Hopp til innhold

Folkehelseutfordringer

Gå til

Folkehelseutvikling som bekymrer

Sammenstilling og analyse av folkehelsedata 2022 viser flere positive utviklingstrender og noen som bekymrer. Der folkehelsedata viser folkehelseutvikling som bekymrer må folkehelseinnsatsen styrkes. 

Dette gjelder spesielt: 

 • Sosiale ulikheter – lavinntekt, barnefattigdom og trangboddhet.
 • Psykisk helse – ensomhet,. 
 • Barn og unge – tidlig innsats
 • Levevaner – stillesitting og fedme

Sosiale ulikheter

Sosiale ulikheter og "utenforskap" er en vesentlig folkehelseutfordring både på kort og lang sikt i Lier. Det er en nasjonal utfordring som krever lokale løsninger.

Målsetting

 • Redusere sosiale ulikheter

Folkehelsemålet; et helsefremmende liersamfunn med flere og bedre leveår med jevnere kår. Presiserer at Lier kommune har som formål å redusere sosiale ulikheter. 

Status

Det jobbes på mange arenaer for å redusere sosiale ulikheter, se Lier kommunes folkehelsestrategi og handlingsdel med prioriterte folkehelseområder. Folkehelsedata 2022 viser likevel en negativ utvikling i andelen liunger som har utfordringer med lavinntekt, barnefattigdom og trangboddhet. Innsatsen for å redusere sosiale ulikheter må styrkes. Gode løsninger krever samarbeid på tvers av ulike sektorer, og nye former for samtidig innsats og tjenesteutvikling. 

Psykisk helse

Psykisk helse regnes som en av Norges største folkehelseutfordringer, og har vært og er satsningsområde. Vurdering av folkehelsedata støtter at denne prioriteringen videreføres.

Målsetting

 • Styrke psykisk helse og mental sunnhet

Status

De psykiske helseutfordringene er komplekse. I tillegg til utvikling og styrking av tjenester, er det også behov for system- og samfunnsutvikling som gir liunger bedre mulighet til å beskytte og fremme sitt eget mentale velvære. Psykisk helse påvirker menneskers totale helsesituasjon og livskvalitet.

Vurdering av folkehelsedata viser at det er behov for å videreutvikle og styrke folkehelsearbeidet rettet mot psykisk helse, spesielt lavterskeltilbud rettet mot ungdom og unge voksne liunger. Folkehelsedata 2022 viser negativ utvikling på andel unge liunger som har utfordringer med ensomhet.

Tidlig innsats barn og unge

Barn og unge (0-19 år) utgjør ca. 25% av Liers befolkning, noe som er høyere og signifikant forskjellig fra landsnivået.

Målsetting

 • Prioritere tidlig innsats barn og unge

Status

Folkehelsedata presiserer at godt helsefremmende og forebyggende arbeid krever at vi starter tidlig, og tenker og handler langsiktig. Å ta vare på barn og unge er et felles ansvar. Gode felleskapsløsninger er en forutsetning for et inkluderende oppvekstmiljø som fremmer robuste barn og unge som kan håndtere fremtidige utfordringer.

Folkehelsedataene om oppvekst og levekår viser at vi på flere områder er på rett vei, men synliggjør også at det fortsatt er behov for å prioritere og samhandle om en helhetlig, målrettet og langsiktig satsning på tidlig innsats for barn og unge. En god barndom varer livet ut.

Levevaner

Sunne levevaner gir bedre helse. Levevaner som øker risikoen for sykdom og dårlig helse er en omfattende folkehelseutfordring i Lier og på landsbasis.

Målsetting

 • Styrke helsefremmende levevaner

Status

Folkehelsedata synliggjør at Lier bør opprettholde prioritering og videreutvikling av folkehelsearbeidet som styrker helsefremmende levevaner. Satsningen på Lier som friluftskommune, kultur- og fritidstiltak, friskliv og mestring og Sunne og Aktive Liunger (SAL) gjør at Lier har svært gode forutsetninger for å stimulere liunger til å ta helsefremmende og sunne levevanevalg.

Folkehelsedata viser at vi også her er på rett vei, men synliggjør og konkretiserer også negativ utvikling - spesielt på stillesitting og fedme hos hele befolkningen. En økt satsning på informasjon om helsefremmende levevaner, et godt utviklet aktivitetstilbud og styrket tilrettelegging for helsefremmende levevaner er vesentlig i dette arbeidet.

Folkehelsesatsing

Helsefremmende samfunnsutvikling

Folkehelsestrategien med handlingsdel presiserer hvordan vi kan beholde og bedre folkehelsen i Lier. Det er for perioden 2020-2023 konkretisert ti folkehelseområder det jobbes strategisk med for å begrense folkehelseutfordringene:

 1. Folkehelse i planlegging
 2. Folkehelsedata
 3. SAL - Sunne og Aktive Liunger
 4. Hodebra og mental sunnhet
 5. Unge i arbeid og utdanning
 6. BUA - både utstyr og aktivitet
 7. Lieropplevelser
 8. Friskliv og mestring
 9. Gode nærmiljøer
 10. Folkehelsegruppe 
Sist oppdatert: 08. august 2022

Fant du det du lette etter?