Slamtømming

Gå til

Tilbake til hovedsiden

Ofte stilte spørsmål om slamtømming

Hvorfor kan dere ikke samle alle gebyrene på samme faktura?

Slamtømmegebyret har pant i eiendommen (legalpant). Ved et salg av eiendommen, følger altså eventuelle ubetalte krav eiendommen. Derfor må det sendes separate fakturaer for hver eiendom, selv om eiendommene har samme eier. Tilsynsgebyret har en annen innfordringsmåte enn slamtømmegebyret. Av hensyn til innfordringen må vi derfor sende separate fakturaer for de to gebyrene. Vi beklager så mye ulempene dette medfører for deg som anleggseier!

Det er store prisendringer på slamtømmegebyret?

Gebyrsatsen for tømming er fra og med 2013 tilpasset volumet på tanken. Det er blitt billigere å tømme små tanker, og dyrere å tømme store tanker. Dette gjenspeiler de faktiske tømmekostnadene, og gir en mer rettferdig pris. Grunnen til at dette ikke ble gjort i 2012, var at mange tanker hadde ukjent volum. For gråvannsanlegg tømmes ikke hele tankens volum, kun slamfasen, så her er det én fast pris. Pris per tømming:

Se siden: gebyrregulativ og prisliste

For spesielt vanskelig tilgjengelige tanker eller ved behov for ekstra spyling, faktureres i tillegg pris per time. Dersom tanken på tross av tilsendt varsel ikke er tilgjengelig for tømming og anleggseier ikke har gitt beskjed til tømmefirma, faktureres kr 1190,- for oppmøte.

Hvordan merker jeg at slamtømming nå faktureres etterskuddsvis?

Fakturaene sendes ut i slutten av hver måned. På fakturaen finner du dato for utførte tømminger siden forrige faktura. Dersom anlegget ditt tømmes annet hvert år, får du for framtiden faktura kun annet hvert år, og ikke hver vår og høst som i 2012.

For tømminger som er betalt på forskudd i 2012, vil allerede innbetalt beløp trekkes fra på fakturaen etter neste tømming. For allerede utførte tømminger faktureres restbeløpet nå.

Hva betyr pris og grunnlag på fakturaen?

Oppgitt pris på fakturaen er pris per tømming, og ikke pris per betalingstermin som i 2012. Vi håper dette blir lettere å forstå. Grunnlag angir hvor mange tømminger du betaler for. Hvis du har hatt flere tømminger siden forrige faktura, viser grunnlaget antall tømminger. Hvis flere husstander deler anlegg, blir grunnlaget også delt på antall husstander. Det beregnes merverdiavgift (mva.) på slamtømmegebyret, og dette er lagt til nederst på fakturaen.

Hva brukes pengene i slamtømmegebyret til?

Tømmegebyret omfatter bl.a. varsling og dokumentasjon til anleggseiere, tømmefirmaets tømming av anlegget, transport til septikmottak, gebyr for viderebehandling ved septikmottaket, administrasjon av tømmeordningen og oppfølging av anlegg med vanskelig adkomst eller andre problemer som vanskeliggjør tømming.

Alle kommunale gebyrer for vann og avløp skal settes slik at utgifter og inntekter går i balanse. Dersom regnskapet skulle vise at dagens satser gir et overskudd, vil gebyrene bli redusert neste år.

Oppgitt volum på tanken min er feil, og da blir prisen jeg må betale også feil?

Dersom du mener at angitt volum på tanken din er feil, må det framlegges skriftlig dokumentasjon fra fagkyndig firma. Dette kan være kvittering fra leverandøren av tanken eller dokumentasjon på utført kontrollmåling fra fagkyndig firma (f.eks. tømmefirmaet). Kvittering på utført tømming kan dessverre ikke godkjennes som dokumentasjon, da volumangivelse her ikke er nøyaktig nok.

Kan jeg ha autogiro på fakturaene for slamtømmegebyr og tilsynsgebyr?

Ja, ta kontakt med banken din og be om dette, så ordner banken og kommunens økonomiavdeling det praktiske for deg.

Hvor ofte må avløpsanlegget mitt tømmes?

