Hopp til innhold

Tilsyn og krav om oppgradering

Kommunen er forurensningsmyndighet for alle avløpsanlegg som betjener mindre enn 50 personer. Arbeidet med å hindre forurensing og smittefare finansieres av et årlig gebyr. Sammen med faktura får alle eiere av små avløpsanlegg et informasjonsskriv om arbeidet.

Informasjon om årsgebyr for tilsyn av avløpsanlegg 2023

Oversikt over eldre infoskriv tilsyn

Infoskriv tilsyn 2022

Infoskriv tilsyn 2021

Infoskriv tilsyn 2020 Drammen, Krødsherad, Øvre Eiker og Lier

Infoskriv tilsyn 2020 Holmestrand

Infoskriv tilsyn 2020 Modum

Infoskriv tilsyn 2019 Drammen

Infoskriv tilsyn 2019 Holmestrand

Infoskriv tilsyn 2019 Hurum

Infoskriv tilsyn 2019 Krødsherad

Infoskriv tilsyn 2019 Lier

Infoskriv tilsyn 2019 Modum

Infoskriv tilsyn 2019 Nedre Eiker

Infoskriv tilsyn 2019 Røyken

Infoskriv tilsyn 2019 Sande

Infoskriv tilsyn 2019 Svelvik

Infoskriv tilsyn 2019 Øvre Eiker

Infoskriv tilsyn 2018 Nedre Eiker, Drammen, Svelvik, Sande, Røyken og Hurum

Infoskriv tilsyn 2018 Modum, Øvre Eiker og Lier

Infoskriv tilsyn 2017 Nedre Eiker, Drammen, Svelvik, Røyken og Hurum

Infoskriv tilsyn 2017 Modum, Øvre Eiker, Lier og Sande

Infoskriv tilsyn 2016

Infoskriv tilsyn 2015 minirenseanlegg

Infoskriv tilsyn 2015 spredegrøfter

Infoskriv tilsyn 2015 tett tank

 

Ta kontakt med oss før du gjør mindre utbedringer av avløpsanlegget ditt.

Mange avløpsanlegg vil snart få pålegg om oppgradering til dagens rensekrav. Gjør du en mindre utbedring nå, kan du likevel motta et pålegg fra ossi nærmeste framtid. Utbedringen kan derfor være bortkastede penger dersom vi krever andre type endringer, eller hvis det planlegges felles avløpsanlegg i ditt område.  

Trenger du ny utslippstillatelse?

 • Hvis du har utslippstillatelse fra Tilsynet for små avløpsanlegg, trenger du ikke gjøre noe.
 • Hvis du har utslippstillatelse nyere enn 10 år fra din egen kommune, ber vi deg sende kopi av tillatelsen og søknaden (med alle vedlegg) til oss. Vi vil gjennomgå dokumentasjonen, og oppdaterer utslippstillatelsen ved behov.
 • Hvis du har utslippstillatelse fra kommunen som er eldre enn 10 år, men likevel mener anlegget ditt fungerer godt nok, må du engasjere fagkyndig firma. Firmaet må lage en tilstandsvurdering og søke om ny, oppdatert utslippstillatelse.
 • Anlegg som ikke tilfredsstiller rensekravene må oppgraderes. Dette gjelder selv om de har en gammel utslippstillatelse. Du må søke om ny utslippstillatelse for å etablere en godkjent løsning. Oppheving av tidligere / gammel utslippstillatelse gjøres i et enkeltvedtak. Samtidig pålegges stans av utslippet ditt innen en fastsatt tidsfrist.
 • Hvis du ikke har utslippstillatelse, må du søke om ny utslippstillatelse. Sannsynligvis må du oppgradere avløpsanlegget. Alle boliger og fritidsboliger med innlagt vann skal ha gyldig utslippstillatelse. Dette gjelder også hvis avløpet føres til tett tank eller du kun slipper ut gråvann fra vask, dusj osv. Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg e.l. som er ført innendørs gjennom rør eller ledninger. Dette omfatter også hageslanger og regnvann fra takrenne som fører vann inn i bygningen. Vann som bæres inn til større tanker / cisterner med samlet volum over 25 liter, defineres dette som innlagt vann.  

