Hopp til innhold

Demensomsorg

Gå til

Er du usikker på om en person har begynnende demens?

Symptomene på demens er få og knapt merkbare i starten, men blir etter hvert flere og tydeligere. Hvis du er bekymret, kan du få veiledning av kommunens hukommelsesteam eller kontakte fastlegen direkte.

Det er fastlegen som stiller diagnose. Hukommelsesteamet bistår med støtte og informasjon til personer med demens og deres pårørende og yter bistand til fastlegen i utrednings- og kartleggingsarbeidet.

Kontaktinformasjon til hukommelsesteamet:

 • epost: demensveileder@lier.kommune.no
  (Husk å ta med kontaktinformasjon og telefonnummer. Ikke send personsensitive opplysninger i eposten.)

 • Telefon: 40804026 (Demensveileder Anja Hoff).
  Legg igjen beskjed hvis du ikke får svar.

Om demens

Demens er ikke en enkeltsykdom, men et syndrom som er et resultat av ulike sykdommer eller skader i hjernen. Sykdomsforløpet hos personer som har demens kan variere. Det vanligste er gradvis nedsatt mestringsevne. Det kan variere hva som er de første symptomene ved demenssykdom, men vanlige symptomer kan være:

 • betydelig glemsomhet, særlig for nye hendelser
 • problemer med å utføre oppgaver man tidligere har mestret
 • språkproblemer
 • desorientering for tid og sted, særlig på nye steder
 • svekket dømmekraft
 • vansker med abstrakt tenkning
 • forandring av atferd og sosial tilbaketrekking
 • humørforandringer

På Nasjonalforeningen for folkehelsen sin hjemmeside kan du lese mer om symptomer og tidlige tegn på demens: Symptomer og tidlige tegn

Utredning og diagnose

For at personer med demens og deres pårørende skal få best mulig hjelp, er det viktig at utredningen starter tidlig i forløpet. Utredning og diagnostikk er en forutsetning for å yte effektiv helsehjelp til en pasient med mistanke om demens. Det er fastlegens ansvar å stille diagnose. Ta kontakt med fastlegen for å høre om det er riktig å starte en utredning. Hvis du selv er pårørende, kan du også ringe fastlegen til personen det gjelder.

Fastlegen har en rekke verktøy for å stille diagnose. Den gjøres ofte i samarbeid med hukommelsesteamet i kommunen. Ved gitte tilfeller vil legen henvise til spesialisthelsetjenesten for å kunne stille en sikker diagnose. Fastleger, spesialisthelsetjenesten og hukommelsesteamet samarbeider i utredningsfasen for å sikre at rett diagnose stilles.

Last ned en kort brosjyre fra Helsedirektoratet om Hvorfor er utredning og diagnose viktig for personer med demens? (pdf)

Åpenhet

Når en person får en demensdiagnose, rammes ikke bare personen selv. Diagnosen berører også ektefelle, barn, familie, venner, kolleger og annen omgangskrets i større eller mindre grad. En demensdiagnose kan virke stigmatiserende og vekke ulike følelser både hos personen selv og omgivelsene. Følelser som sorg, tapsfølelse, usikkerhet om fremtiden, sinne, fornektelse, angst og depresjon, er naturlige og vanlige. En reaksjon på diagnosen kan være at personen selv, men også personer i omgangskretsen, trekker seg tilbake og unngår kontakt. Behovet for og graden av åpenhet rundt en demensdiagnose vil variere fra person til person og fra familie til familie. Men på et generelt grunnlag, er det erfaring for at åpenhet og informasjon til omgivelsene oftest virker positivt over tid både for personen selv og de berørte rundt.

Demenslinjen: 23120040

Dette er Nasjonalforeningen for folkehelsen sin hjelpetelefon for alle som har spørsmål knyttet til demens.

Her følger en video om Thorunn og Tore og deres erfaringer med demens og hjelpeapparatet.

Hukommelsesteamet

Hukommelsesteamet i kommunen er et demensfaglig team som er sentrale i kommunens tjenestetilbud. De skal bidra til at pasient blir diagnostisert til rett tid og får god oppfølging og tilpassede tjenester gjennom hele sykdomsforløpet. Pårørende kan også få støtte og avlastning.

