Priser og gebyrer

Kommunale avgifter, priser, gebyrer og egenbetalinger vedtas av Lier kommunestyre i desember hvert år i forbindelse med behandling av budsjett og handlingsprogram for kommende fireårsperiode.

Grunnbeløp

Folketrygdens grunnbeløp kalles G. Grunnbeløpet justeres som regel en gang i året.
Her finner du til enhver tid oppdatert grunnbeløp.

Eiendomsskatt

Lier kommune har ikke eiendomsskatt.