Det avhenger av hva slags anlegg du har: - Minirenseanlegg: etter leverandørens spesifikasjon, vanligvis en gang i året. - Tett tank: minst en gang i året, oftere ved behov. - Slamavskiller / septiktank (bolighus): minst hvert annet år. - Slamavskiller / septiktank (hytter): minst hvert fjerde år. - Kun gråvann (ikke vannklossett): minst hvert fjerde år. Avhengig av belastning kan noen anlegg ha behov for hyppigere tømming. Anleggseier er ansvarlig for å melde fra til tømmefirmaet hvis det er behov for hyppigere tømming.

Jeg har ikke behov for å tømme anlegget mitt så ofte som oppgitt over. Kan jeg søke om dispensasjon?

Vi har kontaktet Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) som overordnet forurensningsmyndighet for å undersøke mulighetene for å gi dispensasjon fra minimumskravet for tømming i forskriftene. Klif fraråder tydelig å tilpasse tømmesystemet ut fra hvem som benytter eiendommen, da regelmessig tømming er nødvendig for sikker drift. Slike dispensasjoner blir derfor ikke gitt.

Hvis slamavskilleren ikke tømmes ofte nok, blir slammet så hardt at det er vanskelig å suge opp for tømmebilen og håndtere for septikmottaket. For en del typer minirenseanlegg kan for sjelden slamtømming føre til at anlegget ikke klarer rensekravet, fordi fosfor løses ut fra slammet. For tette tanker er hyppig tømming nødvendig for å kontrollere at tanken virkelig er så tett som man tror, det er dessverre ikke alltid tilfelle.

Har kommunen rett til å pålegge meg å bruke et bestemt tømmefirma?

Ja. Det er kommunens ansvar at alle tanker tømmes ofte nok, og tømmefirmaet kommunen har avtale med rapporterer dette til oss. Ved tømming gjør de også en kontroll, bl.a. av at tanken er hel og uskadet. Dette kan kun gjøres når tanken er tom.

Forskrift for tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsslam og avløpsvann er vedtatt av kommunestyret. Her står det i § 3: «Kommunen skal sørge for tømming av tanksystem, uansett hvor ofte systemet må tømmes. Kommunen kan gjennomføre dette i egen regi eller ved avtale med entreprenør.» Brudd på forskriften straffes med bøter etter forurensingsloven § 79, 2. ledd.

Hvordan får jeg varsel om tømming, og hva må jeg gjøre før tømmebilen kommer?

Du får varsel om tømming direkte fra tømmefirmaet. De sender ut brev eller e-post i god tid før tømming. På tømmedagen må du sørge for at veien inn til tanken er fremkommelig for en stor lastebil. Overdekking av kumlokket med snø, is, jord og lignende må være fjernet før tømming. Det er også viktig å ha tydelig husnummer, slik at tømmefirma havner på rett sted.

Eiendommen min er ikke i bruk. Må jeg betale for slamtømming da?

Dersom eiendommen ikke skal være i bruk i en sammenhengende periode på mer enn ett år, kan du be tømmefirma gjennomføre slutt-tømming. Da tømmes tanken helt for vann, og tømmefirmaet gir oss beskjed om dette. Slutt-tømming betales av eier. Deretter registreres anlegget som ute av bruk, og anleggseier slipper faktura for slamtømming og tilsyn. Eier må påregne å få årlige spørsmål om anlegget fortsatt er ute av bruk, og det kan også gjennomføres kontroller for å sjekke om det står vann i anlegget.

Jeg har utedo, må jeg likevel betale slamtømmegebyret?

Eiendommer som ikke har innlagt vann, omfattes ikke av slamtømme- eller tilsynsordningen. Vi ønsker likevel å registrere hvilken toalettløsning eiendommen har. Dette brukes ved kartlegging av forurensning i nærmiljøet.

Tømming av utedo / tørrtoalett (uten vannspyling) omfattes ikke av den organiserte tømmeordningen. De som (frivillig) velger å benytte det engasjerte tømmefirmaet til å tømme utedo / tørrtoalett, vil imidlertid faktureres via tilsynskontoret. Tjenesten faktureres etterskuddsvis ved neste ordinære fakturautsending.

