Tilsyn

Gå til

Gebyrregulativet

gebyrregulativ og prisliste

Ofte stilte spørsmål om tilsyn

Hvorfor kan dere ikke samle alle gebyrene på samme faktura?

Tilsynsgebyret har en annen innfordringsmåte enn slamtømmegebyret. Av hensyn til innfordringen må vi derfor sende separate fakturaer for de to gebyrene. Vi beklager så mye ulempene dette medfører for deg som anleggseier!

Prisen for tilsynsgebyret har økt fra 375,- til 750,- kr?

Det er ingen prisendring på tilsynsgebyret fra 2012. Fra 2013 får du kun én faktura i året for tilsynsgebyr. Dette betyr at du betaler kr 750,- hver vår, og ikke 375,- hver vår og høst som i 2012. Det tas ikke mva. på tilsynsgebyr.

Hva brukes pengene i tilsynsgebyret til?

Tilsynsgebyret omfatter alt kommunens arbeid for å hindre forurensning fra små avløpsanlegg, bl.a. kontroll av tanken ved tømming, prøvetaking og analyse av vannprøver fra minirenseanlegg og gråvannsanlegg, kontroll av oppstuving i infiltrasjonsarealer, kontroll av utslippspunkt, analyse av vannprøver fra lokale vannkilder og vassdrag, rapportering til nasjonale myndigheter og oppfølging av anlegg som ikke fungerer slik de skal. Minirenseanlegg må i tillegg ha egen serviceavtale fra leverandør. Mer informasjon finnes i Tilsynsplanen.

Avløpsanlegget mitt har ikke hatt noe tilsyn siden i fjor. Hvorfor må jeg betale tilsynsgebyr for i år?

Gebyrsatsene er beregnet ut fra at anlegget skal kontrolleres samtidig med slamtømming. Det betyr at du også må betale gebyr for det året du ikke har tømt anlegget. Tilsynsgebyret finansierer også andre aktiviteter, se Tilsynsplanen

Hvorfor er det lik pris på tilsynsgebyret for ulike anleggstyper? Det er jo forskjell på hvor ofte ulike anlegg skal ha tilsyn?

Ved beregning av gebyrprisen er det tatt hensyn til både forventet arbeidstid, utgifter til analyse av vannprøver og hvor mye mangler / behov for oppfølging de ulike anleggstypene vanligvis har. Kostnadsforskjellene mellom de ulike anleggstypene ble da så små at det ikke var grunn til å differensiere gebyrprisen. Tilsvarende kostnadsberegninger gjøres hvert år som ledd i arbeidet med gebyrregulativet.

Alle kommunale gebyrer for vann og avløp skal settes slik at utgifter og inntekter går i balanse. Dersom regnskapet skulle vise at dagens satser gir et overskudd, vil gebyrene bli redusert neste år. Se også gebyrregulativ og prisliste

Kan jeg ha autogiro på fakturaene for slamtømmegebyr og tilsynsgebyr?

Ja, ta kontakt med banken din og be om dette, så ordner banken og kommunens økonomiavdeling det praktiske for deg.

Kommer denne ordningen på toppen av de vanlige kommunale avgifter vi betaler hvert halvår?

Eiere av private avløpsanlegg betaler ikke kloakkavgift til kommunen, de betaler i stedet slamtømmegebyr og tilsynsgebyr. Gebyrsatsene vedtas av kommunestyret i hver kommune ved hvert årsskifte. Det sendes egen faktura fra tilsynet for små avløpsanlegg to ganger i året, dvs. ikke sammen med faktura for andre kommunale tjenester.

Jeg har minirenseanlegg, og det kommer servicemann og ser til anlegget flere ganger i året. Hvorfor må jeg i tillegg betale for at andre skal kontrollere det?

Eiere av minirenseanlegg må i tillegg ha egen serviceavtale for sitt anlegg. Dette er en teknisk oppfølging av minirenseanlegget som ikke overlapper med tilsynet beskrevet over. Servicemann har ansvar for at alle tekniske komponenter fungerer, beredskap ift. reservedeler, påfylling av kjemikaler mm.

Ved tilsynet ser man også etter andre ting enn servicemannen gjør, for eksempel utløpskonsentrasjoner i restutslippet fra minirenseanlegget, hvor restutslippet føres og at det ikke kommer i konflikt med brukerinteresser som drikkevann, bading, barns lek eller jordvanning. I tillegg har vi oppfølging av servicerapporter fra firmaet som utfører service og vedlikehold.

