Hopp til innhold

Krevende å holde budsjettrammene

Flere virksomheter i Lier kommune sliter med å holde budsjettrammene sine så langt i 2024. En prognose i 1. tertialrapport viser at virksomhetene vil bruke 24,8 millioner kroner mer enn de har i budsjett for 2024. Dette betyr at virksomhetene må gjennomføre innsparinger. I tillegg har kommunestyret vedtatt at det skal kuttes 30 millioner i 2024 og 50 millioner i året fra 2025.

1.tertialrapport for 2024 skal behandles av kommunestyret 11. juni. Her går det frem at skolene, tjenester til barn og unge med funksjonsnedsettelser, sykehjemmene og hjemmetjenesten har de største utfordringene.

Økt behov for tjenester og prisvekst

Årsakene til merforbruket er at behovene for tjenester har vært økende, og at det har vært en unormalt høy prisvekst. Kommunen merker også at rentenivået er vesentlig høyere enn de siste årene.  

- Lier kommune drives effektivt, men det er likevel behov for å redusere kostnadene. Lederne og medarbeiderne i virksomhetene jobber godt med å finne innsparingsmuligheter, sier kommunedirektør Sikke Næsheim.

1. tertialrapport viser at kommunens tjenester har for høy aktivitet inn i 2024, og at dagens driftsnivå ikke er bærekraftig på sikt.

Alle virksomhetene jobber kontinuerlig med å begrense merforbruket sitt. Hvilke tiltak som gjennomføres står i tertialrapporten.

Her kan du lese hele 1. tertialrapport for 2024 (sak 63/2024)

Omstillingsprosjekt

I desember 2023 vedtok kommunestyret at det skal gjennomføres et omstillingsprogram for å redusere utgiftene med 30 millioner kroner i 2024, økende til 50 millioner kroner per år fra 2025.

Kommunedirektøren har pekt på over 50 tiltak som kan innføres for å nå disse målene. I saken, som skal behandles av kommunestyret 11. juni, anbefaler kommunedirektøren at politikerne vedtar rundt 40 av tiltakene på listen.

Her kan du lese hele saken om forslag til omstilling 2024-2025 (sak 74/2024)