Planer og rapporter

Samfunnsutviklingen i Lier kommune styres gjennom flere strategiske styringsdokumenter.

Gå til

Planstrategi for Lier kommune

  1. Kommunens planstrategi er en "plan for planlegging" og skal gi en oversikt over kommunens planer og utredninger i inneværende periode.

Planstrategi for Lier 2020-2023

Langsiktig arealstrategi for Lier kommune

Langsiktig arealstrategi for Lier kommune (2009-2040)

Kommuneplan for Lier kommune

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

Handlingsprogram og årsrapport

Kommunestyret vedtar en gang i året en økonomiplan som skal omfatte minst de neste fire årene og et årsbudsjett. I Lier kommune heter dette dokumentet handlingsprogram. Planen gir oversikt over kommunens driftsinntekter og - utgifter, investeringene og finansieringen av dem. Prioriterte oppgaver skal komme til uttrykk og dokumentene skal omfatte hele kommunens virksomhet.

Årsrapporten redegjør for samfunn, tjenester, medarbeidere og økonomi. Årsrapporten gjelder bare de funksjonene rådmannen har ansvaret for. Årsrapporten er også kommunens årsberetning. Årsrapporten inneholder informasjon utover kravene til årsberetning etter kommuneloven og regnskapsforskriften.

Her finner du både handlingsprogram og årsrapporter.

Reguleringsplaner

Søk etter vedtatte reguleringsplaner her

Strategier

Strategi for grønn mobilitet

Folkehelsestrategi 2019-2028

Digital strategi for Lier kommune

Innkjøpsstrategi (2019-2025)

Lierbyen 2030 strategi

Lierbyen 2030 handlingsdel (2019-2022)

Strategisk plattform med masterplan for Fjordbyen

Energi og klima

Energi- og klimaplan for Lier kommune 2017-2020

Temaplan for elbilladepunkt

Kultur, idrett og friluftsliv

Rammeplan for kulturskolen

«For kropp og sjel» – en strategiplan for kultur, idrett og friluftsliv i Lier 2017-25

Anleggsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018-22

Lier kommunes Frivillighetspolitiske plattform

Temaplan for fysiske kulturminner og kulturmiljøer i Lier kommunen

Skole og barnehage

Kvalitetsplan for Lier-skolen 2016-2020

Kompetanseutviklingsplan for digital læring i Lierskolen

Skolebehovsanalyse for Lier 2018 - 2040

Plan for den kulturelle skolesekken (DKS) i Lier

Kvalitetsplan for Lierbarnehagen 2019-2020

Barnehageplan 2034

 

Landbruk og miljø

Landbruksplan, Lier kommune 2012

Målsetninger for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Lier kommune

Strategi for drift av Liers kommuneskog 2020

Handlingsplan Plastforurensning (1).PDF

Næring

Strategisk næringsplan vedtatt 12.desember 2016

Risiko, sårbarhet og beredskap

Overordnet beredskapsplan

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Lier kommune

Overvannshåndtering og flomberedskap - overordnet temaplan 2018-2028

Helse- omsorg og velferd

Temaplan for helse, omsorg og velferd

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2020 - 2024

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024

Boligsosial handlingsplan 2016-2019

Handlingsplan mot barnefattigdom

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsplan 2017 – 2020 - strategidel

Fysiske trafikksikkerhetstiltak. Prioritering og plan for 2019

Vei, vann og avløp

Hovedplan vei 2017 - 2026

Tiltaksplan vei for Lier kommune 2019-2028

Hovedplan vann og avløp 2017-2041

Temaplan overvann Lier kommune

Kommunens organisasjon

Arbeidsgiverstrategi 2020-2028 - sammen for Lier

Eierskapspolitikk

Handlingsplan for velferdsteknologi i Lier kommune 2020-2022

Rapporter og utredninger

Klima

Rapport for 2019 - Energi- og klimaplan for Lier kommune 2017-2020

Rapport for 2018- Energi- og klimaplan for Lier kommune 2017-2020

Rapport for 2017 - Energi- og klimaplan for Lier kommune 2017-2020

Klimagassregnskap for Lier kommunes drift 2019

Klimagassregnskap for Lier kommunes drift 2018

Klimagassregnskap for Lier kommunes drift 2017

 

Miljø

Ren Drammensfjord sedimentundersøkelse 2019

Sluttrapport Ren Drammensfjord 2008-2015

Presentasjon fra Fylkesmannen i Buskerud om Ren Drammensfjord 2008-2015

 

Næring

Kartlegging av matnæringen 2020.pdf

Utvikling av tilbud innen mat, kultur og reiseliv (2019).pdf

Mulighetsstudie i Buskerud - vekst og verdiskapning

VA 22 Drammen og Lier v2

Regional analyse for Lier 2014

Tjenester

Rapport - skolebehovsanalyse for Lier kommune

 

 

Sist oppdatert: 30. november 2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?