Hopp til innhold

Folkehelse i Lier

Gå til

Helsefremmende liersamfunn - målsetning

Folkehelse målsetningen er at vi sammen skalper et helsefremmende liersamfunn med flere og bedre leveår med jevnere kår.

"Grønne Lier skal være en foregangskommune i folkehelsearbeidet, sier vi i vår kommuneplan. Det forplikter. Lier kommune skal være et helsefremmende samfunn der man har noe å leve av og for".

Sitat ordfører Gunn Cecilie Ringdal 

Folkehelseutfordringer

Data fra folkehelseprofilen viser at folkehelsa i Lier er noe over landsgjennomsnittet. Liunger har generelt gode levekår, bra helsetilstand og gode levevaner, men dette er ikke situasjonen for alle liunger. Det er fortsatt mange utfordringer å løse, men vi er på rett vei. Folkehelseutfordringene i Lier er som i resten av landet:

 • Sosiale ulikheter
 • Psykisk helse
 • Barn og unge
 • Levevaner

Folkehelsestrategi i Lier

Folkehelsestrategien 2019 - 2028 konkretiserer konkretiserer hvordan Lier kommune kan nå målsetningen om et helsefremmende samfunn med flere og bedre leveår med jevnere kår.

HelsefremmendeSamfunn bilde.png

Handlingsdelen til folkehelsestrategien presiserer ti prioriterte folkehelseområder for perioden 2020-2023. 

 1. Folkehelse i planlegging
 2. Oversikt med LiRe- Lier Registeret
 3. SAL - Sunne og aktive liunger
 4. ABC for mental sunnhet
 5. Unge i utdanning og arbeid
 6. BUA - både utstyr og aktivitet
 7. Lieropplevelser
 8. Friskliv og mestring
 9. Gode nærmiljøer
 10. Folkehelsegruppe

Folkehelsesatsning - helsefremmende samfunnsutvikling

Folkehelsestrategien skal:

 1. Bidra til at Lier kommune gjør en helhetlig, målrettet og langsiktig innsats i folkehelsearbeidet
 2. Peke ut de områdene som skal gis særlig oppmerksomhet og ressurser

1. Folkehelse i planlegging

Befolkningens helse skal ivaretas i kommunens planlegging, dette følger av folkehelseloven og plan- og bygningsloven. Integrering av folkehelse i planer er et viktig virkemiddel i det systyematiske folkehelsearbeidet.

Målsetning

Folkehelse får en tydeligere plass i Lier kommunes planer.

Status i folkehelsearbeidet

I Lier er vi i gang med å gjøre folkehelse til et fast tema i alle våre plansaker. Det handler blant annet om gode bomiljøer, tilgang til marka, gang/sykkel, uteoppholdsarealer, gode møteplasser for alle aldergrupper.

Vi jobber også systematisk med bruk av sjekkliste for helsefremmende samfunnsutvikling

Kommuneplanens samfunnsdel er et eksempel på at folkehelse har fått en tydeligere plass i Lier kommunes planer.

2. Oversikt på folkehelsedata

God oversikt bidrar til god folkehelse. Formålet er å sikre at vi gjør de rette tingene, på rett måte til rett tid og oppnår ønsket effekt av folkehelsearbeidet.

Målsestning 

Bedre oversikt på folkehelsedata.

Status i folkehelsearbeidet 

Det er begrenset framdrift på sammenstilling av folkehelsedata i 2020 og 2021 på grunn av koronapandemien.

3. Sunne og aktive liunger

Sunne og aktive liunger (SAL) er en modell for livsmestring i skole og barnehage med fokus på trivsel, bevegelsesglede, sunne matvaner og mental sunnhet. Livsmestring er sentralt i et helsefremmende samfunn og en forutsetning for å utvikle robuste liunger som takler hverdagen og er rustet for fremtidige utfordringer. SAL handler om å kunne forstå og ha mulighet til å påvirke avgjørende faktorer for å mestre eget liv.

Målsetning

Videreutvikle helsefremmende barnehager og skoler via SAL.

