Planer og rapporter

Samfunnsutviklingen i Lier kommune styres gjennom flere strategiske styringsdokumenter.

Gå til

Planstrategi for Lier kommune

Kommunens planstrategi er en "plan for planlegging" og skal gi en oversikt over kommunens planer og utredninger i inneværende periode.

Planstrategi for Lier 2015-2019

Langsiktig arealstrategi for Lier kommune

Langsiktig arealstrategi for Lier kommune (2009-2040)

Kommuneplan for Lier kommune

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

 

Handlingsprogram og årsrapport

Kommunestyret vedtar en gang i året en økonomiplan som skal omfatte minst de neste fire årene og et årsbudsjett. I Lier kommune heter dette dokumentet handlingsprogram. Planen gir oversikt over kommunens driftsinntekter og - utgifter, investeringene og finansieringen av dem. Prioriterte oppgaver skal komme til uttrykk og dokumentene skal omfatte hele kommunens virksomhet.

 Årsrapporten redegjør for samfunn, tjenester, medarbeidere og økonomi. Årsrapporten gjelder bare de funksjonene rådmannen har ansvaret for. Årsrapporten er også kommunens årsberetning. Årsrapporten inneholder informasjon utover kravene til årsberetning etter kommuneloven og regnskapsforskriften.

Her finner du både handlingsprogram og årsrapporter.

 

Kommunedelplaner

 

Reguleringsplaner

Søk etter vedtatte reguleringsplaner her

 

Strategier

 

Strategi for grønn mobilitet

Folkehelsestrategi 2019-2028

Digital strategi for Lier kommune

Innkjøpsstrategi (2019-2025)

Lierbyen 2030 strategi

Lierbyen 2030 handlingsdel (2019-2022)

 

Temaplaner

 

Energi- og klimaplan

Energi- og klimaplan for Lier kommune 2017-2020

 

Temaplan for elbilladepunkt

Temaplan for elbilladepunkt

 

Kultur, Idrett og friluftsliv

Rammeplan for kulturskolen

«For kropp og sjel» – en strategiplan for kultur, idrett og friluftsliv i Lier 2017-25

Anleggsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018-22

Lier kommunes Frivillighetspolitiske plattform

Temaplan for fysiske kulturminner og kulturmiljøer i Lier kommunen

 

Skole og barnehage

Kvalitetsplan for Lier-skolen 2016-2020

Kompetanseutviklingsplan for digital læring i Lierskolen

Skolebehovsanalyse for Lier 2018 - 2040

Plan for den kulturelle skolesekken (DKS) i Lier

Kvalitetsplan for Lierbarnehagen 2019-2020

 

Landbruk

Landbruksplan, Lier kommune 2012

Målsetninger for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Lier kommune

Strategi for driften av Lier kommuneskog

 

Næring

Strategisk næringsplan vedtatt 12.desember 2016

 

Overvannshåndtering og flomberedskap

Overvannshåndtering og flomberedskap - overordnet temaplan 2018-2028

 

Risiko, sårbarhet og beredskap

Overordnet beredskapsplan

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Lier kommune

 

Helse- omsorg og velferd

Temaplan for helse, omsorg og velferd

Handlingsplan mot vold og overgrep mot barn 2017-2020

 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016 - 2020

 

Sosiale handlingsplaner

Boligsosial handlingsplan 2016-2019

Handlingsplan mot barnefattigdom

 

Sykkel

Sykkelplan for Lier (2014)

 

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsplan 2017 – 2020 - Strategidel

Fysiske trafikksikkerhetstiltak. Prioritering og plan for 2019

 

Vei, vann og avløp

Hovedplan vei 2017 - 2026

Tiltaksplan vei for Lier kommune 2019-2028

Hovedplan vann og avløp 2017-2041

Temaplan overvann Lier kommune

 

Kommunens organisasjon

Arbeidsgiverstrategi 2020-2028 - sammen for Lier

Eierskapspolitikk

Handlingsplan for velferdsteknologi i Lier kommune 2020-2022

 

Planer under arbeid

Kommunedelplaner

Kommunedelplan for Gullaug- vedtatt planprogram 19.05.2015

Planprogram for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt –  vedtatt 12.02.2019

 

Reguleringsplaner

 

 

Rapporter og utredninger

Næring

Mulighetsstudie i Buskerud - vekst og verdiskapning

VA 22 Drammen og Lier v2

Regional analyse for Lier 2014

Tjenester

Rapport - skolebehovsanalyse for Lier kommune

Miljø

Ren Drammensfjord sedimentundersøkelse 2019

Sluttrapport Ren Drammensfjord 2008-2015

Presentasjon fra Fylkesmannen i Buskerud om Ren Drammensfjord 2008-2015

Sist oppdatert: 21. september 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?