Sjekkliste for små avløpsanlegg

Dersom du må svare NEI på noen av punktene under, bør du få hjelp av fagfolk til å rette opp feil eller mangler. Sjekklista gir ingen fullstendig kontroll med anlegget, men kan gi deg en pekepinn.  

Formaliteter: 
 • Jeg har kopi av utslippstillatelse fra Tilsynet for små avløpsanlegg eller kommunen, og overholder vilkårene i tillatelsen.
 • Jeg har serviceavtale for alle relevante komponenter i anlegget, som pumper, minirenseanlegg, prefabrikkerte gråvannsanlegg og etterploringsfilter. Servicetekniker sender årsrapport til Tilsynet for små avløpsanlegg.
 • Jeg har rettet opp alle avviksmeldinger fra servicepersonell, slamtømmer og / eller Tilsynet for små avløpsanlegg.
 • Jeg har beregninger som viser at anlegget er dimensjonert for å rense minst 1000 liter avløpsvann per døgn per tilknyttet boenhet.
 • Det er samsvar mellom antall boligenheter eller personer i husstanden og hva som er beskrevet i utslippstillatelsen.
 • Tank som skal tømmes er plassert nær helårsveg for tunge kjøretøyer. Maksimalavstand til kjørbar veg er 25m. Største løftehøyde mellom vei og tankbunnen er 5m.  
 • Anlegget utsetter ikke omgivelsene for sjenerende lukt.
 • Utslippstedet for avløpsvann fra renseanlegget er lokalisert og utformet slik at virkningene av utslippet på resipienten blir minst mulig og brukerkonflikter unngås. Utslippet medfører ikke fare for forurensning av drikkevann
Tanklokk: 
 • Lokket til kummen er forsvarlig sikret. Verken mennekser eller dyr kan falle ned i kummen.
 • Lokket er ikke tildekket. Det er enkelt for slamtømmer, servicetekniker og tilsynspersonell å finne anlegget.
 • Lokket kan løftes bort av én person, uten bruk av maskiner.
 • Det er ikke jord, grus, maurtue eller vegetasjon rundt lokket som kan falle ned i tanken når lokket åpnes.  
Slamavskiller: 
 • Slamavskilleren har tre kammer, enten ved skillevegger eller flere kummer. Samlet volum er minst 4 m3 når ett hus er tilknyttet, eller 7m3 hvis to hus tilknyttet. (For slamavskillere nyere enn 5 år kan andre krav til antall kammer og volum gjelde. Dersom flere hus er tilknyttet, kan du få oppgitt nødvendig volum av Tilsynskontoret.)
 • Både dykket inn- og utløp og eventuelle skillevegger er synlige. Dette er viktig for slamavskillerens funksjon.
 • Vannstanden er i samme høyde som utløpet, ikke høyere eller lavere.
 • Takrenner eller drenering er ikke tilknyttet slamavskilleren.
 • Utløpet fra slamavskilleren ledes inn i nytt rensetrinn, f.eks. infiltrasjonsgrøfter eller minirenseanlegg. Det er ikke tillatt å lede utløp fra slamavskiller direkte til bekk, elv eller sjø.  
Infiltrasjonsgrøfter: 
 • Jeg har fast rutinemessig rengjøring av pumpekum / fordelingskum.
 • Jeg har fast rutinemessig service på pumpe, tilhørende alarmer og elektriske installasjoner.  (Hvis det kun er 1 rør ut fra fordelingskummen, er det ikke krav om pumpe. Du må likevel påse at det renner like mye vann ut i begge rørene.) 
 • Avløpsvannet infiltreres i naturlig stedegne masser.
 • Det er ikke vannutslag på bakken rundt eller nedenfor anlegget.
 • Grøftene ligger mer enn 25 m fra nærmeste bekk eller åpent vann. Det er ikke brønner som kan forurenses av avløpsvannet som skal infiltreres.
 • Det er montert peilerør som går ned i anleggets fordelingslag. Det står ikke vann i dette peilerøret.
 • Det kjøres eller parkeres ikke biler eller andre tunge kjøretøy på infiltrasjonsarealet.
 • Jeg har dokumentasjon fra grunnundersøkelsen som ble gjort da anlegget ble etablert og beregninger for hydraulisk kapasitet.
 • Løsmassene i området anlegget ligger har antatt godt infiltrasjonspotensial, se http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
 • Infiltrasjonsanlegget er etablert etter 1985. Anlegg som er etablert før dette må skiftes ut, da de ikke er dimensjonert for de vannmengdene man bruker i dag. Forventet levetid for infiltrasjonsanlegg er ca. 20 år, men dette varierer mye ut fra byggemåte og belastning.  
Minirenseanlegg: 
 • Anlegget har gyldig teknisk godkjenning fra SINTEF, sjekk Liste over anlegg godkjent hos SINTEF etter ny ordning Kontakt serviceansvarlig for anlegget hvis du er i tvil. Eldre anleggstyper som bl.a. Columbio, husanleggene til Biovac og Aqua Nova har ikke forutsetning til å klare dagens rensekrav. Disse anleggene må derfor byttes ut.
 • Anlegget har både kjemisk og biologisk rensetrinn.
 • Anlegget har etablert mulighet for å ta ut representativ utløpsprøve.
 • Hvis renset avløpsvann føres til bekk / elv eller innsjø, har anlegget etterpoleringsfilter med renseegenskaper for fosfor, tarmbakterier og organisk materiale.  
Prefabrikkerte gråvannsanlegg: 
 • Anlegget har etablert mulighet for å ta ut representativ utløpsprøve.  
Tett tank: 
 • Tanken har alarm for høyt vann-nivå.
 • Vanntilførselen til tanken er ikke større enn at det holder med slamtømming 1 – 2 ganger i året.  
Sandfiltergrøft: 
 • Plassbygget sandfiltergrøft brukes kun som etterpoleringsfilter etter f.eks. minirenseanlegg. Plassbygget sandfiltergrøft brukes ikke som hovedrensetrinn for toalettavløp, dvs. med kun slamavskiller foran. 
 • Det er tilrettelagt for prøvetaking i utløpet fra sandfilteret, ved prøvetakingskum e.l.
 • Jeg har klare planer for hvordan filtermassen skal skiftes ut.
 • jeg skifter ut filtermassen når den forventede brukstiden er oppbrukt. Dette må gjøres jevnlig, med noen års mellomrom, avhengig av type filtermasse, dimensjonering og bruk.  