Undersøkelser som er gjort av minirenseanlegg i drift viser at det er store variasjoner i utløpskonsentrasjonene. Grunnen til dette kan være at en del av anleggene har mangelfullt vedlikehold og driftsoppfølging. Dette kan medføre at anleggene renser ikke så godt som forventet. For mer informasjon, se Bioforsk og COWI Rapporter.

Naboen min har i alle år skrytt av at han har gratis kloakk – overløpsrøret fra septiktanken hans går rett i bekken. Blir han tatt nå?

Ja, dette er en viktig effekt av kontrollordningen. Alle som ikke er tilknyttet det kommunale avløpssystemet, må betale det årlige gebyret og får besøk av tømmebilen. Ulovlige systemer blir oppdaget når kommunens kontrollør kommer på besøk. Eier får da en tidsfrist for å utbedre avløpsanlegget. Brudd på forskriften kan straffes med tvangsmulkt.

Eiendommen min er ikke i bruk. Må jeg betale for tilsyn da?

Dersom eiendommen ikke skal være i bruk i en sammenhengende periode på mer enn ett år, kan du be tømmefirma gjennomføre slutt-tømming. Da tømmes tanken helt for vann, og tømmefirmaet gir oss beskjed om dette. Deretter registreres anlegget som ute av bruk, og anleggseier slipper faktura for slamtømming og tilsyn. Eier må påregne å få årlige spørsmål om anlegget fortsatt er ute av bruk, og det kan også gjennomføres kontroller for å sjekke om det står vann i anlegget.

Skal jeg betale tilsynsgebyr når jeg skal tilknytte meg kommunalt avløp i løpet av året?

Gebyr for tilsyn faktureres i august hvert år. Alle avløpsanlegg som er registrert i drift per 01.07. må betale tilsynsgebyr for dette året. For anlegg som skal nedlegges / tilknyttes kommunalt avløpsnett, må ferdigmeldingsskjema for arbeidet foreligge før 01.07. hos tilsynskontoret for at anlegget skal kunne unntas tilsynsgebyr.

Jeg har utedo, må jeg likevel betale tilsynsgebyret?

Eiendommer som ikke har innlagt vann, omfattes ikke av slamtømme- eller tilsynsordningen. Vi ønsker likevel å registrere hvilken toalettløsning eiendommen har, til bruk ved kartlegging av forurensning i nærmiljøet.

Hva kan gjøres for å redusere tilsynsgebyret?

Det betales ett gebyr per anlegg hvert år, uavhengig av hvor mange husstander som er tilknyttet anlegget. For husstander som har separate avløpsanlegg for svartvann og gråvann, betales imidlertid kun ett tilsynsgebyr.

Hvis du deler avløpsanlegg med naboen, deler du også utgiftene. Avløpsanlegget må da være dimensjonert til å rense avløpsvann fra flere husstander. Gebyrene følger eiendommen, så hvis naboen ikke betaler sine regninger, er det likevel ikke ditt problem.

Hvilket ansvar har jeg for avløpsanlegget mitt?

Siden du har et privat avløpsanlegg, er det du selv som er ansvarlig for at anlegget renser godt nok etter dagens krav. Teknisk avanserte anlegg har vanligvis krav om serviceavtale med fagkyndig firma. Her finner du mer informasjon om Eiers ansvar:

  • Kummer skal sikres med tilpasset kumlokk. Dette skal forhindre tilgang ved barns lek og fallulykker.
  • Krav og vilkår som stilles i utslippstillatelsen skal overholdes.
  • Renseanlegget skal ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med dimensjoneringskriteriene for anlegget.
  • Det skal være enkel adkomst til anlegget for slamtømming og tilsyn.
  • Det skal ikke kastes søppel, fett eller farlig avfall i anlegget
Hva anses som tilstrekkelig sikring av kumlokk?

Anleggseier er ansvarlig for at kumlokk er sikret slik at de ikke er farlige for små barn eller dyr. Lokk av glassfiber eller annet lett materiale må sikres med splint, hengelås e.l. Husk imidlertid at tanken skal være tilgengelig for slamtømmer. Lokket må ikke være tyngre enn at en voksen person greier å flytte det ved tømming eller tilsyn.

 

Sist oppdatert: 18. september 2014

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?