Hopp til innhold

Tilsyn og krav om oppgradering

Kommunen er forurensningsmyndighet for alle avløpsanlegg som betjener mindre enn 50 personer. Arbeidet med å hindre forurensing og smittefare finansieres av et årlig gebyr. Sammen med faktura får alle eiere av små avløpsanlegg et informasjonsskriv om arbeidet.

Informasjon om årsgebyr for tilsyn av avløpsanlegg 2022

Oversikt over eldre infoskriv tilsyn

Infoskriv tilsyn 2021

Infoskriv tilsyn 2020 Drammen, Krødsherad, Øvre Eiker og Lier
Infoskriv tilsyn 2020 Holmestrand
Infoskriv tilsyn 2020 Modum
Infoskriv tilsyn 2019 Drammen
Infoskriv tilsyn 2019 Holmestrand
Infoskriv tilsyn 2019 Hurum
Infoskriv tilsyn 2019 Krødsherad
Infoskriv tilsyn 2019 Lier
Infoskriv tilsyn 2019 Modum
Infoskriv tilsyn 2019 Nedre Eiker
Infoskriv tilsyn 2019 Røyken
Infoskriv tilsyn 2019 Sande
Infoskriv tilsyn 2019 Svelvik
Infoskriv tilsyn 2019 Øvre Eiker
Infoskriv tilsyn 2018 Nedre Eiker, Drammen, Svelvik, Sande, Røyken og Hurum
Infoskriv tilsyn 2018 Modum, Øvre Eiker og Lier
Infoskriv tilsyn 2017 Nedre Eiker, Drammen, Svelvik, Røyken og Hurum
Infoskriv tilsyn 2017 Modum, Øvre Eiker, Lier og Sande
Infoskriv tilsyn 2016
Listen oppdateres

Hvordan utføres tilsyn av avløpsanleggene?

Samtidig med slamtømming gjennomfører tømmefirmaet også en kontroll av tilstanden i avløpsanleggene. Tilsynet omfatter også prøvetaking og analyse av vannprøver fra minirenseanlegg og gråvannsanlegg, kontroll av eventuell oppstuving i infiltrasjonsarealer, kontroll av utslippspunkt, og oppfølging av anlegg som ikke fungerer slik de skal. Tilsynet skjer etter en egen strategi og tilsynsplan

Dårlige avløpsanlegg oppdages også ved at kommunen tar vannprøver i lokale elver, bekker, ved badeplasser og i private drikkevannskilder. Hvis vannprøvene er forurenset, tas det flere prøver for å sirkle inn forurensningskilden. Tilsynsgebyret finansierer også dette, for mer informasjon, se gebyrregulativ og prisliste.

Tilsyn av avløpsanlegg er svært viktig for å forebygge forurensning i vannsig og bekker, og i neste omgang private drikkevannskilder, badeplasser og jordvanningsanlegg. Ordningen finansieres ved at alle husstander som ikke er tilknyttet kommunal avløpsledning betaler et tilsynsgebyr.

Krav om oppgradering av avløpsanlegg

Det har skjedd en stor utvikling i tekniske løsninger for små avløpsanlegg de siste tiårene. Samtidig bruker husholdningene i dag mye mer vann enn hva som var vanlig i forrige generasjon. Derfor er det ikke alle avløpsanlegg som er i bruk i dag som tilfredsstiller dagens krav. Ved krav om oppgradering vurderer vi alltid alvorlighetsgraden på forurensningen.

Regelverk

Kommunestyrene i alle samarbeidskommunene har vedtatt Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter m.v. og Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg.

For mer informasjon, se gebyrregulativ og prisliste

Renseresultater for minirenseanlegg og prefabrikkerte gråvannsanlegg

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen har rutinemessig prøvetaking av restutslipp fra minirenseanlegg annet hvert år. I 2016 har vi også startet prøvetaking av gråvannsanlegg. I lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter mv. er det satt følgende krav til restutslipp fra denne type anlegg:

Parameter: Utløpskonsentrasjon:
Tot-P <1,0mg/l (Dette tilsvarer en renseeffekt på >90%
BOF5 <25mg/l (Dette tilsvarer en renseeffekt på >90%
TKB / E.coli <1.000 stk/100ml (Kravet frafalles der restutslipp ledes til grunn)

Formålet med prøvetakingen er å identifisere anlegg som ikke renser så godt som forventet, og som derfor har behov for ytterligere undersøkelser eller tiltak. Prøvetakingen er utført etter opplæring fra leverandøren av anlegget, og vi har løpende dialog med leverandørene angående retting av feil som oppdages.

Feilkilder og resultater

Det må påpekes at vannprøven kun viser et øyeblikksbilde, og at renseeffekten alltid vil variere over tid. Resultatene kan også bli påvirket av hva som havner i toalettet (kjemikalier, fett, søppel).

Renseresultatene er vist med følgende fargekoder:

  • Grønn - Anlegg som greier rensekravet i forurensningsforskriften, gitt i tabell over
  • Gul - Anlegg med litt for høyt utslipp, undersøkelse nødvendig, total fosfor < 4,0 mg/l organisk stoff < 40mg/l
  • Rød - Anlegg med alt for høyt utslipp, tiltak nødvendig

Anlegg som mangler rensetrinn for hhv. fosfor eller organisk stoff er utelatt fra sammenstillingen, antall anlegg er oppgitt i tabellen. Anlegg med åpenbare driftsproblemer er ikke prøvetatt, og servicemannen har fått beskjed om problemet.

Tilsynskontoret tar prøver fra minirenseanleggene annet hvert år. Dersom servicemann foretar utbedringer på anlegg, ønsker vi fortløpende å ta nye, ekstra vannprøver for å dokumentere effekten. Resultatene under vil da også oppdateres fortløpende.

Renseresultater for ulike typer minirenseanlegg

Renseresultater for ulike typer gråvannsanlegg