Hvordan utføres tilsyn av avløpsanleggene?

Samtidig med slamtømming gjennomfører tømmefirmaet også en kontroll av tilstanden i avløpsanleggene. Tilsynet omfatter også prøvetaking og analyse av vannprøver fra minirenseanlegg og gråvannsanlegg, kontroll av eventuell oppstuving i infiltrasjonsarealer, kontroll av utslippspunkt, og oppfølging av anlegg som ikke fungerer slik de skal. Tilsynet skjer etter en egen strategi og tilsynsplan

Dårlige avløpsanlegg oppdages også ved at kommunen tar vannprøver i lokale elver, bekker, ved badeplasser og i private drikkevannskilder. Hvis vannprøvene er forurenset, tas det flere prøver for å sirkle inn forurensningskilden. Tilsynsgebyret finansierer også dette, for mer informasjon, se gebyrregulativ og prisliste.

Tilsyn av avløpsanlegg er svært viktig for å forebygge forurensning i vannsig og bekker, og i neste omgang private drikkevannskilder, badeplasser og jordvanningsanlegg. Ordningen finansieres ved at alle husstander som ikke er tilknyttet kommunal avløpsledning betaler et tilsynsgebyr.

Krav om oppgradering av avløpsanlegg

Det har skjedd en stor utvikling i tekniske løsninger for små avløpsanlegg de siste tiårene. Samtidig bruker husholdningene i dag mye mer vann enn hva som var vanlig i forrige generasjon. Derfor er det ikke alle avløpsanlegg som er i bruk i dag som tilfredsstiller dagens krav. Ved krav om oppgradering vurderer vi alltid alvorlighetsgraden på forurensningen.

Regelverk

Kommunestyrene i alle samarbeidskommunene har vedtatt Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter m.v. og Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg.