Teamet:

 • samarbeider med fastlegene om utredning
 • foretar kartlegging, bla. ved hjemmebesøk og pårørendesamtaler
 • fungere som kontaktperson for personen med demens og pårørende
 • informerer personen med demenssykdom og deres pårørende om kommunens tjenestetilbud
 • støtter og veileder personer med en demenssykdom og deres pårørende
 • er behjelpelig med å finne de rette hjelpemidlene
 • bistår med søknader
 • arrangerer samtalegrupper og pårørendeskole

Kontaktinformasjon:

Ikke nøl med å ta kontakt dersom du har spørsmål.

Pårørendetilbud

Pårørendes innsats har stor betydning både for den som er syk og for samfunnet. De gir omsorg til den som er syk og bidrar ofte med organisering av dagliglivet, kontakt med helsevesenet og praktisk hjelp. Mange er i pårørenderollen over lang tid. Pårørende og omgivelsene vil ha behov for kunnskap og støtte.

Kommunen tilbyr pårørendeskole og samtalegrupper til pårørende. Mange finner god støtte i slike fora. For pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid, har kommunen plikt til å tilby nødvendig pårørendestøtte i form av opplæring og veiledning, avlastningstiltak og omsorgsstønad. Ta kontakt med hukommelsesteamet for å få tilgang til disse tjenestene.

Hvis du ønsker å snakke med andre pårørende, kan du ta kontakt direkte med en av Nasjonalforeningen for folkehelsens likepersoner. En likeperson er en frivillig pårørende med egne erfaringer med demens.

Dagaktivitetstilbud for personer med demens

I vår kommune tilbyr vi følgende dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med Demens:

 • Fosshagen dagsenter har åpent mandag til fredag og har også noen kveldstilbud. På dagsenteret har vi fokus på å opprettholde funksjoner, sosialt samvær, gode måltider og individuelt tilpassede aktiviteter. Aktivitetene kan være sang, trim, utflukter, konserter, håndarbeid og gode samtaler. Dersom du ønsker å søke om plass på dagsenter, finner du skjema for dette på nettsiden til kommunens vedtakskontor. Skjemaet finner du nederst til venstre.  
 • Kor Livat: Dette er en sanggruppe for personer med demens og deres pårørende som møtes annenhver onsdag på Hallingstadtunet. 
 • Trening: Første trening blir tirsdag 23.1.24 fra kl. 10 - 12

Lier kommune har også flere generelle aktivitetstilbud for seniorer. Mange av disse kan benyttes av personer med demens i tidlig fase i sykdomsutviklingen. Det finnes også en brosjyre med aktivitetstilbud for seniorer i Lier . Her finner du informasjon om turgrupper, treningstilbud, seniorsentre m.m.

Frivillige initiativ

I vår kommune har de frivillige organisasjonene tilbud til personer med demens:

 • Aktivitetsvenn til hjemmeboende med demensdiagnose
 • Turgrupper
 • Besøksvenn

Kontakt Frivilligsentralen til Lier kommune på epostadressen frivillig@lier.kommune.no eller ring tlf: 45895880, så hjelper de så godt de kan.

Andre tilbud tilpasset personer med demens og pårørende

I tillegg til tjenestene nevnt ovenfor, kan personer med demens og deres pårørende dra nytte av flere tjenester. Tjenestene kan omfatte:

 • Fritidskontakt
 • Praktisk bistand/hjemmetjenester
 • Velferdsteknologiske løsninger (trygghetsalarm, GPS, elektronisk kalender, komfyrvakt m.m.)  
 • Tilkjøring av middag
 • Hjemmesykepleie
 • Korttid-/avlastningsopphold
 • Tilrettelagt bolig med bemanning

Dersom du ønsker å søke om noen av disse tilbudene, finner du skjema for dette på nettsiden til kommunens vedtakskontor. Skjemaet finner du nederst til venstre.

Nyttig kontaktinformasjon og ressurser

Demenslinjen: 23120040

Dette er Nasjonalforeningen for folkehelsen sin hjelpetelefon for alle som har spørsmål knyttet til demens.

Du ta kontakt direkte med en av Nasjonalforeningen for folkehelsens likepersoner.

Nyttige linker

Det finnes mye informasjon om de ulike typene demenssykdommer. Vi har derfor samlet det vi mener er gode steder å besøke for både fastleger, pårørende, og også personen med mistanke om demens eller med demenssykdom dersom vedkommende er i et tidlig stadium i sykdomsforløpet.

For befolkningen, personer med (mistanke om) demens og pårørende, kan disse sidene være nyttige:

Sist oppdatert: 29. november 2023

Fant du det du lette etter?