Folkehelse i Lier

Gå til

Folkehelse og folkehelsearbeid

Med begrepet folkehelse mener vi befolkningenshelsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger sykdom, skade eller lidelse, og beskytter mot helsetrusler.

Folkehelse i Lier

Generelt god folkehelse, men ikke for alle

Data fra folkehelseprofilen viser at folkehelsa i Lier er noe over landsgjennomsnittet. Liunger har geneelt gode levekår, bra helsetilstand og gode levevaner, men dette er ikke situasjonen for alle liunger. Folkehelseutfordringene i Lier er som i resten av landet sosiale ulikheter og psykisk helse, samt utfordringer relatert til barn og unge og levevaner.

Folkehelsestrategien 2029-2028 konkretiserer hvordan Lier kommune kan nå målsetningen om et helsefremmende samfunn med flere og bedre leveår med jevnere kår.

HelsefremmendeSamfunn bilde.png

Handlingsdelen til folkehelsestrategien presiserer ti prioriterte folkehelseområder for perioden 2020-2023. 

 1. Folkehelse i planlegging
 2. Oversikt med LiRe- Lier Registeret
 3. SAL - Sunne og aktive Liunger
 4. ABC for mental sunnhet
 5. Unge i utanning og arbeid
 6. BUA - både utstyr og aktivitet
 7. Lieropplevelser
 8. Friskliv og mestring
 9. Gode nærmiljøer
 10. Folkehelsegruppe

Kontaktperson - folkehelsekoordinator

Folkehelsekoordinator Live Brekke

Mail: live.brekke@lier.kommune.no tlf: 900 48 424 

Helsefremmende Liersamfunn - målsetning

Folkehelsemål

Et helsefremmende Liersamfunn med flere og bedre leveår med jevnere kår.

God folkehelse skapes gjennom god samfunnsutvikling.

"Vi har alle et ansvar for å utvikle et samfunn som fremmer god fysisk og psykisk helse, der hver enkelt av oss har ansvar for egen helse. Vi skal samtidig ta vare på hverandre. For å nå målet om bedre folkehelse , må vi alle bidra; den enkelte liung, frivillige organisasjoner, næringslivet og kommunale virksomheter. Sammen skaper vi et helsefremmende Liersamfunn."

Sitat Ordfører Gunn Cecilie Ringdal 

Folkehelseutfordringer

Folkehelseutfordringene i Lier skiller seg i liten grad fra utfordringene i Norge. Folkehelsedata viser at hovedutfordringene er:

 • Sosiale ulikheter
 • Psykisk helse
 • Barn og unge
 • Levevaner

Folkehelsesatsning - helsefremmende samfunnsutvikling

Folkehelsestrategi med handlingsdel

Folkehelsestrategien skal

 1. Bidra til at Lier kommune gjør en helhetlig, målrettet og langsiktig innsats i folkehelsearbeidet
 2. Peke ut de områdene som skal gis særlig oppmerksomhet og ressurser

1. Folkehelse i planlegging

Befolkningens helse skal ivaretas i kommunens planlegging, dette følger av folkehelseloven og plan og bygningsloven. Integrering av folkehelse i planer er et viktig virkemiddel i det systyematiske folkehelsearbeidet.

Kommuneplanens samfunnsdel er et eksempel på at folkehelse har en tydeligere plass i Lier kommune sine planer.

2. Oversikt med LiRe

God oversikt er en forutsetning for god folkehelse. LiRe er en systematisk kartlegging av folkehelsa i Lier kommune. Den skal bidra til å kvalitetssikre folkehelsearbeidet i kommunen.

Alle innbyggere i Lier over 18 år fikk våren 2019 invitasjon til å delta i Lier Registeret. Ca 5000 Liunger har deltatt. Registreringen foregikk elektronisk i samarbeid med Norsk Senter for Forskningsdata (NSD). Kartleggingen danner grunnlag for en rapport om folkehelsen og folkehelsearbeidet i kommunen. Resultater legges frem våren 2020

Følg link for mer info om LiRe

Det vil i 2020 også bli lagt frem revdert utgave av folkehelserapporten fra 2016 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Lier kommune

Ungdata blir også gjennomført i 2020

3. Sunne og Aktive Liunger

Sunne og Aktive Liunger (SAL) er en modell for livsmestring i skole og barnehage med fokus på trivsel, bevegelsesglede og sunne matvaner. Livsmestring er sentralt i et helsefremmende samfunn og forutsetning for å utvikle robuste liunger som takler hverdagen og er rustet for fremtidige utfordringer. SAL handler om å kunne forstå og ha mulighet til å påvirke avgjørende faktorer for å mestre eget liv.

I 2019 deltok ca 80% av skolene og barnehagene i Lier i SAL modellen. Les mer om Sunne og Aktive Liunger  

4. ABC for mental sunnhet

ABC for mental sunnhet er en forskningsbassert australsk rammeverk som oppforderer folk til å gjøre valg som gir bedre mental helse. Det er et positivt og handlingsorientert fokus på mental sunnhet. Essensen er aktive handlinger i et fellskap som oppleves meningsfylt.

ABC budskapet har nådd ca 1.500 personer på ulike arrangementer i 2019. 

ABC for mental sunnhet synliggjør tre grep som styrker mentale sunnhet. 

 • Gjør noe aktivt
 • Gjør noe sammen
 • Gjør noe meningsfylt 

5. Unge i arbeid

Denne folkehelseutfordringen jobbes det med på flere plan. I et langsiktig perspektiv viser utredninger at arbeidet med å bidra til at flere unge er i utdanning eller arbeid starter med helsefremmende fokus fra helsetjenesten samt styrket fokus på livsmestring i barnehage og skole. I et mer kortsiktig perspektiv er det først og fremst NAV sitt ungdomsteam i samarbeid med ungdomshjelpa (0-26) som har hatt fokus på denne folkehelseutfordringen.

