven § 34, 5. ledd.

Separate fakturaer for hver eiendom er en sikkerhet for naboer som deler avløpsanlegg. Dersom en av naboene ikke betaler, vil de andre naboene ikke bli berørt av dette.  

Hva brukes pengene i slamtømmegebyret til?

Tømmegebyret omfatter bl.a. varsling og dokumentasjon til anleggseiere, tømmefirmaets tømming av anlegget, transport til septikmottak, gebyr for viderebehandling ved septikmottaket, administrasjon av tømmeordningen og oppfølging av anlegg med vanskelig adkomst eller andre problemer som vanskeliggjør tømming.

Alle kommunale gebyrer for vann og avløp skal settes slik at utgifter og inntekter går i balanse, såkalt selvkostregnskap. Dersom regnskapet skulle vise at dagens satser gir et overskudd, vil gebyrene bli redusert neste år.

Oppgitt volum på tanken min er feil, og da blir prisen jeg må betale også feil?

Dersom du mener at angitt volum på tanken din er feil, må det framlegges skriftlig dokumentasjon fra fagkyndig firma. Dette kan være kvittering fra leverandøren av tanken eller dokumentasjon på utført kontrollmåling fra fagkyndig firma (f.eks. tømmefirmaet). Kvittering på utført tømming kan dessverre ikke godkjennes som dokumentasjon, da volumangivelse her ikke er nøyaktig nok.

Hva kan gjøres for å redusere tømmeutgiftene?

Vi gir gjerne råd og veiledning om ulike typer avløpsløsninger. Dette er selvfølgelig gratis. Dersom du ønsker å utbedre / endre avløpsanlegget for å redusere tømmeutgiftene, finnes flere muligheter:

 1. Tett tank for avløpsvann er kostbart å tømme fordi mye vann må fraktes bort med tankbil. Med avløpsløsninger som renser og slipper ut vannet lokalt (f.eks. infiltrasjonsanlegg eller minirenseanlegg), vil det kun være slammet som må fraktes bort. Dermed kan tømmebehovet reduseres til kun én gang per år eller annet hvert år, avhengig av valgt løsning. Det må søkes om nytt avløpsanlegg, se mer info på Søknad om utslipp.
 2. På hytter og andre steder med beskjedent vannforbruk kan vannklosett erstattes med biologisk toalett / forbrenningstoalett som ikke har behov for slamtømming og kontroll. Se mer info fra Bioforsk. Dette krever ikke søknad, men vi ønsker en skriftlig melding fra dere slik at vi kan registrere det i vårt datasystem. Gråvannet (vask, dusj osv.) må likevel renses forskriftsmessig, men dette er lettere enn å rense vann fra vannklosett. Hvis du etablerer nytt gråvannsanlegg, må du søke om dette.
 3. Generelt er det rimeligere å tømme en stor tank enn en liten tank, regnet per m3 tømt. Dette er fordi slamtømmer uansett må ha betalt for oppmøte og arbeid. Hvis du tømmer oftere enn minimumskravet i forskriften, vil det derfor lønne seg å sette inn en større tank. Hvis du planlegger å endre tankstørrelse, ber vi deg ta kontakt med oss så vi kan vurdere hvorvidt andre komponenter i anlegget også trenger oppgradering. Det kan også bli nødvendig å revidere eller oppdatere utslippstillatelsen.
 4. Gebyrene regnes per anlegg. Hvis du deler avløpsanlegg med naboen, deler du også utgiftene. Avløpsanlegget må være dimensjonert til å rense avløpsvann fra flere husstander. Slamtømmegebyrene følger eiendommen, så hvis naboen ikke betaler sine regninger, er det likevel ikke ditt problem.
Jeg har kjøpt en eiendom, men fått faktura på slamtømming som forrige eier gjorde?

Siden gebyr for slamtømming har pant i eiendom, er vi nødt til å fakturere den som er registrert som eier til enhver tid.

Du må derfor ta kontakt med megler for å få hjelp til å få betalt fakturaen. Det er megleren som har ansvar for at forrige eier betaler det han skylder ved et salg. Oppgjørsansvarlig hos meglerfirmaet tar da kontakt med oss for å få vite hva som er utestående. I ditt tilfelle har dette tydeligvis ikke skjedd.