For mer informasjon, se gebyrregulativ og prisliste

Renseresultater for minirenseanlegg og prefabrikkerte gråvannsanlegg

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen har rutinemessig prøvetaking av restutslipp fra minirenseanlegg annet hvert år. I 2016 har vi også startet prøvetaking av gråvannsanlegg. I lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter mv. er det satt følgende krav til restutslipp fra denne type anlegg:

Parameter: Utløpskonsentrasjon:
Tot-P <1,0mg/l (Dette tilsvarer en renseeffekt på >90%
BOF5 <25mg/l (Dette tilsvarer en renseeffekt på >90%
TKB / E.coli <1.000 stk/100ml (Kravet frafalles der restutslipp ledes til grunn)

Formålet med prøvetakingen er å identifisere anlegg som ikke renser så godt som forventet, og som derfor har behov for ytterligere undersøkelser eller tiltak. Prøvetakingen er utført etter opplæring fra leverandøren av anlegget, og vi har løpende dialog med leverandørene angående retting av feil som oppdages.

Feilkilder og resultater

Det må påpekes at vannprøven kun viser et øyeblikksbilde, og at renseeffekten alltid vil variere over tid. Resultatene kan også bli påvirket av hva som havner i toalettet (kjemikalier, fett, søppel).

Renseresultatene er vist med følgende fargekoder:

 • Grønn - Anlegg som greier rensekravet i forurensningsforskriften, gitt i tabell over
 • Gul - Anlegg med litt for høyt utslipp, undersøkelse nødvendig, total fosfor < 4,0 mg/l organisk stoff < 40mg/l
 • Rød - Anlegg med alt for høyt utslipp, tiltak nødvendig

Anlegg som mangler rensetrinn for hhv. fosfor eller organisk stoff er utelatt fra sammenstillingen, antall anlegg er oppgitt i tabellen. Anlegg med åpenbare driftsproblemer er ikke prøvetatt, og servicemannen har fått beskjed om problemet.

Tilsynskontoret tar prøver fra minirenseanleggene annet hvert år. Dersom servicemann foretar utbedringer på anlegg, ønsker vi fortløpende å ta nye, ekstra vannprøver for å dokumentere effekten. Resultatene under vil da også oppdateres fortløpende.

Renseresultater for ulike typer minirenseanlegg

Renseresultater for ulike typer gråvannsanlegg

 

Ofte stilte spørsmål om tilsyn

Hvorfor kan dere ikke samle alle gebyrene på samme faktura?

Tilsynsgebyret har en annen innfordringsmåte enn slamtømmegebyret. Av hensyn til innfordringen må vi derfor sende separate fakturaer for de to gebyrene. Vi beklager så mye ulempene dette medfører for deg som anleggseier!

Hva brukes pengene i tilsynsgebyret til?

Tilsynsgebyret omfatter alt kommunens arbeid for å hindre forurensning fra små avløpsanlegg, bl.a. kontroll av tanken ved tømming, prøvetaking og analyse av vannprøver fra minirenseanlegg og gråvannsanlegg, kontroll av oppstuving i infiltrasjonsarealer, kontroll av utslippspunkt, analyse av vannprøver fra lokale vannkilder og vassdrag, rapportering til nasjonale myndigheter og oppfølging av anlegg som ikke fungerer slik de skal. Minirenseanlegg må i tillegg ha egen serviceavtale fra leverandør. Mer informasjon finnes i Tilsynsplanen.

Avløpsanlegget mitt har ikke hatt noe tilsyn siden i fjor. Hvorfor må jeg betale tilsynsgebyr i år?

Tilsynsgebyret er et årsgebyr, og gebyrsatsene er beregnet ut fra at anlegget skal kontrolleres samtidig med slamtømming. Det betyr at du også må betale gebyr for det året du ikke har tømt anlegget. Tilsynsgebyret finansierer også andre aktiviteter, se Tilsynsplanen

Eiendommen min er ikke i bruk. Må jeg betale for tilsyn da?

