Detaljregulering for del av Høgda - Tranby

Kommunestyret har i møte 23. mai 2017, vedtatt detaljregulering for del av Høgda - Tranby. Planen omfatter eksisterende næringsområde på Høgda – Tranby, samt en utvidelse i sørvest for nye næringsarealer. Området er regulert til industriformål. Planen omfatter også en utvidet kulvert under E18, utfartsparkering, pendlerparkering og bevaring av kulturminner.

Vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Lier kommune innen 3 uker. Krav om erstatning og innløsning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3, må evt. settes fram innen 3 år.

 

Sist oppdatert: 29. mai 2017