Folkehelse i Lier

Gå til

Folkehelse og folkehelsearbeid

Med begrepet folkehelse mener vi befolkningenshelsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger sykdom, skade eller lidelse, og beskytter mot helsetrusler.

Folkehelse i Lier

Generelt god folkehelse, men ikke for alle

Data fra folkehelseprofilen viser at folkehelsa i Lier er noe over landsgjennomsnittet. Liunger har generelt gode levekår, bra helsetilstand og gode levevaner, men dette er ikke situasjonen for alle liunger. Folkehelseutfordringene i Lier er som i resten av landet sosiale ulikheter og psykisk helse, samt utfordringer relatert til barn og unge og levevaner.

Folkehelsestrategien 2019-2028 konkretiserer hvordan Lier kommune kan nå målsetningen om et helsefremmende samfunn med flere og bedre leveår med jevnere kår.

HelsefremmendeSamfunn bilde.png

Handlingsdelen til folkehelsestrategien presiserer ti prioriterte folkehelseområder for perioden 2020-2023. 

 1. Folkehelse i planlegging
 2. Oversikt med LiRe- Lier Registeret
 3. SAL - Sunne og aktive Liunger
 4. ABC for mental sunnhet
 5. Unge i utanning og arbeid
 6. BUA - både utstyr og aktivitet
 7. Lieropplevelser
 8. Friskliv og mestring
 9. Gode nærmiljøer
 10. Folkehelsegruppe

Kontaktperson - folkehelsekoordinator

Folkehelsekoordinator Live Brekke

Mail: live.brekke@lier.kommune.no tlf: 900 48 424 

Helsefremmende Liersamfunn - målsetning

Folkehelsemål

Et helsefremmende Liersamfunn med flere og bedre leveår med jevnere kår.

Sammen skaper vi et helsefremmende liersamfunn.

"Grønne Lier skal være en foregangskommune i folkehelsearbeidet, sier vi i vår kommuneplan. Det forplikter. Lier kommune skal være et helsefremmende samfunn der man har noe å leve av og for."

Sitat Ordfører Gunn Cecilie Ringdal 

Folkehelseutfordringer

Folkehelseutfordringene i Lier skiller seg i liten grad fra utfordringene i Norge. Folkehelsedata viser at hovedutfordringene er:

 • Sosiale ulikheter
 • Psykisk helse
 • Barn og unge
 • Levevaner

Folkehelsesatsning - helsefremmende samfunnsutvikling

Folkehelsestrategi med handlingsdel

Folkehelsestrategien skal

 1. Bidra til at Lier kommune gjør en helhetlig, målrettet og langsiktig innsats i folkehelsearbeidet
 2. Peke ut de områdene som skal gis særlig oppmerksomhet og ressurser

1. Folkehelse i planlegging

Befolkningens helse skal ivaretas i kommunens planlegging, dette følger av folkehelseloven og plan og bygningsloven. Integrering av folkehelse i planer er et viktig virkemiddel i det systyematiske folkehelsearbeidet.

Målsetning

Folkehelse får en tydeligere plass i Lier kommune sine planer

Status høst 2020 

God framdrift, Covid 19 har i liten grad påvirket framdrift 

2. Oversikt med LiRe

God oversikt bidrar til god folkehelse. Formålet er å sikre at vi gjør de rette tingene, på rett måte til rett tid og oppnår ønsket effekt av folkehelsearbeidet.

Målsestning 

Bedre oversikt på folkehelsedata

Status høst 2020 

Begrenset framdrift, flere oppgaver er utsatt/avlyst pga Covid 19

 • LiRe  -  Ca 5000 Liunger har deltatt i LiRe og resultatene skulle etter planen legges frem våren 2020. Dette ble utsatt/avlyst pga Covid 19.  Følg link for mer info om LiRe
 • Folkehelseprofilen - resultatene for 2020 er synliggjort lenger nede på denne nettsiden
 • Oversiktrapport - Etter planen skulle arbeidet med oversiktrapport (jmf § 5 Folkehelseloven) startet våren 2020. Dette arbeidet er også utsatt som følge av Covid 19. Link til folkehelserapporten fra 2016 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Lier kommune
 • Ungdata var også planlagt gjennomført i 2020, men har stoppet opp pga Covid 19.

3. Sunne og Aktive Liunger

Sunne og Aktive Liunger (SAL) er en modell for livsmestring i skole og barnehage med fokus på trivsel, bevegelsesglede og sunne matvaner. Livsmestring er sentralt i et helsefremmende samfunn og forutsetning for å utvikle robuste liunger som takler hverdagen og er rustet for fremtidige utfordringer. SAL handler om å kunne forstå og ha mulighet til å påvirke avgjørende faktorer for å mestre eget liv.