Alle eiendommer med avløpsanlegg < 50 pe omfattes av tilsynsordningen. Gebyrregulativets punkt 3.1 sier imidlertid at: For eiendommer som ikke er i bruk i ett kalenderår eller lenger, kan det søkes skriftlig fritak fra tilsyn. Forutsetning for å gi fritak er at tømmefirma tømmer anlegget fullstendig og gir tilsynskontoret beskjed om at dette er gjort. For eiendommer hvor det er gitt fritak, plikter eier selv å informere når avløpsanlegget igjen tas i bruk. Tilsynskontoret vil også hvert år rutinemessig undersøke hvorvidt eiendommen fortsatt står ubebodd.

Du må altså be tømmefirma gjennomføre slutt-tømming. Da tømmes tanken helt for vann, og tømmefirmaet gir oss beskjed om dette. Deretter skriver du en epost eller et brev til oss og forklarer framtidsplanene for eiendommen. Ut fra dette kan vi registrere anlegget som ute av bruk, og du slipper faktura for slamtømming og tilsyn. Du må påregne å få årlige spørsmål om anlegget fortsatt er ute av bruk, og vi kan også gjennomføre kontroller for å sjekke om det står vann i anlegget.

Må jeg betale tilsynsgebyr når jeg skal tilknytte meg kommunalt avløp i løpet av året?

Gebyr for tilsyn faktureres hver høst. Alle avløpsanlegg som er registrert i drift per 01.07. må betale tilsynsgebyr for dette året. For anlegg som skal nedlegges / tilknyttes kommunalt avløpsnett, må ferdigmeldingsskjema for arbeidet foreligge før 01.07. hos tilsynskontoret for at anlegget skal kunne unntas tilsynsgebyr.

Kommunen må alstå sende oss kopi av søknad om ferdigattest datert før 01. juli 2020 hvis du skal slippe å betale tilsynsgebyr.

Hva må jeg gjøre ved eierskifte på eiendommen?

I punkt 1.1 i vårt gebyrregulativ står det: Ved salg av eiendom skal oppgjøret for kommunale gebyrer skje mellom selger og kjøper, gjerne med bistand fra eiendomsmegler. Kommunen har ikke ansvar for dette oppgjøret.  Det er altså en av meglers rutineoppgaver i forbindelse med salget å avregne gebyrer i forhold til når på året eierskiftet skjedde. 

I vårt anleggsregister har vi en kobling til det statlige eiendomsregisteret (matrikkelen). Ved eierskifte får vi derfor informasjon om ny eier så snart dette er tinglyst.

For noen eiendommer har vi gjort avtale om at fakturaer og annen informasjon skal sendes til andre enn tinglyst eier. I slike tilfeller oppdateres ikke eierinformasjonen automatisk, og eier må derfor gi oss beskjed dersom det skjer et eierskifte.

Hvorfor er det lik pris på tilsynsgebyret for ulike anleggstyper? Det er jo forskjell på hvor ofte ulike anlegg skal ha tilsyn?

Ved beregning av gebyrprisen er det tatt hensyn til både forventet arbeidstid, utgifter til analyse av vannprøver og hvor mye mangler / behov for oppfølging de ulike anleggstypene vanligvis har. Kostnadsforskjellene mellom de ulike anleggstypene ble da så små at det ikke var grunn til å differensiere gebyrprisen. Tilsvarende kostnadsberegninger gjøres hvert år som ledd i arbeidet med gebyrregulativet.

Alle kommunale gebyrer for vann og avløp skal settes slik at utgifter og inntekter går i balanse. Dersom regnskapet skulle vise at dagens satser gir et overskudd, vil gebyrene bli redusert neste år. Se også gebyrregulativ og prisliste

Kommer denne ordningen på toppen av de vanlige kommunale avgifter vi betaler hvert halvår?

Eiere av private avløpsanlegg betaler ikke kloakkavgift til kommunen, de betaler i stedet slamtømmegebyr og tilsynsgebyr. Gebyrsatsene vedtas av kommunestyret i hver kommune ved hvert årsskifte. Hvis du får faktura fra kommunen for andre kommunale tjenester, inngår ikke slamtømming og tilsynsgebyr på kommunens faktura.

Jeg har minirenseanlegg, og det kommer servicemann og ser til anlegget flere ganger i året. Hvorfor må jeg i tillegg betale for at andre skal kontrollere det?