Status i folkehelsearbeidet

God framdrift, til tross for noe redusert aktivitet i 20202 og 2021 pga. Covid-19.

 • God framdrift
 • Høy aktivitet og god deltagelse på SAL aktiviteter
 • God nytteverdi
 • Smart ressursbruk
 • Kontinuerlig videreutvikling

Les mer om Sunne og aktive liunger 

4. Mental sunnhet

Mental sunnhet handler om å ha det bra og fungere godt. Aktive handlinger i et meningsfylt fellesskap bidrar til mental sunnhet. Sunn mental helse gjør deg mer robust og bedre rustet til å takle utfordringer og stress i hverdagen.

 • Gjør noe aktivt: Gå en tur, les en bok, lag mat, rydd i boden eller meditere. Det er mange måter å være aktiv på.
   
 • Gjør noe sammen: Gjør noe som styrker følelsen av å høre til og være del av et fellesskap. Finn en aktivitet eller hobby der du treffer andre. Mennesker trenger mennesker.   

 • Gjør noe meningsfylt: Gjør noe som gir følelse av mening og verdi i livet. Hjelp naboen, engasjer deg i en frivillig organisasjon, lær deg noe nytt og gi deg selv en utfordring.  

Målsetning

Implementere ABC for mental sunnhet (metodikk) i liersamfunnet.

Status i folkehelsearbeidet

God framdrift, til tross for noe redusert aktivitet i 2020 og 2021 pga. Covid-19.

 • Høy aktivitet og god deltagelse på aktiviteter som feremmer mental sunnhet.
 • God nytteverdi.
 • Kontinuerlig videreutvikling.

Les mer om Lier kommunes arbeid med mental sunnhet

5. Unge i arbeid

Arbeid og utdanning er viktige elementer for både psykisk og fysisk helse, og er helsefremmende i seg selv. Høy sysselsetting er samtidig en forutsetning for å sikre en bærekraftig velferdsstat, redusere sosiale forskjeller, forbygge fattigdom og oppnå likestilling.

Målsetning

Bidra til at flere unge liunger er i utdanning eller arbeid.

Status i folkehelsearbeidet

Det har vært utfordringer i dette arbeidet i 2020 og 2021 pga. Covid-19.

 • Koronapamndemien ga historiens høyeste arbeidsledighet på kort sikt og mange var ungdommer. Covid-19 har forsterket behovet for at vi får ungdommer gjennom skole/utdanningsløp uten at de faller ut.
 • Unge i arbeid og utdanning jobbes det med på flere plan. I et langsiktig perspektiv viser utredninger at arbeidet med å bidra til at flere unge er i utdanning eller arbeid starter med helsefremmende fokus fra helsetjenesten samt styrket fokus på livsmestring i barnehage og skole. I et mer kortsiktig perspektiv er det først og fremst NAV sitt ungdomsteam i samarbeid med ungdomshjelpa (0-26) og Friskliv som har hatt fokus på denne folkehelseutfordringen. Nytt tiltak høsten 2020 er Friskliv ung

6. BUA - både utstyr og aktivitet

Sosiale ulikheter og "utenforskap" er en vesentlig folkehelseutfordring både på kort og lang sikt i Lier. BUA er et eksempel på innovativt folkehelsetiltak som bidrar til å redusere sosiale ulikheter. De benyttet samme metodikk som folkebibliotekene og tilbyr utstyr og aktivitet til alle.

BUA har på kort tid blitt godt forankret i Lier kommune. BUA er også et miljøtiltak som stimulerer til deling og gjenbruk.

Målsetning

Flere er kjent med å bruker BUAs tilbud.

Status i folkehelsearbeidet

God framdrift, til tross for noe redusert aktivitet i 2020 og 2021 pga. Covid-19.

 • Høy aktivitet
 • Kontinuerlig videreutvikling

Les mer om BUA i Lier

7. Lieropplevelser

Lieropplevelser.no er en nettside som synliggjør det man kan oppleve og delta på i Lier; friskliv og mestringstilbud, friluftsliv, aktiviteter, kunst og kulturopplevelser, historie, møteplasser og fritidstilbud.