Målsetning

Videreutvikle helsefremmende barnehager og skoler via SAL

Status høst 2020

God framdrift, tiltros for redusert aktivitet pga. Covid 19

 • God framdrift
 • Høy aktivitet og god deltagelse på SAL aktiviteter
 • God nytteverdi
 • Smart ressursbruk
 • Kontinuerlig videreutvikling

Les mer om Sunne og Aktive Liunger  

4. ABC for mental sunnhet

Psykisk helse er en omfattende folkehelseutfordring og en rekke aktører fra offentlig sektor, næringslivet og frivilligheten er i kontinuerlig prosess med å utvikle tiltak som styrker livsmestring og reduserer andel med psykiske symptomer.

ABC for mental sunnhet er en forskningsbassert australsk rammeverk som oppforderer folk til å gjøre valg som gir bedre mental helse. Det er et positivt og handlingsorientert fokus på mental sunnhet. Essensen er aktive handlinger i et fellskap som oppleves meningsfylt.

ABC for mental sunnhet synliggjør tre grep som styrker mentale sunnhet. 

 • Gjør noe aktivt
 • Gjør noe sammen
 • Gjør noe meningsfylt

Målsetning

Implementere ABC for mental sunnhet i Liersamfunnet

Status høst 2020

God framdrift, tiltros for noe redusert aktivitet pga Covid 19

 • Høy aktivitet og god deltagelse på ABC for mental sunnhet aktiviteter
 • God nytteverdi
 • Kontinuerlig videreutvikling 

5. Unge i arbeid

Arbeid og utdanning er viktige elementer for både psykisk,så vel som fysisk helse og helsefremmende i seg selv. Høy sysselsetting er samtidig en forutsetning for å sikre en bærekraftig velferdsstat, redusere sosiale forskjeller, forbygge fattigdom og oppnå likestilling.

Målsetning

Bidra til at følere unge liunger er i utdanning eller arbeid

Status høst 2020

I prosess, redusert aktivitet pga Covid 19

 • Unge i arbeid og utdanning jobbes det med på flere plan. I et langsiktig perspektiv viser utredninger at arbeidet med å bidra til at flere unge er i utdanning eller arbeid starter med helsefremmende fokus fra helsetjenesten samt styrket fokus på livsmestring i barnehage og skole. I et mer kortsiktig perspektiv er det først og fremst NAV sitt ungdomsteam i samarbeid med ungdomshjelpa (0-26) og Friskliv som har hatt fokus på denne folkehelseutfordringen. Nytt tiltak høsten 2020 er Friskliv ung
 • Coronapamndemien gav historiens høyeste arbeidsledighet på kort sikt og mange var ungdommer. Covid 19 har forsterket behovet for at vi får ungdommer gjennom skole/utdanningsløp uten at de faller ut.

Følg link for mer info om Ungdomshjelpa

6. BUA - både utstyr og aktivitet

Sosiale ulikheter og "utenforskap" er en vesentlig folkehelseutfordring både på kort og lang sikt i Lier. Eksempel på innovativt folkehelsetiltak som bidrar til å reduserer sosiale ulikheter er BUA. De benyttet samme metodikk som folkebibloitekene og tilbyr utstyr og aktivitet til alle.

BUA har på kort tid blitt godt forankret i Lier kommune, og ble nylig kåret til nest best i landet. BUA er også et miljøtiltak som stimulerer til deling og gjenbruk

Målsetning

Flere er kjent med å bruker BUA sitt tilbud

Status høst 2020

God framdrift, tiltross for redusert aktivitet pga. Covid 19

 • Høy aktivitet
 • Kontinuerlig videreutvikling

Følg link for mer info om BUA

7. Lieropplevelser

Lieropplevelser.no er en nettside som synliggjør det man kan oppleve og delta på i Lier; friskliv og mestringstilbud, friluftsliv, aktiviteter, kunst og kulturopplevelser, historie, møteplasser og fritidstilbud m.m.

Målsetning

Lieropplevelser.no er videreutviklet og flere er kjent med og bruker nettportalen

Status høst 2020

God framdrift, tiltross for redusert aktivitet pga Covid 19

 • Kontinuerlig videreutvikling av nettsiden 
 • Lieropplevelser har en sentral rolle med å synligjøre hvilke helsefremmende aktiviteter som er mulig å delta på under den pågående Cornapandemien. Tilbakemeldinger viser at Covid 19 har gitt et økt behov for friskliv og mestringstilbud 

Følg link for mer info om Lieropplevelser.no

8. Friskliv og mestring

Friskliv og mestring er fellesbetegnelser for aktiviteter som gir økt innsikt og styrker mestring av egen livssituasjon. Det er konkretisert 6 satsningsområder for friskliv og mestring

 • Etablere barn, unge og familie hjelpa, en dør inn
 • Videreutvikle og styrke helsesykepleier tjenesten
 • Videreutvikle og styrke ergo- og fysioterapitjenesten
 • Videreutvikle og styrke Lier Frisklivssentral (Friskliv voksen samt barn og unge) og forebyggende helseteam (Friskliv senior)
 • Videreutvikle friluftsliv sin rolle for livsmestring
 • Videreutvikle kunst og kultur sin rolle for livsmestring