Jeg har et småbruk og sprer selv avløpsslammet på jodet sammen med annen gjødsel. Derfor trenger jeg ikke slamtømming.

Bruk av avløpsslam kan være verdifullt som jordforbedring, men av hensyn til miljø og natur stilles det i dag krav til lagring og bruk av slikt slam. Septikslam fra Drammensregionen brukes i både biogassanlegg og jordforbedringsprodukter på http://www.lindum.no/

Gjødselvareforskriften skal sikre tilfredsstillende kvalitet på gjødselvarer med hensyn på forurensingsmessige, helsemessige og hygieniske forhold, og stiller krav til bl.a. internkontroll, innholdsdeklarasjon, prøvetaking, konsentrasjonsgrenser for miljøgifter, og hygienisering.

Mattilsynet krever at ved all bruk avløpsslam fra private renseanlegg og fra utedoer, må slammet behandles som forutsatt i gjødselvareforskriften. Det er dermed ingen unntak for bruk av ”eget” avløpsslam.

Hva kan gjøres for å redusere tømmeutgiftene?

Vi gir gjerne råd og veiledning om ulike typer avløpsløsninger. Dette er selvfølgelig gratis. Dersom du ønsker å utbedre / endre avløpsanlegget for å redusere tømmeutgiftene, finnes flere muligheter:

  1. Tett tank for avløpsvann er kostbart å tømme fordi mye vann må faktes bort med tankbil. Med avløpsløsninger som renser og slipper ut vannet lokalt (f.eks. infiltrasjonsanlegg eller minirenseanlegg), vil det kun være slammet som må fraktes bort. Dermed kan tømmebehovet reduseres til kun én gang per år eller annet hvert år, avhengig av valgt løsning. Det må søkes om nytt avløpsanlegg, se mer info på Søknad om utslipp.
  2. På hytter og andre steder med beskjedent vannforbruk kan vannklosett erstattes med biologisk toalett / forbrenningstoalett som ikke har behov for slamtømming og kontroll. Se mer info fra Bioforsk. Dette krever ikke søknad, men vi ønsker en skriftlig melding fra dere slik at vi kan registrere det i vårt datasystem. Gråvannet (vask, dusj osv.) må likevel renses forskriftsmessig, men dette er lettere enn å rense vann fra vannklosett. Hvis du etablerer nytt gråvannsanlegg, må du søke om dette.
  3. Generelt er det rimeligere å tømme er stor tank enn en liten tank, regnet per m3 tømt. Dette er fordi slamtømmer uansett må ha betalt for oppmøte og arbeid. Hvis du tømmer oftere enn minimumskravet i forskriften, vil det derfor lønne seg å sette inn en større tank. Hvis du ikke samtidig endrer andre ting på avløpsanlegget, krever dette ikke søknad, men vi ønsker en skriftlig melding slik at vi kan revidere utslippstillatelsen.
  4. Gebyrene regnes per anlegg. Hvis du deler avløpsanlegg med naboen, deler du også utgiftene. Avløpsanlegget må være dimensjonert til å rense avløpsvann fra flere husstander. Slamtømmegebyrene følger eiendommen, så hvis naboen ikke betaler sine regninger, er det likevel ikke ditt problem.

 

Jeg har kjøpt en eiendom, men fått faktura på slamtømming som forrige eier gjorde?

Siden gebyr for slamtømming har pant i eiendom, er vi nødt til å fakturere den som er registrert som eier til enhver tid.

Du må derfor at kontakt med megler for å få hjelp til å få betalt fakturaen. Det er megleren som har ansvar for at forrige eier betaler det han skylder ved et salg. Oppgjørsansvarlig hos meglerfirmaet tar da kontakt med oss for å få vite hva som er utestående. I ditt tilfelle har dette tydeligvis ikke skjedd.

I gebyrregulativet punkt 1.1 står det:

Ved salg av eiendom skal oppgjøret for kommunale gebyrer skje mellom selger og kjøper, gjerne med bistand fra eiendomsmegler. Kommunen har ikke ansvar for dette oppgjøret.

Sist oppdatert: 29. august 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?