Målsetning

Lieropplevelser.no er videreutviklet og flere er kjent med og bruker nettportalen.

Status i folkehelsearbeidet

Nettstedene ble aktivt brukt og fikk nye brukeer i 2020 og 2021.  

 • Lieropplevelser har en sentral rolle med å synligjøre hvilke helsefremmende aktiviteter som er mulig å delta på under den pågående kornapandemien. Tilbakemeldinger viser at Covid-19 har gitt et økt behov for friskliv og mestringstilbud.

 • Kontinuerlig videreutvikling av nettsiden. 

Les mer på lieropplevelser.no

8. Friskliv og mestring

Friskliv og mestring er fellesbetegnelser for aktiviteter som gir økt innsikt og styrker mestring av egen livssituasjon. Det er konkretisert seks satsningsområder for friskliv og mestring:

 • Etablere barn, unge og familie hjelpa, en dør inn
 • Videreutvikle og styrke helsesykepleier tjenesten
 • Videreutvikle og styrke ergo- og fysioterapitjenesten
 • Videreutvikle og styrke Lier frisklivssentral (friskliv voksen samt barn og unge) og forebyggende helseteam (friskliv senior)
 • Videreutvikle friluftsliv sin rolle for livsmestring
 • Videreutvikle kunst og kultur sin rolle for livsmestring

Målsetning

Flere deltar på helsefremmende aktiviteter.

Status i folkehelsearbeidet

Begrenset framdrift i 2020 og 2021 pga. Covid-19.

 • Covid-19 har ført til begrenset deltagelse på Friskliv og mestringsaktiviteter i alle grupper liunger, men vi ser en styrket bruk av marka til aktivitet og rekreasjon.
 • Vurderinger viser at et redusert friskliv og mestringstilbud er spesielt bekymringsfullt for barn og unge, seniorer og personer i risikogrupper. 

Les mer på Friskliv Lier og Helsetips - helsefremmende levevaner

9. Gode nærmiljøer og aktive lokalsamfunn

Alle skal ha et godt og trygt sted å bo. Helsefremmende nærmiljø og lokalsamfunn er viktig for å styrke sosial bærekraft, og for å oppfylle den sosiale dimensjonen av FNs bærekraftmål "Gjør byer og bosetninger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige".

 • Videreutvikle en variert og helhetlig boligmasse
 • Etablere helsefremmende stedsutvikling
 • Videreutvikle arbeidet med synliggjøring av det lokale folkehelsearbeidet 

Målsetning

Bidra til gode nærmiljøer og helsefremmende stedsutvikling.

Status i folkehelsearbeidet

 • Fokus på variert og helhetlig boligmasse samt helsefremmende stedsutvikling i arealdel av kommuneplanen og reguleringsplaner.
 • Koronapandemien har begrenset tradisjonell synliggjøring av lokalt folkehelsearbeid i Lier. Som et eksempel ble Lierdagene og andre arrangementer som bidrar til aktive lokalsamfunn avlyst. Det positive er at kreativiteten har blomstret, og det er utviklet flere alternativer og spesielt digitale løsninger som stimulerer til et helsefremmende liersamfunn.

10. Folkehelsegruppe

Folkehelse skal ivaretas på alle nivå i kommunens arbeid, og mellom kommunen og dens samarbeidspartnere.

Målsetning

Etablere folkehelsegruppe.

Status i folkehelsearbeidet

Utsatt pga. Covid-19.

 • Etablering av folkehelsegruppe med representanter fra alle folkehelseaktørene (den enkelte liung, offentlig sektor, næringslivet og frivilligheten) er utsatt.
 • Vi vurderer medlemskap i nettverket Sunne kommune

 

Folkehelsedata

Under følger lenker til rapporter og kartlegginger om folkehelsen i Lier.

Kontaktperson - folkehelsekoordinator

Folkehelsekoordinator Live Brekke.

E-post: live.brekke@lier.kommune.no tlf: 900 48 424 

Sist oppdatert: 12. august 2022

Fant du det du lette etter?