Eiere av minirenseanlegg må i tillegg ha egen serviceavtale for sitt anlegg. Dette er en teknisk oppfølging av minirenseanlegget som ikke overlapper med tilsynet beskrevet over. Servicemann har ansvar for at alle tekniske komponenter fungerer, beredskap ift. reservedeler, påfylling av kjemikaler mm.

Ved tilsynet ser man også etter andre ting enn servicemannen gjør, for eksempel utløpskonsentrasjoner i restutslippet fra minirenseanlegget, hvor restutslippet føres og at det ikke kommer i konflikt med brukerinteresser som drikkevann, bading, barns lek eller jordvanning. I tillegg har vi oppfølging av servicerapporter fra firmaet som utfører service og vedlikehold.

Undersøkelser som er gjort av minirenseanlegg i drift viser at det er store variasjoner i utløpskonsentrasjonene. Grunnen til dette kan være at en del av anleggene har mangelfullt vedlikehold og driftsoppfølging. Dette kan medføre at anleggene renser ikke så godt som forventet. For mer informasjon, se Bioforsk og COWI Rapporter.

Naboen min har i alle år skrytt av at han har gratis kloakk – overløpsrøret fra septiktanken hans går rett i bekken. Blir han tatt nå?

Ja, dette er en viktig effekt av kontrollordningen. Alle som ikke er tilknyttet det kommunale avløpssystemet, må betale det årlige gebyret og får besøk av tømmebilen. Ulovlige systemer blir oppdaget når kommunens kontrollør kommer på besøk. Eier får da en tidsfrist for å utbedre avløpsanlegget. Brudd på forskriften kan straffes med tvangsmulkt.

Jeg har utedo, må jeg likevel betale tilsynsgebyret?

Eiendommer som ikke har innlagt vann, omfattes ikke av slamtømme- eller tilsynsordningen. Vi ønsker likevel å registrere hvilken toalettløsning eiendommen har, til bruk ved kartlegging av forurensning i nærmiljøet.

Hvis du har innlagt vann, må du betale tilsynsgebyr selv om du ikke har vannklosett. Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg e.l. som er ført innendørs gjennom rør eller ledninger. Dette omfatter også hageslanger og regnvann fra takrenne som fører vann inn i bygningen. 

Hva kan gjøres for å redusere tilsynsgebyret?

Det betales ett gebyr per anlegg hvert år, uavhengig av hvor mange husstander som er tilknyttet anlegget. For husstander som har separate avløpsanlegg for svartvann og gråvann, betales imidlertid kun ett tilsynsgebyr.

Hvis du deler avløpsanlegg med naboen, deler du også utgiftene. Avløpsanlegget må da være dimensjonert til å rense avløpsvann fra flere husstander. Gebyrene følger eiendommen, så hvis naboen ikke betaler sine regninger, er det likevel ikke ditt problem.

Hvilket ansvar har jeg for avløpsanlegget mitt?

Siden du har et privat avløpsanlegg, er det du selv som er ansvarlig for at anlegget renser godt nok etter dagens krav. Teknisk avanserte anlegg har vanligvis krav om serviceavtale med fagkyndig firma. Her finner du mer informasjon om Eiers ansvar:

 • Kummer skal sikres med tilpasset kumlokk. Dette skal forhindre tilgang ved barns lek og fallulykker.
 • Krav og vilkår som stilles i utslippstillatelsen skal overholdes.
 • Renseanlegget skal ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med dimensjoneringskriteriene for anlegget.
 • Det skal være enkel adkomst til anlegget for slamtømming og tilsyn.
 • Det skal ikke kastes søppel, fett eller farlig avfall i anlegget
Hva anses som tilstrekkelig sikring av kumlokk?

Anleggseier er ansvarlig for at kumlokk er sikret slik at de ikke er farlige for små barn eller dyr. Lokk av glassfiber eller annet lett materiale må sikres med splint, hengelås e.l. Husk imidlertid at tanken skal være tilgengelig for slamtømmer. Lokket må ikke være tyngre enn at en voksen person greier å flytte det ved tømming eller tilsyn.