Kommuneplanens arealdel til politiske behandling

Kommuneplanen er det aller viktigste styringsdokumentet vi har. Nå skal både politikere og innbyggere få si sin mening om utkastet til kommuneplan.

Hvor skal det bygges nye boliger og lekeplasser? I hvilke områder i Lier skal det satses på næringsarealer - og hvilke områder skal skjermes? Hvordan blir ditt nabolag berørt av kommuneplanen i årene fremover?

Dette er viktige spørsmål å avklare når politikerne skal i gang med å behandle kommuneplanen - en plan som skal være gjeldende for de neste 10 årene i Lier.

Sendes ut på høring

Politikerne skal diskutere saken i kommuneplanutvalget torsdag 6. september. Der skal høringsutkastet til kommuneplanens arealdel gjennomgås.

Denne delen handler blant annet om hvilke områder det skal være tillatt med boligbygging, næringsarealer idrettsanlegg og mye mer.

Etter det sendes forslaget ut på såkalt offentlig høring, der alle har mulighet til å si sin mening om det som ligger i forslaget.

Her finner du sakspapirene som politikerne i planutvalget skal gjennomgå:

Saksframstilling høringsutkast kommuneplanens arealdel.pdf

Vedlegg 1 -Sammendrag av forhåndshørinsuttalelsene med rådmannens kommentarer.pdf

Vedlegg 2 - Alle Forhåndshøringsuttalelser og referater.PDF

Vedlegg 3 - Planbeskrivelse.pdf

Vedlegg 6 - Planbestemmelser -Høringsutkast.pdf

Vedlegg 7 - Redegjørelse for forslag til endring i planbestemmelser.pdf

Vedlegg 8 - Konsekvensutredning av forslag til nye næringsområder.pdf

Vedlegg 9 - Konsekvensutredning av forslag til nye boligområder.pdf

Vedlegg 10 - Konsekvensutredning av forslag til andre formål.pdf

Vedlegg 11 - Konsekvensutredning 20 Toverud.PDF

Vedlegg 12 - Konsekvensutredning av 96 Sørumlia skytebane.PDF

Vedlegg 13 - Konsekvensutredning samlede konsekvenser.PDF

Vedlegg 14 - Innspill som har kommet i ettertid.PDF