I gebyrregulativet punkt 1.1 står det:

Ved salg av eiendom skal oppgjøret for kommunale gebyrer skje mellom selger og kjøper, gjerne med bistand fra eiendomsmegler. Kommunen har ikke ansvar for dette oppgjøret.

Vårt firma ønsker prosjektnummer e.l. på faktura

Vi opplever at flere store firmaer ønsker at deres interne prosjektnummer skal stå på fakturaene som Tilsynskontoret sender ut. Vår eneste mulighet til å registrere prosjektnummer er i adressefeltet på fakturaen. I tillegg inneholder våre fakturaer informasjon om Gnr/Bnr som automatisk hentes fra matrikkelen.

En del større firmaer har ansvar for avløpsanlegg på flere eiendommer. I så fall må anleggene registreres på ulike organisasjonsnummer dersom vi skal bruke ulike prosjektnummer. Vi ber derfor firmaet opplyse hvilket organisasjonsnummer som skal benyttes for sine eiendommer.

Dersom det ikke er mulig å benytte ulike organisasjonsnummer for de ulike eiendommene, klarer datasystemet dessverre ikke å spesifisere prosjektnummer på fakturaen. I så fall må vi be dere se på Gnr/Bnr for å finne ut hvilket prosjekt det aktuelle anlegget tilhører. Vi ber om forståelse for dette.

 

Den kommunale ordningen for slamtømming

Har kommunen rett til å pålegge meg å bruke et bestemt tømmefirma?

Ja. Det er kommunens ansvar at alle tanker tømmes ofte nok, og tømmefirmaet kommunen har avtale med rapporterer dette til oss. Ved tømming gjør de også en kontroll, bl.a. av at tanken er hel og uskadet. Dette kan kun gjøres når tanken er tom.

Forskrift for tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsslam og avløpsvann er vedtatt av kommunestyret. Her står det i § 3: «Kommunen skal sørge for tømming av tanksystem, uansett hvor ofte systemet må tømmes. Kommunen kan gjennomføre dette i egen regi eller ved avtale med entreprenør.» Brudd på forskriften straffes med bøter etter forurensingsloven § 79, 2. ledd.

Jeg har utedo, må jeg likevel betale slamtømmegebyret?

Eiendommer som ikke har innlagt vann, omfattes ikke av slamtømme- eller tilsynsordningen. Vi ønsker likevel å registrere hvilken toalettløsning eiendommen har. Dette brukes ved kartlegging av forurensning i nærmiljøet.

Tømming av utedo / tørrtoalett (uten vannspyling) omfattes ikke av den organiserte tømmeordningen. De som (frivillig) velger å benytte det engasjerte tømmefirmaet til å tømme utedo / tørrtoalett, vil imidlertid faktureres via tilsynskontoret. Tjenesten faktureres etterskuddsvis ved neste ordinære fakturautsending.

Jeg har et småbruk og sprer selv avløpsslammet på jordet sammen med annen gjødsel. Derfor trenger jeg ikke slamtømming.

Bruk av avløpsslam kan være verdifullt som jordforbedring, men av hensyn til miljø og natur stilles det i dag krav til lagring og bruk av slikt slam. Septikslam fra Drammensregionen brukes i både biogassanlegg og jordforbedringsprodukter på http://www.lindum.no/

Gjødselvareforskriften skal sikre tilfredsstillende kvalitet på gjødselvarer med hensyn på forurensingsmessige, helsemessige og hygieniske forhold, og stiller krav til bl.a. internkontroll, innholdsdeklarasjon, prøvetaking, konsentrasjonsgrenser for miljøgifter, og hygienisering.

Mattilsynet krever at ved all bruk avløpsslam fra private renseanlegg og fra utedoer, må slammet behandles som forutsatt i gjødselvareforskriften. Det er dermed ingen unntak for bruk av ”eget” avløpsslam.

Sist oppdatert: 18. april 2023

Fant du det du lette etter?