Følg link for mer info om Ungdomshjelpa

6. BUA - både utstyr og aktivitet

Sosiale ulikheter og "utenforskap" er en vesentlig folkehelseutfordring både på kort og lang sikt i Lier. Eksempel på innovativt folkehelsetiltak som bidrar til å reduserer sosiale ulikheter er BUA. De benyttet samme metodikk som folkebibloitekene og tilbyr utstyr og aktivitet til alle.

BUA har på kort tid blitt godt forankret i Lier kommune, og ble nylig kåret til nest best i landet. De har i 2019 hatt ca 6800 utlån. BUA er også et miljøtiltak som stimulerer til deling og gjenbruk

Følg link for mer info om BUA

7. Lieropplevelser

Lieropplevelser.no er en nettside som synliggjør det man kan oppleve og delta på i Lier; friskliv og mestringstilbud, friluftsliv, aktiviteter, kunst og kulturopplevelser, historie, møteplasser og fritidstilbud i Lier. Nettsiden ble videreutviklet i 2019. 

Følg link for mer info om Lieropplevelser.no

8. Friskliv og mestring

Friskliv og mestring er fellesbetegnelser for aktiviteter som gir økt innsikt og styrker mestring av egen livssituasjon. Det er konkretisert 6 satsningsområder for friskliv og mestring

 • Etablere barn, unge og familie hjelpa, en dør inn
 • Videreutvikle og styrke helsesykepleier tjenesten
 • Videreutvikle og styrke ergo- og fysioterapitjenesten
 • Videreutvikle og styrke Lier Frisklivssentral (Friskliv voksen samt barn og unge) og forebyggende helseteam (Friskliv senior)
 • Videreutvikle friluftsliv sin rolle for livsmestring
 • Videreutvikle kunst og kultur sin rolle for livsmestring

Følg link til mer info om Friskliv Lier og Helsetips - helsefremmende levevaner

9. Gode nærmiljøer og aktive lokalsamfunn

Alle skal ha et godt og trygt sted å bo. Helsefremmende nærmiljø og lokalsamfunn er viktig for å styrke sosial bærekraft, og for å oppfylle den sosiale dimensjonen av FNs bærekraftmål "Gjør byer og bosetninger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige"

 • Videreutvikle en vaiert og helhetlig boligmasse
 • Etablere helsefremmende stedsutvikling
 • Videreutvikle synliggjøring av lokalt folkehelsearbeid 

Følg link til mer info om sjekkliste for helsefremmende samfunnsutvikling og Folkehelsemarkeringer

10. Folkehelsegruppe

Folkehelse skal ivaretas på alle nivå i kommunens arbeid, og mellom kommunen og dens samarbeidspartnere

Kommunal folkehelsegruppe har i 2019 sluttført utarbeiding av folkehelsestrategi med handlingsdel.

Har folkehelsearbeidet ønsker effekt ?

Folkehelsedata for Lier viser at det er utvikling og fremdrift på folkehelsearbeid. Vi jobber kontinuerlig med en mer systematisk evaluering og måling av folkehelearbeidet for å kunne vurdere om tiltakene gir ønsket effekt. Status fra 2019 er at det fortsatt er mange utfordringer å løse, men vi er på rett vei. Se folkehelseprofilen 2020.

Aktuelt om folkehelse

Nyhetsaker om folkehelse sier noe om opplevd effekt av folkehelsetiltak. Se nyhetssaker relatert til folkehelse på Aktuelt om folkehelse 

Folkehelseprofilen 2020

Folkehelseinstituttet (FHI) utarbeidet årlig en folkehelseprofil som viser trekk ved kommunens folkehelse. I år er temaet "Sosial bærekraftige lokalsamfunn" FNs 17 mål for bærekraft deles i tre områder klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Det er sosiale forhold som settes i fokus i folkehelseprofilen for 2020. 

Folkehelseprofilen presiserer at sosialbærekraft og folkehelse handler om å fremme en samfunnsutvikling som bidrar til 

 • Tilhørighet til andre mennesker og steder
 • Trygghet og livsmestring
 • Tilgang til bolig, arbeid og lokale tilbud
 • Tilitt til mennesker og myndigheter

Tall for Lier viser en lavere andel enn landet for indikator trygt nærmiljø (Ungdata), og kun 2/3 av vår ungdom sier de er fornøyd med lokalmiljøet. Dataene viser grei tilgang på boliger og en lavere andel enn landet bor trangt. Valgdeltagelsen i Lier var som i landet 65%.

Andre trekk i folkehelseprofilen for Lier 2020

 • Dataene viser at folkehelsen i Lier er noe over landsgjennomsnittet. Liunger har generelt gode levekår, bra helsetilstand og gode levevaner
 • 11 av 34 indikatorer er bedre enn landet, og kun 2 indikatorer er signifikant dårligere enn landsnivået.
 • De siste årene har Lier hatt en utvikling med flere av indikatorene på landsnivået, 17 av 34 (50%). Det gjør at Lier som Norge har folkehelseutfordringer relatert til sosiale ulikheter, psykisk helse, oppvekst/barn og unge samt levevaner.

Folkehelseprofil Lier kommune 2020

Folkehelsemarkeringer

Lier kommune samarbeider årlig med frivilligheten og næringslivet om folkehelsemaringer

Folkehelsemarkeringer i Lier

Folkehelsedata

Under følger linker til rapporter og kartlegginger om folkehelsen i Lier.

Fra 2020

Relevante folkehelsedata fra 2019 og eldre

Sist oppdatert: 08. juli 2020
Skribent: Folkehelsekoordinator Live Brekke

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?