Målsetning

Flere deltar på helsefremmende aktiviteter

Status høst 2020

Begrenset framdrift, pga Covid 19

 • Covid 19 har begrenset deltagelse på Friskliv og mestringsaktiviteter i alle grupper liunger, men vi ser en styrket bruk av marka til aktivitet og rekrasjon
 • Vurderinger viser at et redusert friskliv og mestringstilbud r spesielt bekymringsfult for barn og unge, seniorer og personer i risikogrupper 

Følg link til mer info om Friskliv Lier og Helsetips - helsefremmende levevaner

9. Gode nærmiljøer og aktive lokalsamfunn

Alle skal ha et godt og trygt sted å bo. Helsefremmende nærmiljø og lokalsamfunn er viktig for å styrke sosial bærekraft, og for å oppfylle den sosiale dimensjonen av FNs bærekraftmål "Gjør byer og bosetninger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige"

 • Videreutvikle en vaiert og helhetlig boligmasse
 • Etablere helsefremmende stedsutvikling
 • Videreutvikle synliggjøring av lokalt folkehelsearbeid 

Målsetning

Bidra til gode nærmiljøer og helsefremmende stedsutvikling

Status høsten 2020

I prosess

 • Fokus på variert og helhetlig boligmasse i arealdel av kommuneplanen og reguleringsplaner
 • I prosess med stedsutviklingsprogram i Lierbyen og på Tranby
 • Covid 19 har begrenset tradisjonell synliggjøring av lokalt folkehelsearbeid i Lier. Det positive er at kreativiteten har blomstret og det er utviklet flere alternativer og spesielt digitale løsninger som stimulerer til et helsefremmende Liersamfunn

Følg link til mer info om sjekkliste for helsefremmende samfunnsutvikling og Folkehelsemarkeringer

10. Folkehelsegruppe

Folkehelse skal ivaretas på alle nivå i kommunens arbeid, og mellom kommunen og dens samarbeidspartnere

Målsetning

Etablere folkehelsegruppe

Status høst 2020

Utsatt pga Covid 19

 • Kommunal folkehelsegruppe sluttførte i 2019 arbeidet med Folkehelsestrategi med handlingsdel
 • Etablering av folkehelsegruppe med representanter fra alle folkehelseaktørene (den enkelte liung, offentlig sektor, næringslivet og frivilligheten) er utsatt

Har folkehelsearbeidet ønsker effekt ?

Folkehelsedata for Lier viser at det er utvikling og fremdrift på folkehelsearbeid. Vi jobber kontinuerlig med en mer systematisk evaluering og måling av folkehelearbeidet for å kunne vurdere om tiltakene gir ønsket effekt. Status fra 2019 og vår 2020 viser at det fortsatt er mange utfordringer å løse, men vi er på rett vei. Se folkehelseprofilen 2020.

Aktuelt om folkehelse

Nyhetsaker om folkehelse kan si noe om opplevd effekt av folkehelsetiltak. Se nyhetssaker relatert til folkehelse på Aktuelt om folkehelse 

Folkehelseprofilen 2020

Folkehelseinstituttet (FHI) utarbeidet årlig en folkehelseprofil som viser trekk ved kommunens folkehelse. I år er temaet "Sosial bærekraftige lokalsamfunn" FNs 17 mål for bærekraft deles i tre områder klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Det er sosiale forhold som settes i fokus i folkehelseprofilen for 2020. 

Folkehelseprofilen presiserer at sosialbærekraft og folkehelse handler om å fremme en samfunnsutvikling som bidrar til 

 • Tilhørighet til andre mennesker og steder
 • Trygghet og livsmestring
 • Tilgang til bolig, arbeid og lokale tilbud
 • Tilitt til mennesker og myndigheter

Tall for Lier viser en lavere andel enn landet for indikator trygt nærmiljø (Ungdata), og kun 2/3 av vår ungdom sier de er fornøyd med lokalmiljøet. Dataene viser grei tilgang på boliger og en lavere andel enn landet bor trangt. Valgdeltagelsen i Lier var som i landet 65%.

Andre trekk i folkehelseprofilen for Lier 2020

 • Dataene viser at folkehelsen i Lier er noe over landsgjennomsnittet. Liunger har generelt gode levekår, bra helsetilstand og gode levevaner
 • 11 av 34 indikatorer er bedre enn landet, og kun 2 indikatorer er signifikant dårligere enn landsnivået.
 • De siste årene har Lier hatt en utvikling med flere av indikatorene på landsnivået, 17 av 34 (50%). Det gjør at Lier som Norge har folkehelseutfordringer relatert til sosiale ulikheter, psykisk helse, oppvekst/barn og unge samt levevaner.

Folkehelseprofil Lier kommune 2020

Folkehelsemarkeringer

Lier kommune samarbeider årlig med frivilligheten og næringslivet om folkehelsemaringer. Markeringene er i 2020 begrenset som følge av Covid 19

Folkehelsemarkeringer i Lier

Folkehelsedata

Under følger linker til rapporter og kartlegginger om folkehelsen i Lier.

Fra 2020

Relevante folkehelsedata fra 2019 og eldre

Sist oppdatert: 04. september 2020
Skribent: Folkehelsekoordinator Live Brekke

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?